Aktualności

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - becikowe od 2013 roku

Od dnia 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczył w 2011 roku kwoty netto 1922,00 zł. miesięcznie i matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży ( warunek przedłożenia zaświadczenia od lekarza według wzoru, który określił Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka, osób które przysposobiły dziecko bądź wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka).

W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.

Wymóg udokumentowania pozostawania matki pod opieką medyczną nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka. W tym wypadku należy dostarczyć dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną.

Obowiązek dokumentowania dochodów dotyczy rodzin, którym dziecko urodzi się od dnia 1 stycznia 2013 roku. Rodzice dzieci urodzonych do dnia 31 grudnia 2012 roku zachowują prawo do świadczenia na podstawie dotychczasowych przepisów tj. świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodów rodziny.

O jednorazową zapomogę z tytułu dziecka można się ubiegać przez okres roku od dnia urodzenia dziecka.

Bliższych informacji można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała tel. O24-367-66-37

Wniosek o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wraz z oświadczeniami do pobrania poniżej.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies