Aktualności

X sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach X Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 roku (tj. środa) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV. pobierz projekt (9867kB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stara Biała na lata 2015 – 2025. Załącznik do projektu uchwały jest dostępny na stronie internetowej przy zaproszeniu na sesję oraz w wersji papierowej w pokoju nr 5 Urzędu Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2015 – 2020.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2016-2020.
 13. Podjęcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
  1. Przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy;
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  3. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej;
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków;
  5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017. pobierz projekt (203kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w 2016 roku. pobierz projekt (170kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. pobierz projekt (364kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w 2016 roku. pobierz projekt (182kB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 rok. pobierz projekt (326kB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała. pobierz projekt (384kB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. pobierz projekt (244kB)
 21. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. pobierz projekt (294kB)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stara Biała lokalu mieszkalnego od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi. pobierz projekt (193kB)
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2018 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies