Aktualności

Świąteczna paczka dla potrzebujących!

logo ops W przedświątecznym okresie, kiedy myślimy o naszych bliskich i rodzinie, warto pamiętać również o tych, którzy potrzebują pomocy. Dlatego też, serdecznie zapraszamy do włączenia się w świąteczną zbiórkę dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Stara Biała.

Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała poprzez przekazanie artykułów żywnościowych oraz środków czystości i higieny osobistej.

Szczegóły zbiórki na plakacie.

Plakat - swiateczna paczka

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych

logo ops Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, zostanie wprowadzone nowe świadczenie – świadczenie wspierające kierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia oraz zostanie zlikwidowany specjalny zasiłek opiekuńczy.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłącznie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Będzie możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na możliwość pobierania świadczenia nie będą wpływać także pobierane przez opiekuna świadczenia emerytalno-rentowe.

Istotną zmianą jest umożliwienie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w zwielokrotnionej kwocie w zależności od liczby osób, nad którymi sprawowana jest opieka. W przypadku, gdy opiekun będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18 roku życia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Regulacja ta nie dotyczy jednak wniosków złożonych przez dyrektora placówki opieki zastępczej.

Tabela zmiany
kliknij aby powiększyć tabelę

Opisane wyżej nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. nie dotyczą osób, które na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych.

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

 Przepisy przejściowe

Osoby, które nabyły prawo lub nabędą jeszcze prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych zasadach obowiązujących do 31.12.2023 r. będą mogły pobierać w dalszym ciągu te świadczenia na dotychczasowych zasadach.

Opiekunowie, zachowają prawo do świadczeń na zasadach obowiązujących także w sytuacji kiedy wygaśnie ważność dotychczasowych orzeczeń osób nad którymi sprawują opieką pod warunkiem, że:
• wniosek o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz
• wniosek o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności.

W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego dodatkowym warunkiem kontynuacji wypłaty na dotychczasowych zasadach jest złożenie wniosku o to świadczenie na kolejny okres zasiłkowy w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

W sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnościami złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego konieczne będzie:
• zawieszenie postępowania o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna,
• zawieszenie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna.

W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,  wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli nadal osoba spełnia warunki określone w przepisach.
Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek  opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, wypłacony opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające, będzie świadczeniem nienależnie pobranym. Do jego zwrotu wraz z odsetkami będzie zobowiązany opiekun.

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres, za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie opiekuńcze.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – uchylone

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zostają uchylone przepisy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Oznacza to, że od tej daty te zasiłki nie będą już przyznawane. Jednak osoby, które na dzień 31.12.2023 r. są uprawnione do pobierania któregokolwiek z tych świadczeń, mogą nadal pobierać świadczenie na dotychczasowych zasadach.

Kontynuowanie wypłaty nie wymaga składania żadnego dodatkowego oświadczenia. W przypadku jednak, gdy zakończy się termin określony w decyzji, warunkiem kontunuowania świadczeń jest złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i złożenie wniosku o świadczenie w ściśle określonym terminie.

 Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadza się nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami w wieku po ukończeniu 18 roku życia.

Warunkiem uzyskania świadczenia wspierającego jest uzyskanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Decyzje o ustaleniu poziomu wsparcia będą wydawały wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawał i wypłacał świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wprowadzono trzy terminy, od kiedy będzie dostępne świadczenie wspierające:
od 1 stycznia 2024 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,   
od 1 stycznia 2025 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
od 1 stycznia 2026 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt.

Podany wyżej harmonogram dostępności świadczenia nie będzie dotyczyć osób, które na dzień 31.12.2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, a także osób które od 01.01.2024 r. zdecydują się pobierać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – niezależnie od ilości otrzymanych punktów poziomu wsparcia.

Wysokość świadczenia wspierającego będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia. Dla osób z najniższym poziomem wsparcia będzie wynosić 40% kwoty renty socjalnej do maksymalnej wysokości 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrąceń na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).

Co do zasady świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności poziomu potrzeby wsparcia – w przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 – diagnoza potrzeb

logo ops Gmina Stara Biała planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Doświadczenia płynące z realizacji przez gminę Programu – edycja 2022 i edycja 2023 wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności wsparcia przewidzianego Programem dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1.    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie
o niepełnosprawności lub
2.    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
•    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Ważne! Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Przewiduje się, że program (podobnie jak w roku bieżącym) realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2024 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Programu o kontakt z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka  w terminie do dnia 9 listopada 2023 r.
Tel. kontaktowy: (24) 367-66-31, 367-66-32, 367-66-33.

Diagnoza potrzeb pozwoli na właściwą kalkulację środków na realizację zadania na rok 2024.

UWAGA!!! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług  w ramach Programu!

Szczegółowe informacje dot. "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024:
pdfProgram-ow-jst-edycja_2024.pdf312.27 KB 

Bądź rodzicem zastępczym!

logo ops Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o poszukiwaniach kandydatów na rodziców zastępczych.

Osoby, które chcą oddać dzieciom swój czas i serce, ale jednocześnie wspierać dzieci w kontaktach z rodzicami biologicznymi oraz poprawie ich sytuacji rodzinnej, informację o rodzinnej pieczy zastępczej mogą uzyskać od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30 telefonicznie pod numer tel. 24 267-68-32, 24 267-68-33 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

PCPR - ulotka

Zaproszenie do złożenia ofert – warsztaty profilaktyczne w 2023 r.

logo ops Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w 4 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała w 2023 roku, dla uczniów klas I - VIII w ilości 54 godzin lekcyjnych warsztatów (po 45 minut) i 12 godzin zegarowych prelekcji dla ich rodziców / opiekunów.

Określenie pełnego zakresu usługi znajduje się w załączonym pliku.

Oferta winna zawierać całkowitą cenę brutto w PLN za realizację warsztatów i prelekcji (54 godz. warsztatów i 12 godz. prelekcji) oraz opis proponowanych warsztatów profilaktycznych prowadzonych w poszczególnych klasach tj. określenie konspektu zajęć z wyszczególnieniem różnych metod pracy z uczniami i określeniem wpływu realizowanego programu na uczniów.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród złożonych ofert w oparciu o kryterium ceny oraz atrakcyjność przedstawionych programów warsztatów.

Ofertę należy złożyć na druku oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert w terminie do dnia 15 września 2023 r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała lub listownie w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem zawierającej następujące oznaczenie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
„WARSZTATY PROFILAKTYCZNE”

Osoba do kontaktu:
Dariusz Plewiński - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stara Biała - tel. 24 367-66-32

Załączniki:
pdfOpis_zakresu_uslugi.pdf217.65 KB
pdfZałącznik_nr_1_-_Druk_oferty.pdf214.41 KB
pdfKLAUZULA-INFORMACYJNA.pdf53.34 KB

pdfProtokół_z_wyboru_oferty.pdf418.59 KB [dodano 19.09.2023 r.]

 

Informujemy, iż niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani zaproszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży

miniatura osrodek W gminie Stara Biała powstał Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży. Ośrodek będzie prowadzony przez Fundację Przystanek  RODZINA w ramach projektu „Ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu Płockim”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W tym celu zostały przekazane do dyspozycji Fundacji pomieszczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Proboszczewicach ul. Floriańska 9.

Pomoc świadczona w Ośrodku Wsparcia dla dzieci i młodzieży jest bezpłatna.
Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 19.00, w okresie ferii i wakacji w godzinach 10.00 – 15.00.
Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2023 r.
Nabór uczestników nadal trwa!

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w projekcie Fundacji i zapisów.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.przystanek-rodzina.pl/.../o-osrodku-wsparcia.../
Skontaktuj się z Fundacją, wysyłając e-mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00,
tel. 691 105 240.

 Jeśli obserwujesz u swojego dziecka:
- objawy obniżonego nastroju i stresu tj. smutek, przeciążenie, napięcie,
- wycofywanie się z kontaktów społecznych,
- zaburzenia snu tj. bezsenność, poczucie ciągłego zmęczenia, nadmierna senność,
- pogorszenie wyników w szkole i spadek zaangażowania w naukę,
- pogorszenie się relacji między rodzicem, a dzieckiem, agresywne zachowania, płaczliwość,
nadpobudliwość, wybuchowość, poczucie niezrozumienia,
- trudności dotyczące relacji z otoczeniem, tj. agresywne zachowania, łamanie prawa, wandalizm,
- używanie substancji psychoaktywnych, nadużywanie urządzeń cyfrowych,
- zaburzenia odżywiania tj. zajadanie stresu lub restrykcyjne diety,
- zachowania autodestrukcyjne tj. okaleczanie się, myśli rezygnacyjne.
to być może Ośrodek Wsparcia jest dobrym miejscem dla Twojego dziecka.

1

2

Stypendia szkolne 2023/2024

logo ops Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  na rok szkolny 2023/2024 można składać w siedzibie Ośrodka od 1 do 15 września  2023 r.,  a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych  –  do  dnia  15  października  2023 r.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała oraz druki wniosków zamieszczone zostały w zakładce GOPS - pomoc socjalna dla uczniów.

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniające do otrzymania stypendium na rok szkolny 2023/2024 wynosi 600 zł (przy ustalaniu dochodu rodziny nie są wliczane np. otrzymywane przez rodzinę świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” i jednorazowe świadczenia otrzymane w ramach programu „Dobry start”).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 367-66-31 / 32 / 33 lub tel. kom. 731 798 500.

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2023/2024

logo ops Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości skorzystania z dożywiania w placówkach oświatowych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała w roku szkolnym 2023/2024.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie dożywiania dzieci wynosi 1200 zł netto / na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała pod nr telefonu:
(24) 367-66-31 / 32 / 33 lub tel. kom. 731 798 500.

 

flaga godlProgram „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Gmina Stara Biała dysponuje opaskami monitorującymi wraz z usługą teleopieki

logo ops Opaskę może wypożyczyć każdy mieszkaniec Gminy Stara Biała, po 60-tym roku życia, którego stan zdrowia powoduje konieczność monitorowania podstawowych funkcji życiowych. Pomoc w postaci wypożyczenia takiej opaski szczególnie adresowana jest do osób z chorobą Alzheimera lub z innymi chorobami powodującymi zaburzenia pamięci lub orientacji, ale także dla osób z chorobami serca.

Na czym polega usługa teleopieki?

Beneficjenci wsparcia zostaną wyposażeni w opaski monitorujące – aparaty z nadajnikiem SOS, które pozwalają na wezwanie pomocy w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Dzięki opasce można połączyć się z Centrum Teleopieki i uzyskać pomoc adekwatną do sytuacji: powiadomienie opiekuna czy wezwanie odpowiednich służb. Oprócz możliwości kontaktu z Centrum Teleopieki i wezwania pomocy, opaska pełni również inne funkcje:

• ma wbudowany GPS, który umożliwia zlokalizowanie osoby i poinformowanie opiekuna, gdzie ona znajduje się – funkcja szczególnie przydatna w przypadku osób z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi, powodującymi dezorientację w przestrzeni,

• na bieżąco monitoruje podstawowe funkcje życiowe – w sytuacji wywołania sygnału alarmowego dyspozytor widzi w systemie: kto wywołał sygnał, gdzie znajduje się ta osoba i jakie są jej parametry życiowe, co umożliwia szybką reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia,

• wyposażona jest również w czujnik upadku – jeśli osoba zasłabnie i upadnie, opaska sama wywoła sygnał SOS i połączy się z Centrum Teleopieki celem zaalarmowania o zagrożeniu.

Opaskę można wypożyczyć w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 5, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod nr tel. 24 366 87 29 (Urząd Gminy Stara Biała) lub 24 367-66-30 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała).

 

Opaska monitorująca www

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2023/2024

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, iż od dnia 1 lipca 2023 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o ustalenie prawa do:
- świadczeń rodzinnych
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski papierowe o przyznanie świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy przyjmowane są w Dziale Świadczeń (pok. nr 3) od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

świadczenia rodzinne
(nowy okres zasiłkowy 2023/2024 od listopada 2023 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

lipiec-sierpień 2023 r.

do dnia 30 listopada 2023 r.

wrzesień-październik 2023 r.

do dnia 31 grudnia 2023 r.

listopad-grudzień 2023 r.

do dnia 29 lutego 2024 r.

 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(nowy okres świadczeniowy 2023/2024 od października 2023 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

lipiec-sierpień 2023 r.

do 31 października 2023 r.

wrzesień 2023 r.

do 30 listopada 2023 r.

październik 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r.

listopad 2023 r.

do 31 stycznia 2024 r.

grudzień 2023 r. - styczeń 2024 r.

do 29 lutego 2024 r.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies