Komu przysługuje pomoc

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii itp.

Za trudną sytuację materialną w rodzinie uznaje się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 w/w ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Aktualnie dochód ten na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekraczać netto 600 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne nie przysługuje wnioskodawcy, jeżeli otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Stypendium przyznaje się w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Stara Biała w zależności od dochodu na osobę w rodzinie.

Stypendium jest udzielane z reguły w formie niepieniężnej, to znaczy jako;

 1. refundacja kosztów na cele edukacyjne na podstawie faktur lub rachunków,
 2. pokrycie kosztów udziału ucznia w nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
 3. pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza terenem gminy Stara Biała.

Istnieje możliwość przyznania stypendium w kilku formach jednocześnie.

O zasiłek szkolny mogą się ubiegać osoby uprawnione do stypendium szkolnego, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności z powodu;

 1. nieszczęśliwego wypadku którego skutkiem jest nagła choroba lub zgon osoby w rodzinie ucznia,
 2. utraty dochodu w rodzinie ucznia spowodowany nagłą utratą pracy przez rodziców lub rodzica - jedynego żywiciela rodziny,
 3. pożaru, kradzieży lub klęski żywiołowej, które dotknęły rodzinę ucznia.

Zasiłek szkolny może być udzielony raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekraczać jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty aktualnie obowiązującego zasiłku rodzinnego. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów wydatków związanych z nauką lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies