Aktualności

16 Dni Bez Przemocy

logo opsKampania „16 Dni Bez Przemocy” to międzynarodowa akcja organizowana przez Center for Women’s Global Leadership mająca na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Kampania trwa od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata zaangażowanych w kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet.

2021 Kampania-16-DNI-Przeciw-przemocy-ze-wzgl

Link do strony internetowej kampanii:

http://kampania16dni.pl

Terminy wypłat świadczeń w listopadzie 2021 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu listopadzie 2021 roku odbędą się w następujących terminach:

 • 15 listopada – świadczenia wychowawcze,
 • 25 listopada – pomoc społeczna,
 • 26 listopada – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała z końcem miesiąca października br. zakończył realizację nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród potrzebujących mieszkańców gminy Stara Biała w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2020.

Świadczenie pomocy rzeczowej dla osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły sobie zapewnić żywności w pełnym zakresie było możliwe dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Mazowiecki Zarząd Wojewódzki.

W ramach Programu rozprowadzono w miesiącach; marzec, czerwiec i październik br. 218 paczek żywnościowych o łącznej wadze ponad 2,7 ton. Z pomocy tej skorzystało 61 rodzin zamieszkujących na terenie gminy liczących 103 osoby.

zywnosc auto

Terminy wypłat świadczeń w październiku 2021 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu październiku bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

 • 11 października – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
 • 26 października – świadczenia z pomocy społecznej,
 • 27 października – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Terminy wypłat świadczeń we wrześniu 2021 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu wrześniu bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

 • 10 września – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
 • 24 września – świadczenia z pomocy społecznej,
 • 27 września – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2021/2022

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2021/2022 można pobrać w tutejszym ośrodku w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane będą przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka w terminie ustawowym – ostatecznym do dnia 15 września br. w godzinach urzędowania.

Osoby aktualnie korzystające z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski bez dokumentacji. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS - pomoc socjalna dla uczniów.

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/ słuchacza uprawniające go do otrzymania stypendium na rok szkolny 2021/22 wynosi netto 528,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł (przy ustalaniu dochodu rodziny nie wliczane są do dochodu otrzymywane przez rodzinę świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz jednorazowe świadczenia otrzymane w ramach programu „Dobry start” i z pomocy społecznej).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 243676632 lub kom. 731798500

Terminy wypłat świadczeń w sierpniu 2021 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu sierpniu bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

• 11 sierpnia – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
• 26 sierpnia – świadczenia z pomocy społecznej,
• 27 sierpnia – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Program „Czyste Powietrze”

logo opsNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Świadczenia Rodzinne – nowy okres zasiłkowy

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że nowy okres zasiłkowy 2021/2022 dla świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego rozpoczyna się dnia 1 listopada 2021 r. i potrwa do dnia 31 października 2022 r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą w tutejszym Ośrodku:
- od dnia 1 lipca br. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia
- od dnia 1 sierpnia br. drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń GOPS Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 pokój nr 3 i 4 w godzinach urzędowania.

Uwaga: nowe druki wniosków do pobrania w zakładce Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie w Ośrodku złożony wniosek zgodnie z poniższą tabelką:

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłata

do dnia 31 sierpnia 2021 r.

do dnia 30 listopada 2021 r.

od dnia 1 września do 31 października 2021 r.

do dnia 31 grudnia 2021 r.

od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2021 r.

do dnia 28 lutego 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 listopada prawo do należnych świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania świadczeń za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń tutejszego Ośrodka pod nr tel. (24) 367-66-37 w godzinach urzędowania.

Fundusz Alimentacyjny – nowy okres świadczeniowy

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się dnia 1 października 2021 r. i potrwa do dnia 30 września 2022 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą w tutejszym Ośrodku:
- od dnia 1 lipca br. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia
- od dnia 1 sierpnia br. drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń GOPS Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, pokój nr 3 i 4 w godzinach urzędowania lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwaga: nowe druki wniosków do pobrania w zakładce Fundusz Alimentacyjny - Wnioski

Świadczenia z funduszu wypłacane są w okresach miesięcznych. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie w Ośrodku złożony wniosek zgodnie z poniższą tabelką:

Złożenie wniosku
(wraz z wymaganymi dokumentami)

Ustalenie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
i wypłata

do dnia 31 sierpnia 2021 r.

do dnia 31 października 2021 r.

od dnia 1 do 30 września 2021 r.

do dnia 30 listopada 2021 r.

od dnia 1 do 31 października 2021 r.

do dnia 31 grudnia 2021 r.

od dnia 1 do 30 listopada 2021 r.

do dnia 31 stycznia 2022 r.

od dnia 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

do dnia 28 lutego 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 października prawo do należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania świadczenia za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń tutejszego Ośrodka pod nr tel. (24) 367-66-37 w godzinach urzędowania.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies