Aktualności

”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

logo ops Miło nam poinformować, że Gmina Stara Biała otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w wysokości 86 536,41 zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Usługi opieki wytchnieniowej podobnie jak w roku poprzednim realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W 2022 roku usługami opieki wytchnieniowej objęto 5 uczestników Programu, w tym roku dzięki wyższej kwocie dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wsparcie otrzyma 9 mieszkańców naszej gminy.

Doświadczenia płynące z realizacji Programu wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Termin realizacji zadania: 01.03.2023 - 31.12.2023

 Plakat 2023 - f

Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023

logo ops Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała na prośbę Fundacji Edukacji Nowoczesnej informuje o możliwości wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu „Dbam o swoje zdrowie psychiczne”.

Szczegółowe informacje poniżej:
pdfZaproszenie do udziału w projekcie193.23 KB

Refundacja podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości składania wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Wniosek może złożyć osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Refundacja przysługuje osobie spełniającej kryterium dochodowe oraz korzystającej z ogrzewania gazowego zgłoszonego lub wpisanego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe, gdy:
- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioski złożone do 31 lipca 2023 roku rozpatrywane będą w oparciu o dochód uzyskany przez gospodarstwo domowe w 2021 roku, natomiast wnioski złożone po 31 lipca 2023 r. rozpatrywane w oparciu o dochód uzyskany przez gospodarstwo domowe w 2022 roku.

Wniosek można złożyć:
• osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1 (pokój nr 4);
• za pośrednictwem poczty;
• za pomocą aplikacji mObywatel i skrzynki elektronicznej ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP), wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wskazówki jak podpisać dokument elektroniczny podpisem zaufanym dostępne są na poniższej stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne, obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski powinny zostać złożone nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(24) 367-66-36 lub tel. kom. 731 039 500.

docxWniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2023__r.docx55.44 KB
pdfUlotka_dla_wnioskodawcy.pdf768.4 KB
pdfObowiązek_informacyjny_-_refundacja_VAT.pdf89.59 KB

Dodatek elektryczny – wnioski do 1 lutego 2023 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina, że termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa w dniu 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę z przedsiębiorstwem energetycznym  i otrzymuje faktury tzw. odbiorca końcowy [Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.), art. 3 pkt 13b – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385)].

Uległ zmianie wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka – Dodatek elektryczny.

 dod elektryczny

Rekrutacja: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o pozyskaniu przez Gminę Stara Biała środków finansowych na realizację świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców naszej gminy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
•    osobami posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) albo
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, co pozwoli opiekunowi osoby niepełnosprawnej na odpoczynek, załatwienie własnych spraw itp.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Nabór uczestników prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała.

Karta zgłoszeniowa oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu i rekrutacji uczestników dostępne są w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Nabór zgłoszeń do Programu potrwa do 31 stycznia 2023 r.

Dadatkowe informacje udzielają pracownicy socjalni Ośrodka pod numerami telefonów: tel. (24) 367 66 31, (24) 367 66 33, 731 893 500

Inf o dofinans - plakat

Dodatek elektryczny

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wniosek o dodatek elektryczny można złożyć na 3 sposoby:
osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1 Biała (pokój nr 3 i 4);
• za pośrednictwem poczty;
• za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wysokość dodatku elektrycznego jest zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  wyniosło więcej niż 5 MWh wysokość dodatku wzrasta do kwoty 1500 zł.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  (24) 367-66-36 lub tel. kom. 731 039 500.

Do pobrania:
docxWniosek_o_wypłatę_dodatku_elektrycznego.docx44.76 KB
docxInstruktaż_Jak_wypełnić_wniosek.docx34.71 KB

 dod elektryczny

Dodatek węglowy do 30.11.2022 r.

logo opsKierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina, że 30 listopada 2022 r. mija termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Dotyczy to również osób, których wnioski pozostały bez rozpoznania z uwagi na fakt zamieszkiwania pod jednym adresem więcej niż jednego gospodarstwa domowego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zamieszkiwanie w odrębnych lokalach i tworzenie osobnych gospodarstw domowych.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2021

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała z końcem miesiąca października br. zakończył realizację nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród potrzebujących mieszkańców gminy Stara Biała w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021.

W ramach Programu rozprowadzono w miesiącach: kwiecień, lipiec, wrzesień i październik br. 370 paczek żywnościowych o łącznej wadze ponad 3 ton. Z pomocy tej skorzystało 101 osób zamieszkujących na terenie gminy (w tym 21 osób niepełnosprawnych).

Świadczenie pomocy rzeczowej dla osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły sobie zapewnić żywności w pełnym zakresie było możliwe dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Mazowiecki Zarząd Wojewódzki.

pomoc-zywn

„Opieka wytchnieniowa” – diagnoza potrzeb

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb wśród mieszkańców naszej Gminy zainteresowanych tą formą pomocy, która pozwoli na właściwą kalkulację środków na realizację zadania na rok 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.  osobami posiadającymi:
  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo
 - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację Przewiduje się, że Program (podobnie jak w roku bieżącym) realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2023 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Programu o kontakt z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka w terminie do dnia 7 listopada 2022 r. Tel. kontaktowy: (24) 367-66-31, 24 367-66-32, 24 367-66-33 lub 731 798 500.

UWAGA!!! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług w ramach Programu!

Szczegółowe informacje dot. Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023:
-pdfPROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA.pdf373.03 KB

Pierwsza transza dodatku węglowego

wegiel www maleTylko w pierwszej transzy, w czwartek, 29 września, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wypłacił 1,233 mln zł dodatku węglowego mieszkańcom naszej gminy. Pieniądze otrzymało 411 gospodarstw domowych.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies