Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 

Informacje szczegółowe otrzymasz:
•    w przychodni,
•    w szpitalu,
•    w ośrodkach pomocy społecznej,
•    od asystenta rodziny.

Z uprawnień mogą skorzystać:
•    rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko - oznacza to:
      - ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
      - nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
•    kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
•    kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
•    kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
•    poronienia,
•    urodzenia dziecka martwego,
•    urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
•    urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza:
•    ubezpieczenia zdrowotnego,
•    posiadającego specjalizację II stopnia,
•    posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Aby skorzystać z uprawnień wystarczy zgłosić się do asystenta rodziny zatrudnionego przez ośrodek pomocy społecznej. Asystent na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł służyć pomocą w załatwianiu spraw w różnych instytucjach.

Pomoc obejmuje:
1. Okres okołoporodowy
•    badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
•    od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
•    poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
•    koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
•    wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.
2.    Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
•    porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
•    pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
•    pomoc psychologiczna dla rodziców,
•    rehabilitacja lecznicza,
•    wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
•    zakup leków poza kolejnością,
•    opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:
•    w dziennych ośrodkach wsparcia - placówkach całodobowych,
•    w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),
•    w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem - również indywidualną,
•    przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego.
•    opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
•    kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
•    inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
•    informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Jeżeli osoba uprawniona zamieszkuje wraz z dzieckiem na terenie Gminy Stara Biała  wniosek o wypłatę świadczenia winna złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w Dziale Świadczeń w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony. Aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi do wniosku załączyć zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Rodzic dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością winien zwróć się o pomoc bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na miejsce zamieszkania:
•    centra pomocy rodzinie,
•    ośrodki pomocy rodzinie,
•    ośrodki pomocy społecznej.

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) można uzyskać dofinansowanie :
•    do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 - jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.
 - dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:
      # ma skierowanie od lekarza prowadzącego,
      # spełnia kryterium dochodowe.
      # nie spełnia kryterium dochodowego - dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium. Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości.
•    na likwidację barier:
      - architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów.
      - w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na zakupie syntezatora mowy.
      - technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać, np. na zakup roweru trójkołowego.
•    na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - na zlecenie lekarza prowadzącego,
    - sprzęt rehabilitacyjny – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,
    - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne.
•    na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.

Inne świadczenia

Można skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Przyznaje je ośrodek pomocy społecznej właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną.
Świadczenia pieniężne:
•    zasiłek stały,
•    zasiłek okresowy,
•    zasiłek celowy,
•    specjalny zasiłek celowy.
Świadczenia niepieniężne:
•    praca socjalna,
•    poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,
•    usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna zalecona przez lekarza),
•    specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i pedagogów),
•    mieszkania chronione,
•    ośrodki wsparcia.

Szczegóły dotyczące przyznawania wspomnianych świadczeń znajdziesz stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne

Podstawa prawna:
•    Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
•    Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późń. zm.)

Wniosek:

pdfWniosek_za_życiem.pdf694.06 KB

Materiały do pobrania:

pdfAsystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - Rekomendacje metodyczne i organizacyjne 2 721 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies