Aktualności

Świadczenie rodzicielskie

logo ops Dotyczy osób - rodziców, do tej pory nieobjętych uprawnieniami rodzicielskimi, którzy: nie będąc zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w przypadku urodzenia się dziecka z urlopu rodzicielskiego nie mogłyby skorzystać lub też nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i w związku z tym zostając rodzicami nie mieliby prawa do zasiłku macierzyńskiego

W takiej sytuacji są obecnie między innymi bezrobotni, studenci, twórcy czy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych. Świadczenie to będzie przysługiwać również rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie ustawy czyli w 2015 roku.

Od 1 stycznia 2016 roku, przez okres 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, takim osobom przysługuje nowe świadczenie rodzicielskie w kwocie 1000 zł. miesięcznie, będące odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego.

Bliższe informacje dostępne są w zakładce GOPS – świadczenia rodzinne.

Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2015 roku

logo opsOd 1 listopada 2015 roku rosną kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i niektórych  świadczeń. I tak wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne na osobę w rodzinie, będzie wynosiło netto 674 zł (przy niepełnosprawnym dziecku netto 764 zł) miesięcznie. Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie do kwoty netto 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe), wynoszące netto 1 922 zł na osobę. 

Również od listopada 2015 r. zostaną podwyższone niektóre świadczenia rodzinne. I tak np. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z kwoty 77 zł do 89 zł, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia wzrośnie z kwoty 106 zł do 118 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie z kwoty 170 zł do 185 zł, a dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z kwoty 80 zł do 90 zł. 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U.  z dnia 27 sierpnia 2015r. poz. 1238)

Stypendia szkolne

logo opsUprzejmie informuję, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2015/16 można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją są przyjmowane w tutejszym Ośrodku w terminie ustawowym do dnia 15 września br. Osoby korzystające aktualnie z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski bez dokumentacji. 

 Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS- pomoc socjalna dla uczniów (http://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-socjalna-dla-uczniow/218-wymagane-dokumenty).

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniające go do przyznania stypendium na rok szkolny 2015/16 wynosi netto 456,00 zł.

Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników w tutejszym Ośrodku oraz telefonicznie nr tel. 24- 367-66-30.

Podstawa prawna:
Art. 90b, art. 90c ust. 2 i art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Nowy okres zasiłkowy 2015/2016

logo ops

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r. 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 listopada 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015r.
Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dostępne są w zakładce GOPS – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny (druki  wniosków do pobrania).
Wnioski wydawane i przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych GOPS Stara Biała, w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała w godzinach urzędowania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24 3676637.
 
Podstawa prawna: 
Art. 3 pkt. 10 i art. 26 ust. 2a, 3-4 i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, poz. 1623, poz. 1650, z 2014r. poz. 559, poz. 567)

Fundusz Alimentacyjny 2015/2016

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacylogo opsjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 trwający do dnia 1 października 2015r. do dnia 30 września 2016r. będą wydawane i przyjmowane od dnia 3 sierpnia 2015r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała w godzinach urzędowania.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń alimentacyjnych dostępne są w zakładce GOPS – Fundusz Alimentacyjny (druki wniosków do pobrania).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 367-66-37.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015r., ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2015r., natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2015r. do dnia 31 października 2015r., ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015r.

Podstawa prawna:

Art. 2 pkt 8 i art. 20 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2015r. poz.859)

Ponad pół tony żywności

Ponad pół tony żywności, to jest dokładnie 526,13 kg artykułów żywnościowych 2022azebranych w dniach 20 – 23 marca 2015 r. w ramach „Wielkanocnej Zbiórki Żywności” przez wolontariuszy i nauczycieli z Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała trafiło przed Świętami Wielkanocnymi do 55 rodzin skupiających 247 osób w tym 137 dzieci i 7 osób samotnych z terenu Naszej gminy.

Zbiórka była zorganizowana przez tut. ośrodek pomocy społecznej przy współpracy z Bankiem Żywności w Płocku w sklepie „Kaufland” w Płocku.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Stara Biała odbyło się spotkanie podsumowujące świąteczną akcję, w której udział wziął Wójt Gminy Stara Biała - Pan Sławomir Wawrzyński, Prezes Banku Żywności w Płocku – Pan Rafał Kuczyński, Wiceprezes Banku Żywności w Płocku – Pani Aldona Cybulska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała – Pani Małgorzata Wiśniewska – Klimczewska i Dyrektor Zespołu Szkół w Maszewie Dużym – Pani Małgorzata Bartos – Piątkowska. Zaangażowanym w zbiórkę osobom wręczono zaświadczenia i podziękowania.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz to kim jest, nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

 

Dziękujemy za współpracę

2022a

W dniach 20-22 marca br. w sklepie „Kaufland” w Płocku odbyła się „Wielkanocna zbiórka żywności” zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała we współpracy z Bankiem Żywności w Płocku.

W akcję zaangażowało się 35 wolontariuszy (14 uczniów i 12 nauczycieli z ZS w Maszewie Dużym i 9 pracowników GOPS Stara Biała). Podczas zbiórki zebrano łącznie 526,13 kg trwałych produktów spożywczych i słodyczy. Produkty w formie paczek będą sukcesywnie przekazywane najbardziej potrzebującym rodzinom korzystającym z pomocy naszego ośrodka.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała dziękuje osobom zaangażowanym w zbiórkę, w szczególności uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół w Maszewie Dużym, którzy skutecznie zachęcali kupujących do ofiarności-również swoim przykładem. Szczególne podziękowania należą się darczyńcom, którzy kierując się odruchem serca zakupili produkty spożywcze na potrzeby akcji i przyczynili się tym samym do zapewnienia spokojnych i dostatnich Świąt Wielkanocnych najbardziej potrzebującym osobom i rodzinom z terenu  gminy Stara Biała.

 

Zapraszamy do współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała włączył się do ogólnopolskiej akcji „ Wielkanocna Zbiórka Żywności”, 2022aprowadzonej pod patronatem Banku Żywności w Płocku.

Zbiórka żywności odbędzie się w dniach 20 – 22 marca br. w sklepie „Kaufland” w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 11 w następujących godzinach:

- piątek od godz. 12:00 do godz. 19:00,
- sobotę od godz. 9:00 do godz. 19:00,
- niedzielę od godz. 9:00 do godz. 19:00.

Zachęcamy mieszkańców gminy Stara Biała do wsparcia w/w akcji, tym bardziej, że wszystkie zebrane produkty żywnościowe zostaną rozdysponowane wśród rodzin i osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej z terenu Naszej gminy

2022

Ankieta strategii rozwiązywania problemów społecznych


logo opsGmina Stara Biała jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Stara Biała na lata 2015-2020”.

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 30.03.2015 r. do 17.04.2015 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Stara Biała mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Stara Biała. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Białej w pokoju nr 2 oraz na stronie internetowej www.starabiala.pl

 

Aniekta: docankieta-problemy-spoleczne.doc158 KB

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

logo ops1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny. Informacje o osobach uprawnionych do otrzymania KDR, wzór wniosku o wydanie KDR i wzory oświadczeń zostały zamieszczone w zakładce GOPS – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Karty Dużej Rodziny, wydane w 2014 roku zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, nadal spełnia warunki określone dotychczasowych przepisach.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014 r. poz. 1863)

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies