Aktualności

Ponad pół tony żywności

Ponad pół tony żywności, to jest dokładnie 526,13 kg artykułów żywnościowych 2022azebranych w dniach 20 – 23 marca 2015 r. w ramach „Wielkanocnej Zbiórki Żywności” przez wolontariuszy i nauczycieli z Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała trafiło przed Świętami Wielkanocnymi do 55 rodzin skupiających 247 osób w tym 137 dzieci i 7 osób samotnych z terenu Naszej gminy.

Zbiórka była zorganizowana przez tut. ośrodek pomocy społecznej przy współpracy z Bankiem Żywności w Płocku w sklepie „Kaufland” w Płocku.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Stara Biała odbyło się spotkanie podsumowujące świąteczną akcję, w której udział wziął Wójt Gminy Stara Biała - Pan Sławomir Wawrzyński, Prezes Banku Żywności w Płocku – Pan Rafał Kuczyński, Wiceprezes Banku Żywności w Płocku – Pani Aldona Cybulska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała – Pani Małgorzata Wiśniewska – Klimczewska i Dyrektor Zespołu Szkół w Maszewie Dużym – Pani Małgorzata Bartos – Piątkowska. Zaangażowanym w zbiórkę osobom wręczono zaświadczenia i podziękowania.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz to kim jest, nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

 

Dziękujemy za współpracę

2022a

W dniach 20-22 marca br. w sklepie „Kaufland” w Płocku odbyła się „Wielkanocna zbiórka żywności” zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała we współpracy z Bankiem Żywności w Płocku.

W akcję zaangażowało się 35 wolontariuszy (14 uczniów i 12 nauczycieli z ZS w Maszewie Dużym i 9 pracowników GOPS Stara Biała). Podczas zbiórki zebrano łącznie 526,13 kg trwałych produktów spożywczych i słodyczy. Produkty w formie paczek będą sukcesywnie przekazywane najbardziej potrzebującym rodzinom korzystającym z pomocy naszego ośrodka.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała dziękuje osobom zaangażowanym w zbiórkę, w szczególności uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół w Maszewie Dużym, którzy skutecznie zachęcali kupujących do ofiarności-również swoim przykładem. Szczególne podziękowania należą się darczyńcom, którzy kierując się odruchem serca zakupili produkty spożywcze na potrzeby akcji i przyczynili się tym samym do zapewnienia spokojnych i dostatnich Świąt Wielkanocnych najbardziej potrzebującym osobom i rodzinom z terenu  gminy Stara Biała.

 

Zapraszamy do współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała włączył się do ogólnopolskiej akcji „ Wielkanocna Zbiórka Żywności”, 2022aprowadzonej pod patronatem Banku Żywności w Płocku.

Zbiórka żywności odbędzie się w dniach 20 – 22 marca br. w sklepie „Kaufland” w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 11 w następujących godzinach:

- piątek od godz. 12:00 do godz. 19:00,
- sobotę od godz. 9:00 do godz. 19:00,
- niedzielę od godz. 9:00 do godz. 19:00.

Zachęcamy mieszkańców gminy Stara Biała do wsparcia w/w akcji, tym bardziej, że wszystkie zebrane produkty żywnościowe zostaną rozdysponowane wśród rodzin i osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej z terenu Naszej gminy

2022

Ankieta strategii rozwiązywania problemów społecznych


logo opsGmina Stara Biała jest w trakcie opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Stara Biała na lata 2015-2020”.

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, uprzejmie informujemy, że od dnia 30.03.2015 r. do 17.04.2015 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Stara Biała mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej Gminy Stara Biała. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić działania, które należy podjąć w celu poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Białej w pokoju nr 2 oraz na stronie internetowej www.starabiala.pl

 

Aniekta: docankieta-problemy-spoleczne.doc158 KB

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

logo ops1 stycznia 2015 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny. Informacje o osobach uprawnionych do otrzymania KDR, wzór wniosku o wydanie KDR i wzory oświadczeń zostały zamieszczone w zakładce GOPS – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Karty Dużej Rodziny, wydane w 2014 roku zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, nadal spełnia warunki określone dotychczasowych przepisach.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014 r. poz. 1863)

Od 2015r. zmiany w specjalnym zasiłku opiekuńczym

logo opsOd dnia 1 stycznia 2015 roku wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą składać nie tylko osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby opiekować się osobą niepełnosprawną, ale również opiekunowie, którzy w ogóle nie podejmowali pracy. Również o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się teraz rolnicy, ich małżonkowie i domownicy.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały  w zakładce GOPS- świadczenia rodzinne – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Podstawa prawna: art. 17 pkt 2 lit. a. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567), wprowadzający z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianę art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

logo opsMinisterstwo Sprawiedliwości informuje, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną pomoc, w tym informację prawną, pomoc psychologiczną, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansową i materialną. Pomoc udzielana jest przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronach internetowych:

Link do strony intenetowej pomocpokrzywdzonym.pl
Link do strony intenetowej pokrzywdzeni.gov.pl

Fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2014/2015

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2014r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2014r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2014r. do dnia 31 października 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2014r.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń alimentacyjnych dostępne są w zakładce GOPS – Fundusz alimentacyjny (druki  wniosków do pobrania).

Wnioski wydawane i przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych GOPS Stara Biała, w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała w godzinach urzędowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24 367-66-37.

Podstawa prawna:
Art.2 pkt 8 i art.20 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz.1228 z późn. zm.)

Stypendia szkolne na rok szkolny 2014/15

logo opsUprzejmie informuję, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2014/15 można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją na rok szkolny 2014/15 należy złożyć w tutejszym Ośrodku w terminie zawitym do dnia 15 września br. Osoby korzystające aktualnie z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS- pomoc socjalna dla uczniów (http://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-socjalna-dla-uczniow/218-wymagane-dokumenty).

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/ słuchacza uprawniające go do przyznania stypendium na rok szkolny 2014/15 wynosi netto 456 zł.

Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników w tutejszym Ośrodku oraz telefonicznie nr tel. 24- 367-66-30.

Z dniem 1 września 2014r. uczniem jest dziecko w wieku 6 lat.

Podstawa prawna:
•    Art. 90b, art. 90c ust. 2 i art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Przyznanie zasiłku dla opiekuna

Zaprzestanie logo opsprowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków.

Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do: zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia: w przypadku rolników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego; w przypadku małżonków rolników lub domowników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Szczegóły na stronie KRUS.GOV.PL

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies