Aktualności

IV Sesja Rady Gminy Stara Biała

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Stara BiałaUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach IV Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 marca 2015 roku (tj. czwartek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2015 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w 2015 roku. pobierz projekt (268kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. pobierz projekt (182kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Nowe Proboszczewice. pobierz projekt (367kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania. pobierz projekt (162kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania. pobierz projekt (156kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. pobierz projekt (200kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała. pobierz projekt (216kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Stara Biała publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. pobierz projekt (194kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów. pobierz projekt (263kB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi BRWILNO gmina Stara Biała. pobierz projekt (272kB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV. pobierz projekt (208kB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV. pobierz projekt (3626kB)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare Proboszczewice. pobierz projekt (192kB)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno. pobierz projekt (197kB)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2015 roku. pobierz projekt (293kB)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach. pobierz projekt (200kB)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia wyboru sołtysa wsi Kamionki gmina Stara Biała. pobierz projekt (166kB)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia powtórnego wyboru sołtysa wsi Kamionki gmina Stara Biała. pobierz projekt (153kB)
 27. Przedstawienie Informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała.
 28. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018” w 2014 roku.
 29. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015” w 2014 roku.
 30. Przedstawienie Raportu z wykonania w 2014 roku zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 31. Sprawy różne.
 32. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies