Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

logo opsGmina Stara Biała otrzymała 48 960,00 zł w ramach środków Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami równoważnymi.  

Realizacja Programu pozwoli na czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewni opiekunom czas na odpoczynek i regenerację a także załatwienie swoich osobistych spraw. Liczba i rozkład godzin będzie indywidualnie ustalany z opiekunami i dopasowany do ich potrzeb.

Szczegółowe informacje o rekrutacji do Programu zostaną opublikowane w terminie do 31.03.2022 r.

 Plakat-wytchn-v2

Dodatek osłonowy

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

W miesiącu styczniu br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wpłynęło 319 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, natomiast w lutym br. 161 wniosków.

W przypadku przyznania dodatku na podstawie wniosków złożonych w styczniu dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata do 31 marca, druga do 2 grudnia br. Dla wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo w możliwie najkrótszym terminie. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje nt. dodatku osłonowego dostępne są na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Rządowa Tarcza Antyinflacyjna (dodatek osłonowy) lub pod numerem telefonu: 24 367-66-36.

Wnioski o dodatek osłonowy można pobrać ze strony internetowej Ośrodka lub osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Terminy wypłat świadczeń w marcu 2022 roku

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty świadczeń w miesiącu marcu 2022 roku odbędą się w następujących terminach:

 • 10 marca – świadczenia wychowawcze,
 • 24 marca – pomoc społeczna i stypendia socjalne,
 • 25 marca – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Informacja o wypłacie pierwszej transzy dodatku osłonowego zostanie podana w terminie późniejszym.

Projekt "Mamy Działamy!!!"

logo opsPowiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczyna realizację projektu pilotażowego pt. „MAMY działamy!!!", którego celem jest aktywizacja zawodowa 30 kobiet zarejestrowanych w PUP w Płocku, które z różnych przyczyn nie powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

W ramach projektu kandydatki będą mogły skorzystać z:

 • programu „staż MAMA" - skierowanego do kobiet nieposiadających doświadczenia zawodowego związanego w danym zawodzie, które z różnych przyczyn nie mogą/nie chcą powrócić do aktywności zawodowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Program zakłada organizację staży w formule elastycznej w wymiarze odpowiadającym 1/2 etatu dla pracowników, przewidzianych na okres do 6 miesięcy.
 • programu „zatrudnienie MAMA", który skierowany jest do kobiet silnie zmotywowanych 
 • i gotowych do powrotu na rynek pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Program zakłada organizację zatrudnienia refundowanego w formule elastycznej na okres do 6 miesięcy.

Przewidziano również narzędzia wspierające, w postaci: 

 • bonu „start+" – wypłacanego jednorazowo, przed rozpoczęciem wsparcia głównego, przeznaczony na zaspokojenie potrzeb związanych z podjęciem pracy np. wizyta u fryzjera, kosmetyczki, zakup ubrania;
 • bonu „mobilność+" – wypłacanego przez okres do 6 miesięcy na pokrycie kosztów transportu zarówno do miejsca odbywania danej formy jak i np. dojazdu po dziecko;
 • bonu „opieka+" - wypłacanego przez okres do 6 miesięcy na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 8 w czasie odbywania danej formy przez uczestniczkę projektu pilotażowego (np. zatrudnienie opiekunki, zapewnienie miejsca w  żłobku/przedszkolu/klubie malucha itp.).

 Plakat-MAMY-DZIALAMY

Szczegółowe informacje można uzyskać:
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku pod nr tel. (24) 267-46-60
lub na stronie internetowej plock.praca.gov.pl

Terminy wypłat świadczeń w lutym 2022 roku

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu lutym 2022 roku odbędą się w następujących terminach:

 • 9 luty – świadczenia wychowawcze,
 • 24 luty – pomoc społeczna,
 • 25 luty – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Terminy wypłat świadczeń w styczniu 2022 roku

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu styczniu 2022 roku odbędą się w następujących terminach:

 • 14 stycznia – świadczenia wychowawcze,
 • 26 stycznia – pomoc społeczna,
 • 27 stycznia – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Dodatek osłonowy

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Rządowa Tarcza Antyinflacyjna (dodatek osłonowy) lub pod numerem telefonu: 24 367-66-36

Wniosek o dodatek osłonowy można pobrać ze strony internetowej Ośrodka lub osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (od 12 stycznia br.) w godzinach urzędowania.

 

Od 1 stycznia 2022 r. nowe kryteria w pomocy społecznej

logo opsNa mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić:

Kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – wyniesie 1837 zł,
b) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) – wyniesie 721 zł,
c) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – wyniesie 1450 zł,
d) maksymalna kwota zasiłku stałego – wyniesie 719 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 345 zł.

Również w 2022 r. wzrasta wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2119 zł miesięcznie oraz odprowadzanej od niej składki społecznej i zdrowotnej do ZUS.

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o 500 plus do ZUS

logo opsOd dnia 1 stycznia 2022r. wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko należy składać do ZUS tylko drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. ZUS będzie przyznawał prawo do świadczenia 500 plus na dziecko na okres do maja 2022r. rodzicowi, który obecnie nie pobiera na to dziecko świadczenia w gminie.

Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała będzie nadal kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń wychowawczych do końca maja 2022 r. to jest do końca okresu zasiłkowego 2021/2022. W sprawach wypłat przyznanych świadczeń oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych należy kontaktować się jak dotychczas z pracownikiem tutejszego Ośrodka.

Nowy portal dla seniorów

logo opsDla seniorów z województwa mazowieckiego powstał nowy portal internetowy – www.wirtualnysenior.pl

W serwisie osoby starsze mogą przeczytać ciekawe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, aktywności fizycznej czy sportu. Na stronie przedstawiane są także przydatne porady i wskazówki z różnych dziedzin życia. Seniorzy znajdą tutaj informacje m.in. o najważniejszych wydarzeniach senioralnych organizowanych przy współudziale Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ponadto w zakładce multimedia dostępne są relacje z wydarzeń i wywiady z ekspertami na tematy dotyczące osób starszych.

Platforma informacyjno-poradnikowa „wirtualny senior” stworzona została przez zespół Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego w konkursie zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

WIRTUALNY SENIOR Plakat

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies