Co zaliczamy do „odpadów niebezpiecznych”?

Odpady niebezpieczne to bardzo szeroka grupa odpadów, krótko mówiąc są to odpady, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i innych form życia.

Niewłaściwe składowanie odpadów niebezpiecznych może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska a przede wszystkim zdrowia człowieka. Wbrew pozorom odpady niebezpieczne możemy spotkać również w naszych domach. Trzeba szczególnie dbać o to, aby nie trafiły one do wspólnych kontenerów na śmieci, bo zawarte w nich substancje toksyczne mogą wówczas przeniknąć do wód i gleb, co może mieć bardzo destrukcyjny wpływ na ekosystem.

Zaliczymy do nich m.in.: odpady medyczne, rozpuszczalniki, emulsje, tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery, materiały smoliste, żywice, lateks, kleje, materiały wybuchowe, pozostałości laboratoryjne, chemikalia, wosk, popiół, żużel, szlamy z zakładów uzdatniania wody, sole hartownicze, pyły metaliczne czy odpady ściekowe.

W gospodarstwach domowych najczęściej występują odpady niebezpieczne w postaci: zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych akumulatorów i baterii, zużytych żarówek i świetlówek, przeterminowanych leków i termometrów, mydła, tłuszczy i olejów, środków chwastobójczych i przeciwmolowych, środków do czyszczenia toalet, środków do konserwacji drewna.

Jak pozbyć się odpadów niebezpiecznych?
Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone i wywożone w specjalnie w tym celu przygotowanych kontenerach na śmieci.
Pamiętajmy! Przeterminowane leki możemy oddać do apteki, a elektrośmieci – do sklepów z elektroniką.

Do PSZOK można dostarczyć następujące niebezpieczne odpady komunalne:

 • zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  –  np.  sprzęt  RTV  i  AGD  (np.  mikser, żelazko, grzejnik  elektryczny,  myszka  komputerowa, grill  elektryczny, suszarka, antena satelitarna, lodówka, pralka, telewizor, radio, komputer, telefon itp.), przedłużacz, zabawki posiadające elementy elektroniczne, kosiarki, kalkulator etc. Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny;
 • zużyte  baterie  i  akumulatory  –  przez  które  należy  rozumieć  baterie  i akumulatory powstałe  w  gospodarstwach  domowych  (np.  baterie  od  pilotów, zabawek  elektronicznych,  zegarków  itp.). Nie wrzucamy: akumulatorów samochodowych;  
 • przeterminowane  leki  –  np.  leki i opakowania  po  lekach (m.in.  blistry, fiolki, opakowania  po  maściach, syropach), pozostałości  po  służących  do  użytku  domowego  środkach  do dezynfekcji;
 • chemikalia - opakowania po środkach do przetykania rur spustowych, wywabiania plam, opakowania po środkach odrdzewiających i przeciwkorozyjnych, pojemniki po środkach ochrony roślin wykorzystywanych w gospodarstwach  domowych,  butelki  i puszki  po  rozpuszczalnikach, opakowania po smarach, puszki i wiadra po farbach (w tym również z zawartością farby, a także zabrudzone  folie  malarskie),  butelki  po lakierach do paznokci, zabrudzone etc.
  Odpady  problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieszczelnych, nieoznaczonych,  bez  możliwości  wiarygodnej identyfikacji nie są przyjmowane w PSZOK.;
 • niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie  domowym  –  np.  zużyte  strzykawki, testy  paskowe  służące  do  określenia poziomu  cukru  we  krwi,  za  pomocą  glukometru,  igły  penów, ampułko  -  strzykawki, termometry rtęciowe; 
 • żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne.

Uchwała Rady Gminy Stara Biała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała

Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Warto mieć jednak na względzie troskę o środowisko i podejmować działania, zmierzające do ilościowej redukcji wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. W tym celu starajmy się zawsze zużywać całość produktu, kupować baterie bez kadmu i rtęci lub wybierać zamiast nich akumulatory czy zrezygnować z kosmetyków zawierających freon.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości dostarczających odpady. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie formularza  - oświadczenie o pochodzeniu odpadów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych może stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.  

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady jest zobowiązany na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości. Przyjęcie  odpadów  odbywa  się  po  sprawdzeniu  zgodności  z  wykazem  odpadów  dopuszczonych  do zbierania w PSZOK.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia  w  miejscach  wskazanych  przez  pracownika  PSZOK.  Wyjątek  stanowią  odpady  niebezpieczne, które są umieszczane przez pracownika PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies