Aktualności

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko

InformacjaWójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. podatków i opłat - Referat Finansowy

Liczba etatu - 1 etat
Wymiar etatu - cały etat

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie:
  1. średnie i 3 letni staż pracy lub
  2. wyższe bez wymaganego stażu pracy; preferowane wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Wymagania dodatkowe:

Na tym stanowisku wymagana będzie wiedza z zakresu przepisów prawa objętych ustawami:

 1. z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późń. zm.),
 2. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 3. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
 4. z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),
 5. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617),
 6. z dnia 30 października 2012 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374),
 7. z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599 z późn.zm.)
  oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw dotyczących wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz spraw dotyczących podatku od środków transportowych,
 2. prowadzenie ewidencji i dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów,
 3. wprowadzanie zmian w ewidencji podatkowej na podstawie zawiadomień otrzymanych z ewidencji gruntów i budynków,
 4. przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji i deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu przez osoby fizyczne i osoby prawne,
 5. przeprowadzanie kontroli podatkowych,
 6. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatkowych,
 7. rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wymiaru podatków i opłat,
 8. sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej w zakresie ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych,
 9. przygotowywanie i kompletowanie dokumentów w sprawie ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożenia spłaty na raty oraz przygotowywanie w tych sprawach decyzji,
 10. przygotowywanie decyzji o udzieleniu ulg ustawowych: inwestycyjnych oraz z tytułu nabycia gruntów,
 11. prowadzenie spraw dotyczących pomocy de minimis i udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie ulg i zwolnień podatkowych oraz przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań w tym zakresie,
 12. sporządzanie i publikowanie wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,
 13. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaświadczeń potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym oraz w sprawach wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz o wysokości zaległości podatkowych,
 14. egzekwowanie należności, wysyłanie upomnień, naliczanie odsetek za zwłokę oraz windykacja należności,
 15. prowadzenie ewidencji oraz dokonywanie aktualizacji tytułów wykonawczych,
 16. prowadzenie ewidencji księgowej w sprawach dotyczących podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych,
 17. rozliczanie sołtysów z pobieranych podatków i opłat oraz przygotowywanie danych niezbędnych do obliczenia wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso,
 18. prowadzenie postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w sprawach podatków i opłat oraz postępowania egzekucyjnego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul: Jana Kazimierza 1,
 2. praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową,
 3. realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu Gminy,
 4. praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,
 5. wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
 6. budynek Urzędu Gminy jest piętrowy, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 7. pomieszczenie biurowe jest usytuowane na piętrze,
 8. budynek Urzędu Gminy nie posiada windy,
 9. pomieszczenie sanitarne i pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku),
 10. umowa o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
  W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Stara Biała, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
 5. Kserokopie świadectw pracy.
 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
 10. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 11. Inne oświadczenia/kserokopie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i opłat” na adres: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, Kancelaria pok. nr 22 w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2016 r.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stara Biała po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest pod odnośnikiem poniżej oraz w Kancelarii Urzędu Gminy, pok. 22.

Plik do pobrania:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (561kB)

Biała, dn. 3.10.2016 r.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies