Aktualności

Komunikat "Rodzina 500+"

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina, że zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r, poz. 195 z późn. zm.) osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze tzw. 500+ obowiązane są do niezwłocznego powiadomienia tut. organu o wszelkich zmianach mających wpływ na to świadczenie, w szczególności w przypadku:

1/ uzyskania dochodu (min. podjęcie zatrudnienia lub pracy zarobkowej,  uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, podjęcie stażu, uzyskanie świadczenia emerytalno- rentowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie stypendium doktoranckiego);
2/ zmiany miejsca zamieszkania;
3/ wyjazdu za granicę w celach zarobkowych;
4/ zmiany składu rodziny;
5/ zmiany stanu cywilnego;
6/ pozbawienia praw rodzicielskich;
7/ umieszczenia członka rodziny w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Uwaga: Obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania/utraty dochodu – dotyczy wyłącznie osób ubiegających się lub otrzymujących świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Niepoinformowanie o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami.

Wnioski RODZINA 500+ od 1 sierpnia 2017 r.

logo opsWnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane w formie papierowej i elektronicznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała – Dział Świadczeń od dnia  1 sierpnia 2017 r. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia bieżącego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października bieżącego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Program "Za życiem"

logo opsOd dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa wprowadzająca rządowy program „Za życiem”. Program ten dotyczy wsparcia rodzin w których przyjdzie lub przyszło na świat ciężko chore dziecko w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki m. in. świadczeń gwarantowanych niezależnie od ich dochodu. Szczegółowe informacje o programie znajdują się w informatorze na stronie www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne oraz w zakładce GOPS – Program „Za życiem”;

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z dnia 17 listopada 2016 r. poz.1860).

Niebieska linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- infolinię:  800–120–002 (czynna całą dobę)
- telefoniczne dyżury prawników: 22–666–28–50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- SKYPE - dyżur w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Pełna oferta Pogotowia „Niebieska Linia” dostępna na stronie www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Spotkanie wigilijne 2016 roku

logo opsW dniu 14 grudnia 2016 r. odbyło się jak co roku spotkanie wigilijne zorganizowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała dla swoich samotnych podopiecznych z terenu gminy Stara Biała.

Spotkanie poprowadziła Kierownik Ośrodka - Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska, a w świąteczny nastrój wprowadził wspólną modlitwą wikariusz w parafii Biała – Ks. Marcin Milewski. Życzenia świąteczno-noworoczne zebranym złożył Wójt Gminy Stara Biała – Sławomir Wawrzyński. Uczestnicy spotkania wysłuchali kolęd w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście otrzymali prezenty od Świętego Mikołaja, dzięki hojności sponsora firmie MBM w Mańkowie.

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są wydawane i przyjmowane  w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała w godzinach urzędowania od dnia 1 września 2016r.

1. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016r.

2. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2016r. do dnia 30 listopada 2016r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016r.

 Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych dostępne są w zakładce GOPS – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny (druki wniosków do pobrania).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 24 367-66-37 lub kom.: 731 039 500.

Podstawa prawna: Art. 3 pkt.10 i art.26 ust. 2a, 3-4 i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. 114 ze zm.)

Projekt OHP dla młodzieży

logo opsHufiec Pracy w Płocku organizuje nabór do projektu „Gwarancje dla młodzieży” Projekt skierowany jest do osób: w wieku 16 – 18 lat, z ukończonym gimnazjum i nie uczestniczących lub mających problem z realizacją kształcenia szkolnego oraz posiadających niskie kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz będą mieli możliwość zdobycia zawodu w okresie 6 miesięcy – odbędą kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie wybranego zawodu (np. mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, cukiernik, kosmetyczka) potwierdzony dokumentacją

Dodatkowo:

- zdobędą certyfikat ECDL (kurs komputerowy) potwierdzający zdobycie kompetencji określonych na poziomie podstawowym i wyższym,
- będą objęci grupowym i indywidualnym wsparciem psychologicznym,
- wezmą udział w zajęciach z zakresu zapobiegania depresji,
- będą uczestniczyli w grupowych i indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego oraz warsztatach aktywnego poszukiwania pracy.

W trakcie trwania kursu zawodowego uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, zwracane koszty dojazdu na zajęcia oraz otrzymują stypendium rzędu 664,90 zł brutto.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z OHP w Płocku pod numerem tel./fax. 242681137

Stypendia szkolne 2016/17

logo opsUprzejmie informuję, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2016/17 można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją są przyjmowane w tutejszym Ośrodku w terminie ustawowym do dnia 15 września br. Osoby korzystające aktualnie z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski bez dokumentacji.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS- pomoc socjalna dla uczniów (http://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-socjalna-dla-uczniow/218-wymagane-dokumenty.

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniające go do przyznania stypendium na rok szkolny 2016/17 wynosi netto 514,00 zł.

Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników w tutejszym Ośrodku oraz telefonicznie nr tel. 243676630.

Podstawa prawna: art. 90b, art. 90c ust. 2 i art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015. 2156 ze zm.)

Świadczenia alimentacyjne 2016/2017

logo opsOd dnia 1 sierpnia 2016r. będą wydawane w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 trwający od dnia 1 października 2016r. do dnia 30 września 2017r.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń alimentacyjnych dostępne są w zakładce GOPS – Fundusz Alimentacyjny (druki wniosków do pobrania).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 243676637.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z FA na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października br. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września br. do dnia 31 października br. ustalenie prawa do świadczeń z FA oraz ich wypłata za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 listopada br.

Podstawa prawna: art.2 pkt.8 i art.20 ust.3-5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2016r. poz. 169 ze zm.)

Projekt dla młodzieży

logo opsNie uczysz się, nie pracujesz, jesteś w wieku 18-24, mieszkasz na terenie województwa mazowieckiego i chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku prowadzi nabór do projektu „Obudź swój potencjał – EFS”

Zajęcia i kursy w projekcie:

1. Grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe

2. Grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne

3. Kreowanie wizerunku (zajęcia ze stylistą)

4. Kurs językowy

5. Kurs przedsiębiorczości

6. Kurs ECDL START lub kurs równoważny

7. Kurs prawa jazdy kat. B

8. Kurs zawodowy (np.: kosmetyczka, spawacz, sprzedawca, pracownik ds. kadr i płac, barman-kelner, obsługa koparko-ładowarki, kucharski, wózki widłowe, itp.)

9. Staże zawodowe (zgodne tematycznie z kursem zawodowym) u pracodawców ze stypendium dla uczestnika przez okres 3 miesięcy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy objęci zostaną ubezpieczeniem zdrowotnym oraz NNW na czas trwania projektu. Na zajęciach gwarantujemy posiłek oraz dofinansowanie kosztów dojazdu. Mile widziane osoby niepełnosprawne.

CV prosimy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies