Materiały dot. azbestu

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku przekazał materiał informacyjny w postaci broszury, ulotki i plakatu , dotyczący oddziaływania azbestu na życie ludzi i otaczające ich środowisko naturalne.

Treści materiałów informacyjnych może posłużyć mieszkańcom za kompendium wiedzy o właściwej eksploatacji, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązkach i sankcjach normowanych prawnie ciążących na mieszkańcach, negatywnym wpływie wyrobów i odpadów azbestowych na środowisko naturalne.

Materiał powstał w ramach Operacji pn. „Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego” Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023, Konkurs nr 6/2022 Operacja współfinansowana ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020.

AZBEST_broszura.pdf3.19 MB

jpgAZBEST_plakat.jpg1.97 MB

pdfAZBEST_ulotka.pdf2.43 MB

Zasady wykorzystywaia wyrobów zawierających azbest

Zasady wykorzystywania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31.12.2032 r.

Bezpieczna eksploatacja wyrobów zawierających azbest jest możliwa po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu do środowiska, tj. gdy:

 • wyroby nie posiadają istotnych zewnętrznych uszkodzeń, pęknięć, ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi,

 • nie mają wypłukanego spoiwa cementowo-wapiennego i odsłoniętych słabo związanych z podłożem włókien azbestu,

 • nie pracują w warunkach powodujących ich ścieranie, przegrzewanie.

Obowiązki właścicieli nieruchomości, na których znajdują się wyroby azbestowe.

 1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek corocznie je inwentaryzować, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik tej inwentaryzacji ujmuje się w„Informacji
  o wyrobach zawierających azbest”
  . „Informację” należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z których jeden składa się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:

 • do wójta gminy – osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą

 • do marszałka województwa – podmioty gospodarcze

Dane pochodzące ze składanych Informacji są wprowadzane do Bazy Azbestowej.  Aktualne dane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest są podstawą do ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Drugi egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej „Informacji”.

Formularz do sporządzenia „Informacji” docdo pobrania tutaj.43 KB

2. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek przeprowadzać kontrolę stanu technicznego tych wyrobów. Zakwalifikowane do wymiany (na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia) muszą być  usunięte, natomiast nieuszkodzone mogą być użytkowane do czasu następnej kontroli. Informację o stanie wyrobów umieszcza się w arkuszu„Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” .

„Ocena”  przeprowadzana jest w celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności ich usunięcia lub zabezpieczenia.

Ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

Formularz do sporządzenia „Oceny” docdo pobrania tutaj.83.5 KB

 Podstawa prawna    

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 ze zmianą Dz.U. z 2010, nr 162, poz. 1089).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31)

 Wsparcie finansów Gminy w odbiorze odpadów azbestowych

Wójt Gminy Stara Biała co roku stara się pozyskać środki finansowe na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest znajdujących na dachach, które zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonać tylko specjalistyczna firma oraz na odbiór zdjętego wcześniej azbestu.

Wszystkie zainteresowane osoby, które planują dokonać usunięcia wyrobów zawierających azbest i chcą uzyskać pomocy w realizacji ww. zadania proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Stara Biała pokój nr 9, w celu pobrania wniosku oraz załączników.

Wniosek dostępny jest również docdo pobrania tutaj.115.5 KB

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała z siedzibą
w Białej przy ul. Jana Kazimierza 1.

Zaznacza się, że realizacja tego zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub innych.

Jednocześnie informuję, że wykonanie nowego pokrycia dachowego, a także uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie planowanego demontażu do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

PSZOK Kobierniki 42, 09-412 Sikórz

Od 1 czerwca 2022 r. mieszkańcy naszej Gminy mogą, bez dodatkowych opłat, dostarczyć do PSZOK w Kobiernikach (teren Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami):

 • selektywnie zebrane odpady opakowaniowe – szklane, papierowe, opakowania z tworzyw sztucznych, metalowych oraz opakowania wielomateriałowe;
 • selektywnie zebrane odpady takie jak: meble i odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne i przeterminowane chemikalia, zużyte opony od samochodów osobowych (limit 4 opony/rok – liczony łącznie z obu PSZOKów), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarcza odpady do PSZOK oraz samodzielnie je rozładowuje i umieszcza w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK.

PSZOK w Kobiernikach nie przyjmie od naszych mieszkańców bioodpadów.

Ponadto do PSZOK w Kobiernikach będzie można dostarczyć odpłatnie (wg aktualnego cennika) odpady budowlane i rozbiórkowe.

Godziny otwarcia PSZOK w Kobiernikach
poniedziałek - piątek 10.00-18.00
sobota 8.00-14.00,
z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych –  uchwała

PSZOK Ogorzelice, ul. Bielska 11, 09-412 Proboszczewice

Od lipca 2021 r. funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ogorzelicach.

PSZOK przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców naszej Gminy i właścicieli nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Biała, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należną Gminie Stara Biała.

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarcza odpady do PSZOK oraz samodzielnie je rozładowuje i umieszcza w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK.

Informujemy, iż istnieje możliwość wypożyczenia przyczepek samochodowych z PSZOK.

Godziny otwarcia PSZOK
obowiązujące od 1 października 2021 r.:
wtorek: 11:00 – 17:00
środa: 11:00 – 17:00
czwartek: 8:00 – 16:00
piątek: 11:00 – 17:00
sobota: 7:00 – 13:00

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w terminie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519) Wójt Gminy Stara Biała informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. od dnia 5 stycznia 2023 do dnia 6 marca 2023 r. na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem (nie dotyczy części niezamieszkałej nieruchomości mieszanej).

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. od 1 lipca 2023 r., i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy, tj. do 31 grudnia 2024 r.
W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Wójt Gminy Stara Biała
/-/ Sławomir Wawrzyński

pdfWzór oświadczenia68.98 KB

Informacje dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych – nie dotyczy części niezamieszkałej nieruchomości mieszanej.
W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wskazania przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołączenia do oświadczenia kopii tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę wyłącznie w następujących przypadkach:

 • w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały rady gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
 • w terminie 60 dni od dnia powstania nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne objętej uchwałą rady gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właściciela tej nieruchomości (art. 6c ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ),
 • w terminie wyznaczonym przez wójta, nie krótszym niż 60 dni od dnia zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. Informacja jest zamieszczana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy, na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę złożone w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 60 dni od dnia zamieszczenia informacji o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Obecnie realizowana jest umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która  została zawarta na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 lipca 2022 r.

Czy do PSZOK mogę zawieźć odpady po nawozach, opryskach rolniczych itp.?

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Takich odpadów nie oddajemy razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie można też ich dowieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (odpadów komunalnych).

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli odbiory odpadów w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych.

art. 3 ust. 1 pkt 7 pdfUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.pdf1.82 MB

Odpady powstałe w związku z działalnością rolniczą nie zaliczają się do odpadów komunalnych, nie można też tych rodzajów odpadów mieszać (oddawać razem).

Na stronie internetowej Gminy, zgodnie z zapisami pdfUSTAWA z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.pdf446.71 KB , udostępniony jest  wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon (za opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonujecie Państwo zakupu nowych opon w momencie realizacji zakupu.

Mieszkańcy będący wytwórcami odpadów pochodzących z produkcji rolniczej ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakłady przetwarzania tych odpadów

Gruz – co z nim zrobić?

Gruz nie jest zaliczany do odpadów komunalnych, które zwane są również odpadami bytowymi, czyli odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka powstające w gospodarstwie domowym. Dlatego też nie można go wyrzucać do pojemników na odpady pozostałe po segregacji. Wrzucanie takich odpadów jest nielegalne i podlega karze grzywny*.

Koszty mogą wzrosnąć, jeżeli okaże się, że wyrzucony do zwykłego śmietnika gruz zniszczył śmieciarkę. Podobne kary czekają na tych, którzy decydują się na podrzucenie odpadów na inną posesję czy do lasu. Takie zachowania niosą ze sobą poważne konsekwencje nie tylko finansowe, ale również są niebezpieczne zarówno dla osób trzecich, jak i dla środowiska.

*Obecnie kara grzywny wynosi do 500 zł., jednak Prezydent RP podpisał już nowelizację ustawy, która zakłada znaczny wzrost tej kary (nawet do 5 tys. zł.) oraz kare pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

To co zrobić z gruzem?
Jeśli posiadasz gruz czysty* ceglany lub betonowy (głównie pochodzi z rozbiórek budynków), możesz:

 1. wykorzystać go na własnej nieruchomości, np. do wyrównania dojazdu, wzmocnienia fundamentów, jako kruszywo pod podjazdy;
 2. przekazać go sąsiadowi, znajomemu, by go zagospodarował;
 3. przejrzyj lokalne ogłoszenia, często można tam znaleźć ogłoszenia, że ktoś poszukuje gruzu do wysypania drogi dojazdowej czy jako podstawę do fundamentów domu.

Postępując zgodnie z ww. punktami stajemy się czynnym uczestnikiem tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli minimalizujemy zużycie surowców i wielkość (ilość) odpadów oraz emisję i utratę energii. Taka zamknięta pętla procesów pozwala na ponowne wykorzystywanie przedmiotów, wydłuża  ich życie.

Jeśli nie mamy jednak takiej możliwości odpady te oddajemy uprawnionemu podmiotowi (firmie, która zajmuje się odbiorem takich odpadów), należy jednak spodziewać się, że będzie to usługa odpłatna.

*gruz można uznać za czysty tylko, jeśli składa się z:

 • odpadów ceglanych, betonowych lub mieszaniny obydwu tych tworzyw,
 • gleby, ziemi, kamieni oraz piasku,
 • może zawierać ewentualnie niewielkie ilości ceramiki.

W skład czystego gruzu budowlanego absolutnie nie mogą wchodzić produkty z PCV, czyli polichlorku winylu, plastiku, szkła, metalu ani drewna. Nie można łączyć go również z resztkami po środkach chemicznych oraz styropianem.

Odpady powstałe w trakcie remontu łazienki lub kuchni
Są to odpady, które przepisy kwalifikują jako: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Te odpady również możemy samodzielnie zagospodarować lub przekazać, jednak pod warunkiem, że nie zawierają one zbyt dużej ilości materiałów ceramicznych a zwłaszcza elementów wyposażenia. W tych odpadach znajdą się:

 • rozbiórkowe z elementami ceramiki, tynków, klejów, farb, tapety, płyt karton-gips,
 • ceramika (terakota, glazura, inne płytki ceramiczne),
 • elementy armatury i ceramiki sanitarnej, elementy urządzeń sanitarnych (wanny, brodziki, kabiny prysznicowe),
 • siatka montażowa z klejem i kawałkami tynku, kawałki karton-gipsu,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • szkło płaskie, w tym szyby (bez szyb samochodowych), lustra, szklane blaty, szklane kabiny prysznicowe, witraże,
 • podłogi i listwy podłogowe: panele, płytki PCV, itp.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała zmieszane odpady poremontowe (z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia) można dostarczyć do PSZOK i pozostawić w przeznaczonym do tego pojemniku.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości dostarczających odpady. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie formularza  - oświadczenie o pochodzeniu odpadów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych może stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.  

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady jest zobowiązany na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości. Przyjęcie  odpadów  odbywa  się  po  sprawdzeniu  zgodności  z  wykazem  odpadów  dopuszczonych  do zbierania w PSZOK.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia  w  miejscach  wskazanych  przez  pracownika  PSZOK.  Wyjątek  stanowią  odpady  niebezpieczne, które są umieszczane przez pracownika PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies