Aktualności

Rekrutacja: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o pozyskaniu przez Gminę Stara Biała środków finansowych na realizację świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców naszej gminy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
•    osobami posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) albo
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, co pozwoli opiekunowi osoby niepełnosprawnej na odpoczynek, załatwienie własnych spraw itp.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Nabór uczestników prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała.

Karta zgłoszeniowa oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu i rekrutacji uczestników dostępne są w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Nabór zgłoszeń do Programu potrwa do 31 stycznia 2023 r.

Dadatkowe informacje udzielają pracownicy socjalni Ośrodka pod numerami telefonów: tel. (24) 367 66 31, (24) 367 66 33, 731 893 500

Inf o dofinans - plakat

Dodatek elektryczny

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wniosek o dodatek elektryczny można złożyć na 3 sposoby:
osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1 Biała (pokój nr 3 i 4);
• za pośrednictwem poczty;
• za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wysokość dodatku elektrycznego jest zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  wyniosło więcej niż 5 MWh wysokość dodatku wzrasta do kwoty 1500 zł.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  (24) 367-66-36 lub tel. kom. 731 039 500.

Do pobrania:
docxWniosek_o_wypłatę_dodatku_elektrycznego.docx44.76 KB
docxInstruktaż_Jak_wypełnić_wniosek.docx34.71 KB

 dod elektryczny

Dodatek węglowy do 30.11.2022 r.

logo opsKierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina, że 30 listopada 2022 r. mija termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Dotyczy to również osób, których wnioski pozostały bez rozpoznania z uwagi na fakt zamieszkiwania pod jednym adresem więcej niż jednego gospodarstwa domowego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zamieszkiwanie w odrębnych lokalach i tworzenie osobnych gospodarstw domowych.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała z końcem miesiąca października br. zakończył realizację nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród potrzebujących mieszkańców gminy Stara Biała w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021.

W ramach Programu rozprowadzono w miesiącach: kwiecień, lipiec, wrzesień i październik br. 370 paczek żywnościowych o łącznej wadze ponad 3 ton. Z pomocy tej skorzystało 101 osób zamieszkujących na terenie gminy (w tym 21 osób niepełnosprawnych).

Świadczenie pomocy rzeczowej dla osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły sobie zapewnić żywności w pełnym zakresie było możliwe dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Mazowiecki Zarząd Wojewódzki.

pomoc-zywn

„Opieka wytchnieniowa” – diagnoza potrzeb

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb wśród mieszkańców naszej Gminy zainteresowanych tą formą pomocy, która pozwoli na właściwą kalkulację środków na realizację zadania na rok 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.  osobami posiadającymi:
  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo
 - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację Przewiduje się, że Program (podobnie jak w roku bieżącym) realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2023 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Programu o kontakt z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka w terminie do dnia 7 listopada 2022 r. Tel. kontaktowy: (24) 367-66-31, 24 367-66-32, 24 367-66-33 lub 731 798 500.

UWAGA!!! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług w ramach Programu!

Szczegółowe informacje dot. Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023:
-pdfPROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA.pdf373.03 KB

Pierwsza transza dodatku węglowego

wegiel www maleTylko w pierwszej transzy, w czwartek, 29 września, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wypłacił 1,233 mln zł dodatku węglowego mieszkańcom naszej gminy. Pieniądze otrzymało 411 gospodarstw domowych.

Więcej

Dodatek węglowy - pierwsze wypłaty

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że w dniu 29 września br. przekaże pierwsze wypłaty dodatku węglowego dla mieszkańców naszej gminy. W sumie na konta wnioskodawców wpłynie ponad milion złotych.

Wnioski rozpatrywane są wg kolejności ich składania. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego znajdują się w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała: Dodatek węglowy.

Przypominamy również, że utworzona została podstrona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała: Terminarz wypłat - gdzie na bieżąco aktualizowane są najbliższe terminy wypłat świadczeń realizowanych przez Ośrodek.

Bądź rodzicem zastępczym

pcpr www maleKażde dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości, akceptacji i ciepła rodzinnego domu. Nie każde dziecko ma szczęście wzrastać od urodzenia w takiej rodzinie. Wielu rodziców nie zaspokaja podstawowych potrzeb swoich dzieci. Dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej, dźwigające bogaty jak na swój wiek bagaż doświadczeń czekają. Odpowiedzią na to wyzwanie jest stworzenie warunków do budowania świadomej gotowości przyjęcia dziecka, obdarzania go miłością, szacunkiem, godnością, pomocą i wsparciem w formie rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza stanowi dla pozbawionych swojej naturalnej rodziny dzieci, niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój. Tam znajdują one godziwe warunki życia, opiekę, ciepło i miłość.

Więcej

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zaprasza rodziców z terenu gminy na WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH.
Warsztaty są nieodpłatne (cykl 10-ciu spotkań po 3 godziny zegarowe).

Terminy spotkań:
 • 08.09.2022 r.
 • 14.09.2022 r.
 • 21.09.2022 r.
 • 28.09.2022 r.
 • 05.10.2022 r.
 • 12.10.2022 r.
 • 19.10.2022 r.
 • 26.10.2022 r.
 • 02.11.2022 r.
 • 09.11.2022 r.

Miejsce spotkań: sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, godz. 9.00-12.00.
Ilość osób na warsztatach ograniczona - maksymalnie 10-12 osób w grupie.

Zapisy pod nr tel. 24 367-66-31/32/33 lub tel. kom. 731 798 500.

Tematyka warsztatów to m.in.:
rola rodziny w profilaktyce uzależnień behawioralnych, dialog – jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania;
postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka;
zasady, normy, wartości, ograniczenia – jako niezbędny  warunek wychowania;
rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów
– a wszystko w formie krótkich omówień, wprowadzeń tematycznych, ćwiczeń, dramy, debaty itd.

Warsztaty poprowadzą:
Anna Habaj, Aleksandra Ziółek - FUNDACJA Przystanek RODZINA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

plakat-warsztaty 

Dodatek węglowy !!

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć na 3 sposoby:
• osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1 (pokój nr 3 i 4) lub wrzucając do urny;
• za pośrednictwem poczty;
• za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie podlegał weryfikacji, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  (24) 367-66-36,
  (24) 367-66-37 
  lub tel. kom. 731 039 500.

Do pobrania:
- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego [.pdf]
- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego [.doc]
- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego [.docx]

- Obowiązek informacyjny - RODO [.pdf]

 

Dodatek weglowy

 

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies