Zasady wykorzystywaia wyrobów zawierających azbest

Zasady wykorzystywania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31.12.2032 r.

Bezpieczna eksploatacja wyrobów zawierających azbest jest możliwa po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu do środowiska, tj. gdy:

 • wyroby nie posiadają istotnych zewnętrznych uszkodzeń, pęknięć, ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi,

 • nie mają wypłukanego spoiwa cementowo-wapiennego i odsłoniętych słabo związanych z podłożem włókien azbestu,

 • nie pracują w warunkach powodujących ich ścieranie, przegrzewanie.

Obowiązki właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby azbestowe.

 1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek corocznie je inwentaryzować, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik tej inwentaryzacji ujmuje się w„Informacji
  o wyrobach zawierających azbest”
  . „Informację” należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z których jeden składa się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:

 • do wójta gminy – osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą

 • do marszałka województwa – podmioty gospodarcze

Dane pochodzące ze składanych Informacji są wprowadzane do Bazy Azbestowej.  Aktualne dane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest są podstawą do ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Drugi egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej „Informacji”.

Formularz do sporządzenia „Informacji” docdo pobrania tutaj.43 KB

2. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek przeprowadzać kontrolę stanu technicznego tych wyrobów. Zakwalifikowane do wymiany (na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia) muszą być  usunięte, natomiast nieuszkodzone mogą być użytkowane do czasu następnej kontroli. Informację o stanie wyrobów umieszcza się w arkuszu„Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” .

„Ocena”  przeprowadzana jest w celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności ich usunięcia lub zabezpieczenia.

Ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

Formularz do sporządzenia „Oceny” docdo pobrania tutaj.83.5 KB

 Podstawa prawna    

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zmianą Dz.U. z 2010, nr 162, poz. 1089).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31)

 Wsparcie finansów Gminy w odbiorze odpadów azbestowych

Wójt Gminy Stara Biała co roku stara się pozyskać środki finansowe na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest znajdujących na dachach, które zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonać tylko specjalistyczna firma oraz na odbiór zdjętego wcześniej azbestu.

Wszystkie zainteresowane osoby, które planują dokonać usunięcia wyrobów zawierających azbest i chcą uzyskać pomocy w realizacji ww. zadania proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Stara Biała pokój nr 9, w celu pobrania wniosku oraz załączników.

Wniosek dostępny jest również docdo pobrania tutaj.115.5 KB

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała z siedzibą
w Białej przy ul. Jana Kazimierza 1.

Zaznacza się, że realizacja tego zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub innych.

Jednocześnie informuję, że wykonanie nowego pokrycia dachowego, a także uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie planowanego demontażu do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies