Aktualności

Internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

logo opsFundacja Eco Textil uruchomiła internetową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt rehabilitacyjny jest dostępny bezpłatnie dla osób prywatnych.

Wypożyczający ponosi jedynie koszt związany z dostarczeniem i odebraniem sprzętu (łącznie 35,50 zł za dostarczenie i zwrot sprzętu do wypożyczalni). Aby wypożyczyć konkretną rzecz należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.ecotextil.pl . Sprzęt można wypożyczyć na okres od 2 do 6 miesięcy - jeśli sprzęt nadal będzie potrzebny okres wypożyczenia można przedłużyć.

Wypożyczalnia w swojej ofercie posiada:

•       trójkołowe rowery,

•       wózki inwalidzkie,

•       kule łokciowe,

•       balkoniki ortopedyczne,

•       łóżka rehabilitacyjne.

Rozpatrzenie wniosku trwa 24 godziny. Fundacja kontaktuje się z wypożyczającym w momencie przygotowania sprzętu do wysyłki.

 plakat 20191121

Realizacja programu RODZINA 500+

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że w ramach rządowego programu "Rodzina 500 +" w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. do tutejszego Ośrodka wpłynęły 1553 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od mieszkańców Gminy w tym:
• 1061 w formie elektronicznej,
• 492 w formie tradycyjnej (papierowej).

Wypłacono  6 410 świadczeń na łączną kwotę 3 196 030 zł dla 2 146 dzieci, w tym 979 dzieci otrzymało świadczenia po raz pierwszy (na nowych zasadach, bez kryterium  dochodowego).

Zadania z  programu "Rodzina 500 +" są realizowane w ustawowo przewidzianych terminach bez zbędnej zwłoki. Według stanu na dzień 30 września 2019 r. pozostały 74 wnioski do rozpatrzenia. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w przypadku wniosków złożonych do dnia 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

Dotychczas otrzymane przez Gminę środki finansowe od Wojewody Mazowieckiego  na realizację  programu "Rodzina 500 +" zostały przekazane uprawnionym w 100%.

Projekt dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową

logo opsProjekt „Mali-Wielcy Wojownicy” jest skierowany do dzieci w wieku 4 – 12 lat dotkniętych głównie chorobą nowotworową.

Celem jest pozyskanie środków finansowych na pomoc dla tych dzieci oraz edukację prozdrowotną. Dzieci te mają się poczuć wyjątkowo, aby miały siłę do walki z chorobą.

Projekt ten składa się z następujących elementów:

 1. wykonanie artystycznych zdjęć chorym dzieciom, które dzięki profesjonalnej charakteryzacji stają się niezwyciężonymi wojownikami z krainy fantasty. Zdjęcia te będą wykorzystane do produkcji plakatów, kalendarzy, książek dla dzieci, teledysku,
 2. nagranie piosenki promującej projekt przez Ryśka Wolbacha oraz produkcja teledysku z udziałem znanych sportowców,
 3. wydanie książki dla dzieci pt. „Mali Wielcy Wojownicy”, której fabuła utrzymana będzie w konwencji fantasty.

Ambasadorami projektu są głównie sportowcy, ale i artyści, celebryci i autorytety medyczne.

Bliżej o projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie: Instytut Doskonalenia Osobowości

Pan Ryszard Wolbach tek kom. 606 129 631

Zaproszenie do złożenia ofert

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje usługi pn. „Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w 4 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała w 2019 roku, dla uczniów klas I - VIII w ilości 76 godzin lekcyjnych warsztatów (po 45 minut) i 12 godzin zegarowych prelekcji dla ich rodziców”

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani zaproszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Określenie pełnego zakresu usługi znajduje się w załączonym pliku.

Sposób przygotowania i złożenia oferty cenowej:
Oferta winna zawierać całkowitą cenę brutto w PLN za realizację warsztatów i prelekcji (76 godz. warsztatów i 9 godz. prelekcji) oraz opis proponowanych warsztatów profilaktycznych prowadzonych w poszczególnych klasach tj. określenie konspektu zajęć z wyszczególnieniem różnych metod pracy z uczniami i określeniem wpływu realizowanego programu na uczniów.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu) do godziny 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała lub listownie w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem zawierającej następujące oznaczenie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
„WARSZTATY PROFILAKTYCZNE”

Osoba do kontaktu:
Dariusz Plewiński, tel. 24 367-66-32, 731-798-500, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
pdfOpis zakresu usługi169.54 KB
pdfKlauzula RODO53.34 KB

Apel o składanie wniosków w formie elektronicznej

logo opsUprzejmie informuję, że na dzień 19 lipca br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wpłynęło w formie elektronicznej 1412 wniosków o przyznanie świadczeń z programów rządowych „Rodzina 500 plus” i „Dobry start”. Z 846 wniosków, które wpłynęły o świadczenie wychowawcze rozpatrzono 325 wniosków, w wyniku tego wypłacono 452 świadczenia w kwocie łącznej 149758 zł (pierwszej wypłaty dokonano w dniu 11 lipca br.).

Natomiast o przyznanie jednorazowego świadczenia „Dobry start” od dnia 1 lipca br. wpłynęło 566 wniosków, z tego rozpatrzono 330 wniosków. Zatem 450 dzieci w kwocie łącznej 135000 zł otrzyma środki na wyprawkę szkolną w dniu 25 lipca br.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną umożliwia szybsze jego rozpatrzenie i wypłatę należnego świadczenia, gdyż jest on bezpośrednio wczytywany do systemu informatycznego w Ośrodku. Przyjmowanie wniosków o należne świadczenia od dnia 1 sierpnia br. w formie tradycyjnej utrudni dalsze sprawne i szybkie rozpatrywanie na bieżąco złożonych wniosków.

Dlatego apeluję do mieszkańców gminy Stara Biała o składanie w miarę możliwości wniosków o świadczenia w formie elektronicznej, abyście byli Państwo zadowoleni z szybkiej realizacji należnych świadczeń.

Kierownik GOPS Stara Biała
Małgorzata Klimczewska

Kandydaci na rodziny wspierające

logo opsUstawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U .z 2019r. poz.1111 ze zm.) wprowadza narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie wychowującej dzieci m.in. uregulowała wsparcie realizowane przez rodziny wspierające. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:
1) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
2) uzyskają pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, wydaną  na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca  pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka (m.in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych),
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego (m.in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie  przygotowania zdrowych posiłków i utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny),
3) wypełnianiu podstawowych ról społecznych (objaśnienie aktualnych ról społecznych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych  z właściwym pełnieniem ról społecznych, wypracowanie prawidłowego wypełniania ról społecznych przez członków rodziny).

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, oraz posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę ze strony asystenta rodziny, pracownika socjalnego i psychologa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna.

Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodziną wspierającą. Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas  w celu wypełniania funkcji rodziny wspierającej.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału  w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w Białej 09-411 ul. Jana Kazimierza 1.Dodatkowe informacje można uzyskać: nr. tel. 24-367-66-32

Wnioski na wyprawkę w ramach programu „Dobry start”

logo opsŚwiadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na zakup wyprawki szkolnej dla rozpoczynających rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia (dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia). To wsparcie finansowe przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wnioski o powyższe świadczenie będą przyjmowane i realizowane od dnia 1 lipca br. online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia br. drogą tradycyjną (papierową). Ostateczny termin składania wniosków to 30 listopada 2019r. W przypadku wniosków złożonych w miesiącach lipiec - sierpień, rodziny wyprawkę otrzymają do dnia 30 września br. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ ma maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Godziny przyjmowania interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.00 – 15.00, środa w godzinach; 9.00 – 16.00. W okresie od dnia 1 sierpnia br. do dnia 15 września br. przedłużamy godziny przyjmowania interesantów w środy do godziny 18.00.

Ponadto wnioski te można składać za pośrednictwem poczty na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń dobry start dostępne są w zakładce GOPS – „Dobry Start” 300 zł dla Ucznia.

Wnioski o świadczenia z Programu „Rodzina 500 plus”

logo opsOd dnia 1 lipca 2019r. program „Rodzina 500 plus” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Wypłata świadczeń na nowych zasadach zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca br.  prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia), natomiast od dnia 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do dnia 30 września 2019 r.).

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca br. zostanie przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierane są świadczenia), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września br.). Rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do dnia 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Od dnia 1 lipca br. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych  można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną. Ponadto od dnia 1 sierpnia br. wypełnione prawidłowo wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych można będzie złożyć w formie papierowej osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1.

Godziny przyjmowania interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.00 – 15.00, środa w godzinach; 9.00 – 16.00. W okresie od dnia 1 sierpnia br. do dnia 15 września br. przedłużamy godziny przyjmowania interesantów w środy do godziny 18.00.

Wnioskodawca otrzyma na wskazany przez siebie we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń wychowawczych dostępne są w zakładce GOPS – świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” (druk wniosku do pobrania).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 243676636 lub kom.731 039 500.

Podstawa prawna: art.21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2018. 2134 ze zm.).

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

logo opsOd dnia 1 lipca br. można składać wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 elektronicznie za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną. Ponadto prawidłowo wypełnione wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych  można składać wraz z załącznikami od dnia 1 sierpnia br. w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała.

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.00 – 15.00, środa w godzinach; 9.00 – 16.00. W okresie od dnia 1 sierpnia br. do dnia 15 września br. przedłużamy godziny przyjmowania interesantów w środy do godziny 18.00.

Ponadto wnioski te można składać za pośrednictwem poczty na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1.

1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019r.
2. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019r. do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019r.
3. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych dostępne są w zakładce GOPS – Świadczenia rodzinne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 243676637 lub kom.731 039 500.

Podstawa prawna:  art. 3 pkt.10 i art.26 ust. 2a, 3-4a i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. 2018. 2220 ze zm.)

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 2019/2020

logo opsOd dnia 1 lipca br. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń  z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020  drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl. Natomiast od dnia 1 sierpnia br. wypełnione prawidłowo wnioski można składać w formie papierowej w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała.

Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.00 – 15.00, środa w godzinach; 9.00 – 16.00. W okresie od dnia 1 sierpnia br. do dnia 15 września br. przedłużamy godziny przyjmowania wniosków w środy do godziny 18.00.

Ponadto wnioski te można składać za pośrednictwem poczty na adres; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1.

1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z FA na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w miesiącu sierpniu br., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października br.
2. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w miesiącu wrześniu br., ustalenie prawa do świadczeń z FA oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada br.
3. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w miesiącu październiku br., ustalenie prawa do świadczeń z FA oraz wypłata przyznanych świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia br.
4. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w miesiącu listopadzie br., ustalenie prawa do świadczeń z FA oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku.
5. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia br. do dnia 31 stycznia 2020r., ustalenie prawa do świadczeń z FA oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2020r.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń alimentacyjnych dostępne są w zakładce GOPS – Fundusz Alimentacyjny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 243676637.

Podstawa prawna: art.2 pkt.8 i art.20 ust.3-8 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2019. 670 z późn. zm.)

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies