Aktualności

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

logo opsOd dnia 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie rządowy program dla rodzin wielodzietnych wprowadzający Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

W gminie Stara Biała sprawy związane z wydawaniem Karty prowadzić będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w pokoju nr 2 Pani Sylwia Kalinowska tel. 24 367-66-30.

Bliższe informacje dotyczące zasad przyznawania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dostępne są w zakładce GOPS – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny ( druk wniosku do pobrania).

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

pdfM2014000043001.pdf484.33 KB

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

pdfD2014000075501.pdf800.49 KB

Zasiłki dla opiekunów

logo opsZasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:
1.    za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami)
2.    od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r
Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których;
1.    osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2.    na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych  wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Ustawa wchodzi  w życie z dniem 15 maja 2014 roku. Termin składania wniosków do Ośrodka do dnia 15 września br.

Podstawa prawna: pdfUstawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014r., poz.567)557.27 KB

Uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego

logo ops

Od dnia 1 maja 2014 roku ulega podwyższeniu kwota przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:
1)    w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
2)    w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie
3)    od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.
Ponadto, ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.
Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia strony, a decyzje będą natychmiast wykonalne.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Podstawa prawna: pdfUstawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014r., poz. 559)514.35 KB

Dodatkowe świadczenia przy świadczeniu pielęgnacyjnym

logo ops

Osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacano w I kwartale 2014 roku dodatkową pomoc w wysokości 200 zł. miesięcznie. Pomoc ta zostanie tym osobom przedłużona z urzędu do końca bieżącego roku. Zatem rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem oraz inne osoby spełniające warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywać będą nadal łącznie kwotę 820 zł. miesięcznie. Wypłata dodatkowych świadczeń nastąpi w terminach wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego ze środków budżetu państwa.

Podstawa prawna;

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dn.14.03.2014r.poz.320)

Zaproszenie do udziału w projekcie POKL EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara logo opsBiała zaprasza do udziału w projekcie  p.n. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety zamieszkujące na terenie gminy Stara Biała, nieaktywne zawodowo, bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa kobiet.

W ramach projektu uczestniczki skorzystają bezpłatnie m.in. z:
1.    indywidualnych konsultacji psychologa i doradcy zawodowego,
2.    treningu umiejętności społecznych,
3.    warsztatów informatycznych,
4.    wsparcia pracownika socjalnego,
5.    wyjazdu/wyjść integracyjnych,
6.    kursów zawodowych.
Koszt realizacji projektu – 150 000 zł.
Kwota dofinansowania projektu – 134 250 zł.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu: Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska pod numerem tel. 24 367-66-35

Dodatkowe świadczenia w I kwartale 2014 roku

logo opsZgodnie z uchwalonym rządowym programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mające w styczniu, lutym i marcu 2014 roku ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Pomoc ta zostanie przyznana z urzędu i wypłacona w terminach wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego ze środków budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

Podstawa prawna:
1/Uchwała Nr. 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (M.P. z dn.31.12.2013r., poz.1040),
2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z dn.31.12.2013r., poz.1741)

Aktywna integracja kobiet w 2013 roku

UE logo minW dniu 17 grudnia 2013 roku zakończono realizację V edycji projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie udział wzięło 11 kobiet w wieku produkcyjnym, zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała.

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań aktywizujących i wspierających je w celu osiągnięcia założonego celu. Podczas realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała beneficjentki przeszły przewidziane w projekcie kursy i szkolenia zawodowe związane z aktywizacją zawodową i społeczną tj;

 1. grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. grupowe treningi pracy,
 3. podstawowy kurs obsługi komputera,
 4. szkolenia zawodowe;
 • opiekun osób starszych i dzieci (1 kobieta)
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (3 kobiety)
 • fryzjer (3 kobiety)
 • kucharz ( 1 kobieta)
 • bukieciarz-florysta ( 2 kobiety)

Jedna uczestniczka uczęszczała do liceum ogólnokształcącego w celu uzupełnienia wykształcenia w okresie od 2012 do 2014 roku

Uczestniczki projektu korzystały ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego, przeszły badania lekarskie pod kątem możliwości wykonywania nowego zawodu i zatrudnienia. Realizację projektu przeprowadzono zgodnie z instrumentami aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych zawartych indywidualnie z beneficjentkami projektu przez pracownika socjalnego zatrudnionego na cały etat w Ośrodku w ramach tego projektu. W ramach działań środowiskowych beneficjentki wraz z rodzinami uczestniczyły w wycieczce do Warszawy, wyjściu do kina i teatru. Przez okres realizacji projektu beneficjentki wraz z rodzinami objęte zostały wsparciem dochodowym w ramach środków własnych gminy stanowiących wkład własny gminy do projektu.

Łączny koszt zrealizowanego projektu wyniósł 150.000 zł, w tym pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły kwotę 134.250 zł.

Nowy okres zasiłkowy 2013/2014

paragrafKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2013 r.

Więcej

Spotkanie wigilijne

Uprzejmie informuję, że spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu gminywigilia
Stara Biała w tym roku odbędzie się w dniu 14 grudnia br. (sobota) o godzinie 13.00 w Domu Strażaka w Starej Białej, na które serdecznie zapraszam.
Spotkanie zostanie poprzedzone mszą św. w kościele parafialnym w Starej Białej o godzinie 11.30
Jednocześnie proszę o zgłaszanie osób chętnych do skorzystania z transportu samochodem będącym w dyspozycji Urzędu Gminy Stara Biała do tutejszego ośrodka telefonicznie nr tel. 24 367-66-35 do dnia 11 grudnia br. w godzinach 7.00–14.00

Kierownik GOPS Stara Biała
Małgorzata Wiśniewska - Klimczewska

Stypendium szkolne 2013

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek. Wnioszeszyrki będą wydawane i przyjmowane od dnia 15 sierpnia 2013r. do dnia 15 września 2013r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października br. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego dostępne są w zakładce GOPS – pomoc socjalna dla uczniów (druki wniosku do pobrania).

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies