Aktualności

Dodatek węglowy - pierwsze wypłaty

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że w dniu 29 września br. przekaże pierwsze wypłaty dodatku węglowego dla mieszkańców naszej gminy. W sumie na konta wnioskodawców wpłynie ponad milion złotych.

Wnioski rozpatrywane są wg kolejności ich składania. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego znajdują się w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała: Dodatek węglowy.

Przypominamy również, że utworzona została podstrona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała: Terminarz wypłat - gdzie na bieżąco aktualizowane są najbliższe terminy wypłat świadczeń realizowanych przez Ośrodek.

Bądź rodzicem zastępczym

pcpr www maleKażde dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości, akceptacji i ciepła rodzinnego domu. Nie każde dziecko ma szczęście wzrastać od urodzenia w takiej rodzinie. Wielu rodziców nie zaspokaja podstawowych potrzeb swoich dzieci. Dzieci pozbawione możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej, dźwigające bogaty jak na swój wiek bagaż doświadczeń czekają. Odpowiedzią na to wyzwanie jest stworzenie warunków do budowania świadomej gotowości przyjęcia dziecka, obdarzania go miłością, szacunkiem, godnością, pomocą i wsparciem w formie rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza stanowi dla pozbawionych swojej naturalnej rodziny dzieci, niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój. Tam znajdują one godziwe warunki życia, opiekę, ciepło i miłość.

Więcej

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zaprasza rodziców z terenu gminy na WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH.
Warsztaty są nieodpłatne (cykl 10-ciu spotkań po 3 godziny zegarowe).

Terminy spotkań:
 • 08.09.2022 r.
 • 14.09.2022 r.
 • 21.09.2022 r.
 • 28.09.2022 r.
 • 05.10.2022 r.
 • 12.10.2022 r.
 • 19.10.2022 r.
 • 26.10.2022 r.
 • 02.11.2022 r.
 • 09.11.2022 r.

Miejsce spotkań: sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, godz. 9.00-12.00.
Ilość osób na warsztatach ograniczona - maksymalnie 10-12 osób w grupie.

Zapisy pod nr tel. 24 367-66-31/32/33 lub tel. kom. 731 798 500.

Tematyka warsztatów to m.in.:
rola rodziny w profilaktyce uzależnień behawioralnych, dialog – jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania;
postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka;
zasady, normy, wartości, ograniczenia – jako niezbędny  warunek wychowania;
rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów
– a wszystko w formie krótkich omówień, wprowadzeń tematycznych, ćwiczeń, dramy, debaty itd.

Warsztaty poprowadzą:
Anna Habaj, Aleksandra Ziółek - FUNDACJA Przystanek RODZINA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

plakat-warsztaty 

Dodatek węglowy !!

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć na 3 sposoby:
• osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1 (pokój nr 3 i 4) lub wrzucając do urny;
• za pośrednictwem poczty;
• za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie podlegał weryfikacji, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  (24) 367-66-36,
  (24) 367-66-37 
  lub tel. kom. 731 039 500.

Do pobrania:
- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego [.pdf]
- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego [.doc]
- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego [.docx]

- Obowiązek informacyjny - RODO [.pdf]

 

Dodatek weglowy

 

Stypendia szkolne 2022/2023

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w Ośrodku w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS.

Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane będą do dnia 15 września br. przez pracowników socjalnych Ośrodka.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała zamieszczone zostały w zakładce GOPS - pomoc socjalna dla uczniów.

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniające do otrzymania stypendium na rok szkolny 2022/2023 wynosi 600 zł (przy ustalaniu dochodu rodziny nie są wliczane np. otrzymywane przez rodzinę świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus” i jednorazowe świadczenia otrzymane w ramach programu „Dobry start”).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 367-66-31 / 32 / 33.

Zaproszenie do złożenia ofert – Warsztaty profilaktyczne

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w 4 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała w 2022 roku, dla uczniów klas I - VIII w ilości 53 godzin lekcyjnych warsztatów (po 45 minut) i 12 godzin zegarowych prelekcji dla ich rodziców / opiekunów.

Określenie pełnego zakresu usługi znajduje się w załączonym pliku.

Oferta winna zawierać całkowitą cenę brutto w PLN za realizację warsztatów i prelekcji (53 godz. warsztatów i 12 godz. prelekcji) oraz opis proponowanych warsztatów profilaktycznych prowadzonych w poszczególnych klasach tj. określenie konspektu zajęć z wyszczególnieniem różnych metod pracy z uczniami i określeniem wpływu realizowanego programu na uczniów.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród złożonych ofert w oparciu o kryterium ceny oraz atrakcyjność przedstawionych programów warsztatów.

Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. (liczy się data wpływu) do godziny 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała lub listownie w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem zawierającej następujące oznaczenie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
„WARSZTATY PROFILAKTYCZNE”

Osoba do kontaktu:
Dariusz Plewiński - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stara Biała
tel. 24 367-66-32

 

Informujemy, iż niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani zaproszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:
pdfOpis zakresu usługi
pdfZałącznik nr 1 - Druk oferty
pdfKlauzula RODO

Nowy okres zasiłkowy 2022/23

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, iż od dnia 1 lipca 2022 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o przyznanie:
- świadczeń rodzinnych
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski papierowe o przyznanie w/w świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy można składać od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

świadczenia rodzinne
(nowy okres zasiłkowy 2022/2023 od listopada 2022 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

lipiec-sierpnia 2022 r.

do dnia 30 listopada 2022 r.

wrzesień-październik 2022 r.

do dnia 31 grudnia 2022 r.

listopad-grudzień 2022 r.

do dnia 28 lutego 2023 r.

 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(nowy okres świadczeniowy 2022/2023 od października 2022 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

lipiec-sierpnia 2022 r.

do 31 października 2022 r.

wrzesień 2022 r.

do 30 listopada 2022 r.

październik 2022 r.

do 31 grudnia 2022 r.

listopad 2022 r.

do 31 stycznia 2023 r.

grudzień 2022 r. - styczeń 2023 r.

do 28 lutego 2023 r.

Realizacja dodatku osłonowego

logo opsDodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W naszej gminie z tej formy pomocy skorzystało już 577 gospodarstw domowych. Dotychczas wydatkowano na ten cel kwotę 406 033,27 zł.

Kolejne wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców gminy będą sukcesywnie realizowane po przekazaniu przez wojewodę dotacji.

dodatek oslonowy

Terminy wypłat świadczeń w maju 2022 roku

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o terminach wypłat świadczeń w miesiącu maju 2022 roku:

 • 10 maja – świadczenia wychowawcze,
 • 26 maja – pomoc społeczna,
 • 27 maja – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Ponadto utworzona została podstrona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała: Terminarz wypłat - gdzie na bieżąco aktualizowane będą najbliższe terminy wypłat świadczeń.

Wypłata jednorazowego świadczenia - obywatele Ukrainy

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy nastąpi w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Виплата одноразової грошової допомоги громадянам УКРАЇНИ - 28 квітня 2022 року.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies