Aktualności

Projekt OHP dla młodzieży

logo opsHufiec Pracy w Płocku organizuje nabór do projektu „Gwarancje dla młodzieży” Projekt skierowany jest do osób: w wieku 16 – 18 lat, z ukończonym gimnazjum i nie uczestniczących lub mających problem z realizacją kształcenia szkolnego oraz posiadających niskie kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz będą mieli możliwość zdobycia zawodu w okresie 6 miesięcy – odbędą kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie wybranego zawodu (np. mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, cukiernik, kosmetyczka) potwierdzony dokumentacją

Dodatkowo:

- zdobędą certyfikat ECDL (kurs komputerowy) potwierdzający zdobycie kompetencji określonych na poziomie podstawowym i wyższym,
- będą objęci grupowym i indywidualnym wsparciem psychologicznym,
- wezmą udział w zajęciach z zakresu zapobiegania depresji,
- będą uczestniczyli w grupowych i indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego oraz warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.

W trakcie trwania kursu zawodowego uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, zwracane koszty dojazdu na zajęcia oraz otrzymują stypendium rzędu 664,90 zł brutto.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z OHP w Płocku pod numerem tel./fax. 242681137

Stypendia szkolne 2016/17

logo opsUprzejmie informuję, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2016/17 można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją są przyjmowane w tutejszym Ośrodku w terminie ustawowym do dnia 15 września br. Osoby korzystające aktualnie z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski bez dokumentacji.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS- pomoc socjalna dla uczniów (http://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-socjalna-dla-uczniow/218-wymagane-dokumenty.

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniające go do przyznania stypendium na rok szkolny 2016/17 wynosi netto 514,00 zł.

Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników w tutejszym Ośrodku oraz telefonicznie nr tel. 243676630.

Podstawa prawna: art. 90b, art. 90c ust. 2 i art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015. 2156 ze zm.)

Świadczenia alimentacyjne 2016/2017

logo opsOd dnia 1 sierpnia 2016r. będą wydawane w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 trwający od dnia 1 października 2016r. do dnia 30 września 2017r.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń alimentacyjnych dostępne są w zakładce GOPS – Fundusz Alimentacyjny (druki wniosków do pobrania).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 243676637.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z FA na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października br. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września br. do dnia 31 października br. ustalenie prawa do świadczeń z FA oraz ich wypłata za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 listopada br.

Podstawa prawna: art.2 pkt.8 i art.20 ust.3-5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2016r. poz. 169 ze zm.)

Projekt dla młodzieży

logo opsNie uczysz się, nie pracujesz, jesteś w wieku 18-24, mieszkasz na terenie województwa mazowieckiego i chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku prowadzi nabór do projektu „Obudź swój potencjał – EFS”

Zajęcia i kursy w projekcie:

1. Grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe

2. Grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne

3. Kreowanie wizerunku (zajęcia ze stylistą)

4. Kurs językowy

5. Kurs przedsiębiorczości

6. Kurs ECDL START lub kurs równoważny

7. Kurs prawa jazdy kat. B

8. Kurs zawodowy (np.: kosmetyczka, spawacz, sprzedawca, pracownik ds. kadr i płac, barman-kelner, obsługa koparko-ładowarki, kucharski, wózki widłowe, itp.)

9. Staże zawodowe (zgodne tematycznie z kursem zawodowym) u pracodawców ze stypendium dla uczestnika przez okres 3 miesięcy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy objęci zostaną ubezpieczeniem zdrowotnym oraz NNW na czas trwania projektu. Na zajęciach gwarantujemy posiłek oraz dofinansowanie kosztów dojazdu. Mile widziane osoby niepełnosprawne.

CV prosimy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta pracy

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu.

Na oferty oczekujemy do dnia 18 lipca 2016 r. w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Wymagania kwalifikacyjne:
1.    posiadanie obywatelstwa polskiego,
2.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
3.    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
5.    posiadanie nieposzlakowanej opinii,
6.    wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – art. 116 (tj. Dz.U. 2015r. poz 163 z późn. zm.)
7.    wymagana wiedza specjalistyczna:

 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną,

8.    biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows),
9.    prawo jazdy kat. „B” i własny samochód.

Program „Rodzina 500 plus”

logo opsDział Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko w programie „Rodzina 500 plus” zostanie poprawnie wypełniony i złożony do dnia 1 lipcawłącznie w tutejszym ośrodku to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od miesiąca kwietnia br. Po tym czasie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Jeśli wniosek zostanie złożony o świadczenie wychowawcze w ciągu trzech miesięcy od startu programu "Rodzina 500 plus" (od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r.), gmina ma do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej.

W przypadku wniosków złożonych po dniu 1 lipca 2016r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Do tej pory do tutejszego ośrodka wpłynęło 928 wniosków o świadczenie wychowawcze, z tego rozpatrzonych zostało 830.

Podstawa prawna: art.49 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195)

„RODZINA 500 plus”

logo ops Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała uprzejmie informuje, że są do pobrania  wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała lub
w szkołach w Maszewie Dużym, Wyszynie, Starej Białej i Starych Proboszczewicach.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest również dostępny w zakładce GOPS Stara Biała – Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”. W zakładce tej zamieszczone są przykładowe wzory wypełnionego wniosku i najważniejsze informacje dotyczące warunków otrzymania świadczenia wychowawczego.

Wypełnione wnioski od dnia 1 kwietnia 2016r. można  składać osobiście w formie papierowej w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, za pośrednictwem poczty lub przez  internet  za pomocą 4 kanałów;
1.    przez portal empatia prowadzony przez MRPiPS,
2.    portal usług elektronicznych ZUS,
3.    ePUAP,
4.    internetowe konto bankowe.

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny i Wnioskodawca nie ponosi opłat za jego złożenie.

Od dnia 1 kwietnia br. do końca miesiąca maja br. zostają przedłużone godziny urzędowania Działu Świadczeń w środy do godz. 18.00.

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze z niezbędną dokumentacją w okresie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca br. spowoduje przyznanie prawa do w/w świadczenia od dnia 1 kwietnia br.

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logo ops Od  2015 roku w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program  ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej–Agencja Rynku Rolnego, która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie miesięcznie.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała u pracowników socjalnych obsługujących odpowiedni rejon działania.

 

Podprogram 2015 rozpoczął się w miesiącu maju 2015r.  Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.
Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników socjalnych  w tutejszym Ośrodku oraz telefonicznie nr tel. 24- 367-66-36.

 

Spotkanie Wigilijne 2015

logo ops Jak co roku, po raz 22 w dniu 16 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała dla osób samotnych, świadczeniobiorców pomocy społecznej z terenu naszej gminy.

Zaproszonych gości powitała Pani kierownik Ośrodka- Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska, a w świąteczny nastrój wprowadził wspólną modlitwą Ksiądz proboszcz Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej – Jan Deptuła. Po tradycyjnym przełamaniu się opłatkiem i złożeniu świątecznych życzeń, także przez Wójta Gminy Pana Sławomira Wawrzyńskiego, uczestnicy spotkania wysłuchali kolęd w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Maszewie Dużym. Otrzymali również prezenty od Św. Mikołaja przygotowane przez członków Stowarzyszenia „Pomóżmy sobie wspólnie”. Spotkanie dostarczyło jego uczestnikom wielu wzruszających wrażeń.

 

Ubezpieczenie w KRUS

logo ops W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1506), osoby które przed dniem 1 października 2015 r. nabyły prawo do: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna i podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w wyniku złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania w nim pracy, mają możliwość powrotu do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, należy złożyć do organu właściwego – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała działającego z upoważnienia Wójta Gminy Stara Biała, który wypłaca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna do dnia 1 kwietnia 2016 r. (nie obowiązuje sformalizowany wzór takiego wniosku).

Wykreślenie przez organ właściwy z ubezpieczenia w ZUS na podstawie art. 3 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia w którym wniosek został złożony.

W celu uzyskania informacji na temat warunków ubezpieczenia w KRUS, w tym możliwości objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zainteresowana osoba powinna zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS.

 

 

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies