Rekrutacja do Projektu

Informacja

Gmina Stara Biała realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r. na terenie gminy Stara Biała.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w gminie Stara Biała. W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące zadania: utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora, usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, wsparcie opiekunów faktycznych.
 Całkowita wartość projektu to 890 728,75 zł, dofinansowanie 822 836,75 zł.
Planowane efekty:
    Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 15 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.
    Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
    Wsparcie 5 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: warsztaty radzenia sobie ze stresem, komunikacja i wsparcie osób zależnych, prawidłowa pielęgnacja osoby starszej Poradnictwo – spotkania ze specjalistą pracy socjalnej, poradnictwo spotkania z psychologiem.
    Utworzenie Klubu Seniora dla 30 uczestników projektu, usytuowanych na terenie Gminy Stara Biała, w miejscowościach Dziarnowo i Maszewo Duże. W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach:
1) Zajęcia/ warsztaty:
-z rękodzielnictwa
-„Przez żołądek do serca”
-spotkania z diabetologiem
-spotkania z dietetykiem
-sportowe
2) Działania aktywizacyjno-integracyjne:
-wieczorki muzyczno-taneczne
-spotkania okolicznościowe
-Festyn "Aktywny Senior"
-ognisko dla Seniorów.
-Szlakiem z seniorem – wyjazdy historyczne do Płocka i Sierpc
-Wyjazd do Teatru w Płocku
Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą również :
  W Biurze Projektu : Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 5
  Na stronie www.gminastarabiala.pl
Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu
Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.
Rekrutacja ciągła od 03.02.2020r. do 14.02.2020r.

Biuro projektu:
Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
Kontakt tel: 24 366 87 29 , Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:
„Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia;

 • Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę - w przypadku osób,    których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 • Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji;
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia - dotyczy osób z niepełnosprawnościami;
 • Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie - dotyczy osób niepełnoletnich

Dokumenty do pobrania:

    Regulamin projektu
    Formularz rekrutacyjny opiekun faktyczny
    Formularz rekrutacyjny osoba niesamodzielna
    Załącznik nr 1 dot. osoby niepełnoletniej

logoprojektzwok

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies