Aktualności

„Opieka wytchnieniowa” – diagnoza potrzeb

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb wśród mieszkańców naszej Gminy zainteresowanych tą formą pomocy, która pozwoli na właściwą kalkulację środków na realizację zadania na rok 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2.  osobami posiadającymi:
  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo
 - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację Przewiduje się, że Program (podobnie jak w roku bieżącym) realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2023 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Programu o kontakt z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka w terminie do dnia 7 listopada 2022 r. Tel. kontaktowy: (24) 367-66-31, 24 367-66-32, 24 367-66-33 lub 731 798 500.

UWAGA!!! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług w ramach Programu!

Szczegółowe informacje dot. Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023:
-pdfPROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA.pdf373.03 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies