Aktualności

Dodatkowe świadczenia w I kwartale 2014 roku

logo opsZgodnie z uchwalonym rządowym programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mające w styczniu, lutym i marcu 2014 roku ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Pomoc ta zostanie przyznana z urzędu i wypłacona w terminach wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego ze środków budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

Podstawa prawna:
1/Uchwała Nr. 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (M.P. z dn.31.12.2013r., poz.1040),
2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dn.31.12.2013r., poz.1741)

Aktywna integracja kobiet w 2013 roku

UE logo minW dniu 17 grudnia 2013 roku zakończono realizację V edycji projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie udział wzięło 11 kobiet w wieku produkcyjnym, zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała.

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań aktywizujących i wspierających je w celu osiągnięcia założonego celu. Podczas realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała beneficjentki przeszły przewidziane w projekcie kursy i szkolenia zawodowe związane z aktywizacją zawodową i społeczną tj;

 1. grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. grupowe treningi pracy,
 3. podstawowy kurs obsługi komputera,
 4. szkolenia zawodowe;
 • opiekun osób starszych i dzieci (1 kobieta)
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (3 kobiety)
 • fryzjer (3 kobiety)
 • kucharz ( 1 kobieta)
 • bukieciarz-florysta ( 2 kobiety)

Jedna uczestniczka uczęszczała do liceum ogólnokształcącego w celu uzupełnienia wykształcenia w okresie od 2012 do 2014 roku

Uczestniczki projektu korzystały ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego, przeszły badania lekarskie pod kątem możliwości wykonywania nowego zawodu i zatrudnienia. Realizację projektu przeprowadzono zgodnie z instrumentami aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych zawartych indywidualnie z beneficjentkami projektu przez pracownika socjalnego zatrudnionego na cały etat w Ośrodku w ramach tego projektu. W ramach działań środowiskowych beneficjentki wraz z rodzinami uczestniczyły w wycieczce do Warszawy, wyjściu do kina i teatru. Przez okres realizacji projektu beneficjentki wraz z rodzinami objęte zostały wsparciem dochodowym w ramach środków własnych gminy stanowiących wkład własny gminy do projektu.

Łączny koszt zrealizowanego projektu wyniósł 150.000 zł, w tym pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły kwotę 134.250 zł.

Nowy okres zasiłkowy 2013/2014

paragrafKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2013 r.

Więcej

Spotkanie wigilijne

Uprzejmie informuję, że spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu gminywigilia
Stara Biała w tym roku odbędzie się w dniu 14 grudnia br. (sobota) o godzinie 13.00 w Domu Strażaka w Starej Białej, na które serdecznie zapraszam.
Spotkanie zostanie poprzedzone mszą św. w kościele parafialnym w Starej Białej o godzinie 11.30
Jednocześnie proszę o zgłaszanie osób chętnych do skorzystania z transportu samochodem będącym w dyspozycji Urzędu Gminy Stara Biała do tutejszego ośrodka telefonicznie nr tel. 24 367-66-35 do dnia 11 grudnia br. w godzinach 7.00–14.00

Kierownik GOPS Stara Biała
Małgorzata Wiśniewska - Klimczewska

Stypendium szkolne 2013

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek. Wnioszeszyrki będą wydawane i przyjmowane od dnia 15 sierpnia 2013r. do dnia 15 września 2013r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października br. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego dostępne są w zakładce GOPS – pomoc socjalna dla uczniów (druki wniosku do pobrania).

Więcej

Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała 2013

EU-POKLW dniu 20 maja 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie 11 uczestniczek V edycji projektu „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

znakWraz z zakończeniem roku szkolnego 2012/2013 zakończono realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w placówkach oświatowo-wychowawczych w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu gminy Stara Biała. Z tej formy pomocy skorzystało w pierwszym półroczu 2013 roku łącznie 153 dzieci i młodzieży z 73 rodzin skupiających 325 mieszkańców gminy Stara Biała. Z tego 147 uczniów otrzymało pomoc w formie pełnego obiadu w szkole, 1 dziecko w formie całodziennego wyżywienia w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 5 uczniów w formie drugiego śniadania odbieranego w sklepiku w szkole. Łącznie uczniom wydano w pierwszym półroczu bieżącego roku 15.148 posiłków za kwotę 80.729 zł. – średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,33 zł.

Więcej

Dodatkowe 200 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

PomocW Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2013 r poz. 413 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wprowadza dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, czyli takich które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.

Więcej

Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała

POKL UE EFS

Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego - "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" w 2013 roku.

Więcej

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - becikowe od 2013 roku

Od dnia 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczył w 2011 roku kwoty netto 1922,00 zł. miesięcznie i matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży ( warunek przedłożenia zaświadczenia od lekarza według wzoru, który określił Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka, osób które przysposobiły dziecko bądź wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka).

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies