Program wieloletni - Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006-2023

znakistronawww-1640864924

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wieloletnim realizowanym w latach 2019-2023

Celem programu jest:
a) zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji,
b) objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych o niskich dochodach zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała,
c) zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach programu udziela się wsparcia:
a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Gmina udziela wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom  i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Gmina może zorganizować dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców gminy.     
Aktualnie dochód uprawniający do skorzystania z programu wynosi;
• dla osoby samotnie gospodarującej – netto 1552 zł miesięcznie,
• dla osoby w rodzinie – netto 1200 zł miesięcznie.

Program dotyczy także wzmacniania opiekuńczej funkcji szkoły poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole poprzez następujące działania:
a) doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówek,
b) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków np. zakup krzeseł, stołów, zastawy stołowej, tac, pojemników na odpady, termosów gastronomicznych.

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała jako samorządowa jednostka pomocy społecznej przy udziale właściwych samorządowych jednostek organizacyjnych gminy. Koordynatorem programu jest Wójt Gminy Stara Biała.

 

Piliki do pobrania:
1. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2. Uchwała Nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 


 

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jest programem wieloletnim realizowanym w latach 2006-2013

Celem programu jest:

 1. wsparcie gmin w wypełnieniu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich,
 2. długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia,
 3. upowszechnianie zdrowego stylu żywienia,
 4. poprawa poziomu życia osób i rodzin i niskich dochodach,
 5. rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

 1. zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
   1. dzieciom do 7 roku życia,
   2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
   3. osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 - z późn. zm.) - Ustawę można znaleźć w zakładce
  pomoc społeczna - akty prawne
   , w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
   1. w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
 2. wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków,
 3. utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Pomoc w ramach programu przysługuje osobom i rodzinom o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w celu zapewnienia zdrowego żywienia.

Dożywianie w szkołach w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jest realizowane na terenie gminy Stara Biała od 2006 roku.

Pliki do pobrania

pdfRozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania24.82 KB

pdfUstawa o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania134.08 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies