Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 – diagnoza potrzeb

logo ops Gmina Stara Biała planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Doświadczenia płynące z realizacji przez gminę Programu – edycja 2022 i edycja 2023 wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności wsparcia przewidzianego Programem dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1.    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie
o niepełnosprawności lub
2.    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
•    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Ważne! Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Przewiduje się, że program (podobnie jak w roku bieżącym) realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2024 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Programu o kontakt z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka  w terminie do dnia 9 listopada 2023 r.
Tel. kontaktowy: (24) 367-66-31, 367-66-32, 367-66-33.

Diagnoza potrzeb pozwoli na właściwą kalkulację środków na realizację zadania na rok 2024.

UWAGA!!! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług  w ramach Programu!

Szczegółowe informacje dot. "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024:
pdfProgram-ow-jst-edycja_2024.pdf312.27 KB 

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies