Aktualności

Program „Rodzina 500 plus”

logo opsDział Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko w programie „Rodzina 500 plus” zostanie poprawnie wypełniony i złożony do dnia 1 lipcawłącznie w tutejszym ośrodku to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od miesiąca kwietnia br. Po tym czasie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Jeśli wniosek zostanie złożony o świadczenie wychowawcze w ciągu trzech miesięcy od startu programu "Rodzina 500 plus" (od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r.), gmina ma do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej.

W przypadku wniosków złożonych po dniu 1 lipca 2016r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Do tej pory do tutejszego ośrodka wpłynęło 928 wniosków o świadczenie wychowawcze, z tego rozpatrzonych zostało 830.

Podstawa prawna: art.49 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195)

„RODZINA 500 plus”

logo ops Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała uprzejmie informuje, że są do pobrania  wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała lub
w szkołach w Maszewie Dużym, Wyszynie, Starej Białej i Starych Proboszczewicach.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest również dostępny w zakładce GOPS Stara Biała – Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”. W zakładce tej zamieszczone są przykładowe wzory wypełnionego wniosku i najważniejsze informacje dotyczące warunków otrzymania świadczenia wychowawczego.

Wypełnione wnioski od dnia 1 kwietnia 2016r. można  składać osobiście w formie papierowej w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, za pośrednictwem poczty lub przez  internet  za pomocą 4 kanałów;
1.    przez portal empatia prowadzony przez MRPiPS,
2.    portal usług elektronicznych ZUS,
3.    ePUAP,
4.    internetowe konto bankowe.

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny i Wnioskodawca nie ponosi opłat za jego złożenie.

Od dnia 1 kwietnia br. do końca miesiąca maja br. zostają przedłużone godziny urzędowania Działu Świadczeń w środy do godz. 18.00.

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze z niezbędną dokumentacją w okresie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca br. spowoduje przyznanie prawa do w/w świadczenia od dnia 1 kwietnia br.

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logo ops Od  2015 roku w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program  ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej–Agencja Rynku Rolnego, która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie miesięcznie.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała u pracowników socjalnych obsługujących odpowiedni rejon działania.

 

Podprogram 2015 rozpoczął się w miesiącu maju 2015r.  Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.
Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników socjalnych  w tutejszym Ośrodku oraz telefonicznie nr tel. 24- 367-66-36.

 

Spotkanie Wigilijne 2015

logo ops Jak co roku, po raz 22 w dniu 16 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała dla osób samotnych, świadczeniobiorców pomocy społecznej z terenu naszej gminy.

Zaproszonych gości powitała Pani kierownik Ośrodka- Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska, a w świąteczny nastrój wprowadził wspólną modlitwą Ksiądz proboszcz Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej – Jan Deptuła. Po tradycyjnym przełamaniu się opłatkiem i złożeniu świątecznych życzeń, także przez Wójta Gminy Pana Sławomira Wawrzyńskiego, uczestnicy spotkania wysłuchali kolęd w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Maszewie Dużym. Otrzymali również prezenty od Św. Mikołaja przygotowane przez członków Stowarzyszenia „Pomóżmy sobie wspólnie”. Spotkanie dostarczyło jego uczestnikom wielu wzruszających wrażeń.

 

Ubezpieczenie w KRUS

logo ops W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1506), osoby które przed dniem 1 października 2015 r. nabyły prawo do: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna i podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w wyniku złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania w nim pracy, mają możliwość powrotu do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, należy złożyć do organu właściwego – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała działającego z upoważnienia Wójta Gminy Stara Biała, który wypłaca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna do dnia 1 kwietnia 2016 r. (nie obowiązuje sformalizowany wzór takiego wniosku).

Wykreślenie przez organ właściwy z ubezpieczenia w ZUS na podstawie art. 3 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia w którym wniosek został złożony.

W celu uzyskania informacji na temat warunków ubezpieczenia w KRUS, w tym możliwości objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zainteresowana osoba powinna zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS.

 

 

Świadczenie rodzicielskie

logo ops Dotyczy osób - rodziców, do tej pory nieobjętych uprawnieniami rodzicielskimi, którzy: nie będąc zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w przypadku urodzenia się dziecka z urlopu rodzicielskiego nie mogłyby skorzystać lub też nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i w związku z tym zostając rodzicami nie mieliby prawa do zasiłku macierzyńskiego

W takiej sytuacji są obecnie między innymi bezrobotni, studenci, twórcy czy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych. Świadczenie to będzie przysługiwać również rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie ustawy czyli w 2015 roku.

Od 1 stycznia 2016 roku, przez okres 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, takim osobom przysługuje nowe świadczenie rodzicielskie w kwocie 1000 zł. miesięcznie, będące odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego.

Bliższe informacje dostępne są w zakładce GOPS – świadczenia rodzinne.

Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2015 roku

logo opsOd 1 listopada 2015 roku rosną kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i niektórych  świadczeń. I tak wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne na osobę w rodzinie, będzie wynosiło netto 674 zł (przy niepełnosprawnym dziecku netto 764 zł) miesięcznie. Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie do kwoty netto 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe), wynoszące netto 1 922 zł na osobę. 

Również od listopada 2015 r. zostaną podwyższone niektóre świadczenia rodzinne. I tak np. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z kwoty 77 zł do 89 zł, zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia wzrośnie z kwoty 106 zł do 118 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie z kwoty 170 zł do 185 zł, a dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z kwoty 80 zł do 90 zł. 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U.  z dnia 27 sierpnia 2015r. poz. 1238)

Stypendia szkolne

logo opsUprzejmie informuję, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2015/16 można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją są przyjmowane w tutejszym Ośrodku w terminie ustawowym do dnia 15 września br. Osoby korzystające aktualnie z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski bez dokumentacji. 

 Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS- pomoc socjalna dla uczniów (http://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-socjalna-dla-uczniow/218-wymagane-dokumenty).

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniające go do przyznania stypendium na rok szkolny 2015/16 wynosi netto 456,00 zł.

Wszelkie informacje udzielane są przez pracowników w tutejszym Ośrodku oraz telefonicznie nr tel. 24- 367-66-30.

Podstawa prawna:
Art. 90b, art. 90c ust. 2 i art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Nowy okres zasiłkowy 2015/2016

logo ops

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r. 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 listopada 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2015r.
Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych dostępne są w zakładce GOPS – Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny (druki  wniosków do pobrania).
Wnioski wydawane i przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych GOPS Stara Biała, w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała w godzinach urzędowania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24 3676637.
 
Podstawa prawna: 
Art. 3 pkt. 10 i art. 26 ust. 2a, 3-4 i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, poz. 1623, poz. 1650, z 2014r. poz. 559, poz. 567)

Fundusz Alimentacyjny 2015/2016

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacylogo opsjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 trwający do dnia 1 października 2015r. do dnia 30 września 2016r. będą wydawane i przyjmowane od dnia 3 sierpnia 2015r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała w godzinach urzędowania.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń alimentacyjnych dostępne są w zakładce GOPS – Fundusz Alimentacyjny (druki wniosków do pobrania).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 367-66-37.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015r., ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2015r., natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2015r. do dnia 31 października 2015r., ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015r.

Podstawa prawna:

Art. 2 pkt 8 i art. 20 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2015r. poz.859)

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies