Aktualności

Stypendia szkolne 2017/2018

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2017/18 można pobrać w tutejszym ośrodku w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane będą w terminie ustawowym do dnia 15 września br. Osoby aktualnie korzystające z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski bez dokumentacji.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS- pomoc socjalna dla uczniów (http://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-socjalna-dla-uczniow/218-wymagane-dokumenty).
Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/ słuchacza uprawniające go do przyznania stypendium na rok szkolny 2017/18 wynosi netto 514 zł.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24- 367-66-30.

Podstawa prawna: art. 90b, art. 90c ust. 2 i art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016r. poz. 1943 ze zm.)

Rządowy program „Rodzina 500 plus”

logo opsW okresie od dnia 2 sierpnia 2017 r. do dnia 13 września 2017 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych można składać w formie papierowej w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała w budynku Urzędu Gminy w Białej ul. Jana Kazimierza 1 pok. nr 3 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7.00-15.00, w środę w godzinach 8.00 – 18.00 (wejście głównymi drzwiami do urzędu).

Wnioski o w/w świadczenia są bezpłatne i Wnioskodawca nie ponosi opłat za ich złożenie.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentacją na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w m-cu sierpniu br, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik br. następuje do dnia 31 października br. (zachowana zostaje ciągłość wypłaty świadczenia).

Natomiast złożenie wniosku wraz z dokumentami w m-cu wrześniu br. spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada br.

W przypadku złożenia wniosku w m-cu październiku br. przyznanie i wypłata świadczenia za m-ce październik, listopad i grudzień br. nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia br.
Złożenie wniosku później niż w m-cu październiku br. skutkuje przyznaniem świadczenia bez wyrównywania za wcześniejsze miesiące w ramach nowego okresu zasiłkowego.

Podstawa prawna: art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 ze zm).

Świadczenia rodzinne 2017/2018

logo opsWnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można składać wraz z załącznikami w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, w pokoju nr 3 na parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała w godzinach urzędowania lub elektronicznie od dnia 1 sierpnia 2017r.

1.    W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017r.
2.    W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017r.
3.    W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych dostępne są w zakładce GOPS – Świadczenia rodzinne (druki wniosków do pobrania  wniosków do pobrania).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 243676637 lub kom.: 731 039 500.

Podstawa prawna:  art. 3 pkt.10 i art.26 ust. 2a, 3-4a i 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.)

Bezpłatny rachunek rodzinny dla pobierających świadczenia

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że istnieje możliwość założenia w banku bezpłatnego „rachunku rodzinnego”, czyli bez jakichkolwiek opłat i prowizji wraz z darmową kartą do bankomatu. Na rachunku tym gromadzone mogą być wyłącznie środki pieniężne wypłacane przez tutejszy Ośrodek z tytułu przyznanych świadczeń, zasiłków i stypendiów.

Aby założyć „rachunek rodzinny” należy przedstawić w banku zaświadczenie Kierownika Ośrodka o numerze rachunku bankowego z którego będą przelewane przyznane świadczenia. Środki zgromadzone na tym rachunku nie podlegają egzekucji komorniczej.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 243676637 lub kom.: 731 039 500

Zmiana terminu wypłaty świadczeń

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, iż od miesiąca października 2017 roku wszystkie wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe (przelewy) przyznanych świadczeń będą realizowane 27 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy dzień wypłaty będzie dniem wolnym od pracy, wypłata ta nastąpi w poprzedzającym dniu roboczym.

Nowe wzory wniosków na okres zasiłkowy 2017-2018

logo opsNa nowy  okres zasiłkowy 2017/2018 obowiązują nowe druki  wniosków o ustalenie prawa do:
1.    świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
2.    świadczeń rodzinnych
3.    świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wzory wniosków oraz ich załączników dostępne są w zakładce GOPS (druki wniosków do pobrania).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała pod nr tel. 243676637 w godzinach urzędowania.

Nowy okres zasiłkowy programu „Rodzina 500 plus”

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w miejscu zamieszkania na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. na nowych drukach wniosku wraz z załącznikami.

Wypełnione wnioski można składać osobiście w formie papierowej w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała w godzinach jego urzędowania lub elektronicznie za pomocą 4 kanałów:
a)    poprzez portal empatia.gov.pl prowadzony przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
b)    Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
c)    ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej,
d)    internetowe konto bankowe.

Nowy druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała – świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”.

Podstawa prawna:  art. 21  ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 ze zm.)

Fundusz Alimentacyjny 2017/2018

Od dnia 1 logo opssierpnia 2017r. wydawane będą w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018  trwający od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 września 2018r. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń alimentacyjnych dostępne są w zakładce GOPS – Fundusz Alimentacyjny (nowe druki wniosków do pobrania).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 243676637.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z FA na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października br. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września br. do dnia 31 października br. ustalenie prawa do świadczeń z FA oraz ich wypłata za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 listopada br.

Podstawa prawna: art.2 pkt.8 i art.20 ust.3-5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2017r. poz. 489 z późn. zm.)

 

Komunikat "Rodzina 500+"

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina, że zgodnie z treścią art. 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r, poz. 195 z późn. zm.) osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze tzw. 500+ obowiązane są do niezwłocznego powiadomienia tut. organu o wszelkich zmianach mających wpływ na to świadczenie, w szczególności w przypadku:

1/ uzyskania dochodu (min. podjęcie zatrudnienia lub pracy zarobkowej,  uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, podjęcie stażu, uzyskanie świadczenia emerytalno- rentowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie stypendium doktoranckiego);
2/ zmiany miejsca zamieszkania;
3/ wyjazdu za granicę w celach zarobkowych;
4/ zmiany składu rodziny;
5/ zmiany stanu cywilnego;
6/ pozbawienia praw rodzicielskich;
7/ umieszczenia członka rodziny w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Uwaga: Obowiązek informowania o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny, w szczególności uzyskania/utraty dochodu – dotyczy wyłącznie osób ubiegających się lub otrzymujących świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Niepoinformowanie o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami.

Wnioski RODZINA 500+ od 1 sierpnia 2017 r.

logo opsWnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane w formie papierowej i elektronicznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała – Dział Świadczeń od dnia  1 sierpnia 2017 r. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia bieżącego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października bieżącego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2017 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies