Aktualności

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

logo opsMinisterstwo Sprawiedliwości informuje, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną pomoc, w tym informację prawną, pomoc psychologiczną, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansową i materialną. Pomoc udzielana jest przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronach internetowych:

Link do strony intenetowej pomocpokrzywdzonym.pl
Link do strony intenetowej pokrzywdzeni.gov.pl

Fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2014/2015

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2014r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2014r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2014r. do dnia 31 października 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2014r.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń alimentacyjnych dostępne są w zakładce GOPS – Fundusz alimentacyjny (druki  wniosków do pobrania).

Wnioski wydawane i przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych GOPS Stara Biała, w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała w godzinach urzędowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24 367-66-37.

Podstawa prawna:
Art.2 pkt 8 i art.20 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz.1228 z późn. zm.)

Stypendia szkolne na rok szkolny 2014/15

logo opsUprzejmie informuję, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2014/15 można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją na rok szkolny 2014/15 należy złożyć w tutejszym Ośrodku w terminie zawitym do dnia 15 września br. Osoby korzystające aktualnie z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS- pomoc socjalna dla uczniów (http://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-socjalna-dla-uczniow/218-wymagane-dokumenty).

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/ słuchacza uprawniające go do przyznania stypendium na rok szkolny 2014/15 wynosi netto 456 zł.

Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników w tutejszym Ośrodku oraz telefonicznie nr tel. 24- 367-66-30.

Z dniem 1 września 2014r. uczniem jest dziecko w wieku 6 lat.

Podstawa prawna:
•    Art. 90b, art. 90c ust. 2 i art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Przyznanie zasiłku dla opiekuna

Zaprzestanie logo opsprowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków.

Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do: zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia: w przypadku rolników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego; w przypadku małżonków rolników lub domowników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Szczegóły na stronie KRUS.GOV.PL

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

logo opsOd dnia 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie rządowy program dla rodzin wielodzietnych wprowadzający Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

W gminie Stara Biała sprawy związane z wydawaniem Karty prowadzić będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w pokoju nr 2 Pani Sylwia Kalinowska tel. 24 367-66-30.

Bliższe informacje dotyczące zasad przyznawania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dostępne są w zakładce GOPS – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny ( druk wniosku do pobrania).

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

pdfM2014000043001.pdf484.33 KB

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

pdfD2014000075501.pdf800.49 KB

Zasiłki dla opiekunów

logo opsZasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:
1.    za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami)
2.    od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r
Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których;
1.    osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2.    na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych  wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Ustawa wchodzi  w życie z dniem 15 maja 2014 roku. Termin składania wniosków do Ośrodka do dnia 15 września br.

Podstawa prawna: pdfUstawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014r., poz.567)557.27 KB

Uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego

logo ops

Od dnia 1 maja 2014 roku ulega podwyższeniu kwota przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:
1)    w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
2)    w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie
3)    od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.
Ponadto, ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.
Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia strony, a decyzje będą natychmiast wykonalne.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Podstawa prawna: pdfUstawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014r., poz. 559)514.35 KB

Dodatkowe świadczenia przy świadczeniu pielęgnacyjnym

logo ops

Osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacano w I kwartale 2014 roku dodatkową pomoc w wysokości 200 zł. miesięcznie. Pomoc ta zostanie tym osobom przedłużona z urzędu do końca bieżącego roku. Zatem rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem oraz inne osoby spełniające warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywać będą nadal łącznie kwotę 820 zł. miesięcznie. Wypłata dodatkowych świadczeń nastąpi w terminach wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego ze środków budżetu państwa.

Podstawa prawna;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dn.14.03.2014r.poz.320)

Zaproszenie do udziału w projekcie POKL EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara logo opsBiała zaprasza do udziału w projekcie  p.n. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety zamieszkujące na terenie gminy Stara Biała, nieaktywne zawodowo, bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa kobiet.

W ramach projektu uczestniczki skorzystają bezpłatnie m.in. z:
1.    indywidualnych konsultacji psychologa i doradcy zawodowego,
2.    treningu umiejętności społecznych,
3.    warsztatów informatycznych,
4.    wsparcia pracownika socjalnego,
5.    wyjazdu/wyjść integracyjnych,
6.    kursów zawodowych.
Koszt realizacji projektu – 150 000 zł.
Kwota dofinansowania projektu – 134 250 zł.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu: Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska pod numerem tel. 24 367-66-35

Dodatkowe świadczenia w I kwartale 2014 roku

logo opsZgodnie z uchwalonym rządowym programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mające w styczniu, lutym i marcu 2014 roku ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Pomoc ta zostanie przyznana z urzędu i wypłacona w terminach wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego ze środków budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

Podstawa prawna:
1/Uchwała Nr. 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (M.P. z dn.31.12.2013r., poz.1040),
2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dn.31.12.2013r., poz.1741)

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies