Aktualności

Podsumowanie działalności Spółki za 2012 rok

GKSBW dniu 27 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej a po nim Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest Gmina Stara Biała. Zostały one zwołane w celu podsumowania pierwszego okresu sprawozdawczego działalności Spółki, tj. od 30 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r..

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Jarosława Rydzewskiego i wysłuchaniu jego wyjaśnień, wydała pozytywną opinię odnośnie:

 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
 2. Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 30 maja 2012roku do 31 grudnia 2012 roku.
 3. Wniosku Prezesa Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2012 r. na utworzenie kapitału zapasowego Spółki.
 4. Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła własne sprawozdanie z działalności w 2012 roku, które następnie przedstawiła Zgromadzeniu Wspólników.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego funkcję pełni Wójt Gminy Pan Sławomir Wawrzyński, po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Prezesa Zarządu Spółki, uchwałami i dokumentami Rady Nadzorczej oraz po wysłuchaniu wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania zadane Prezesowi Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej, podjęło uchwały:

 1. Zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
 2. Zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za okres od 30 maja do 31 grudnia 2012 r.
 3. Przeznaczającą w całości zysk netto osiągnięty w 2012 r. w kwocie 247.381,36 zł na utworzenie kapitału zapasowego Spółki.

oraz uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki i wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok.

Kierownictwu Spółki i wszystkim jej Pracownikom dziękujemy za dotychczasowy wysiłek i życzymy dalszego rozwoju firmy oraz satysfakcji z pracy, której podstawowym celem jest zaspokajanie tak ważnych dla mieszkańców codziennych potrzeb jak dostarczanie wody i odbiór ścieków.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies