Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

 • Gmina Stara Biała
  Liczba artykułów:
  7
 • Inwestycje gminne
  Liczba artykułów:
  0
 • Samorząd
  Liczba artykułów:
  6
 • Urząd Gminy
  Liczba artykułów:
  5
 • Jednostki organizacyjne
  Liczba artykułów:
  7
  • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej

   Adres: ul. Jana Kazimierza 1
   09-411 Biała
   Telefon: 24 364-45-60
   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   WWW: www.starabiala.pl
   Dyrektor: Roland Bury
   Liczba artykułów:
   1
  • Gospodarka komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o.

   Spółka została zarejestrowana w dniu 30 sierpnia 2012 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000431292.

   Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Spółki:

   • Uchwała Nr 94/XII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Stara Biała pod nazwą Gospodarka Komunalna 'Stara Biała' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
   • Akt założycielski zawarty w Akcie Notarialnym sporządzonym przez Hannę Banucha notariusza w Płocku dnia 30 maja 2012 r. - Repertorium A numer 6650/2012.
   Siedziba Spółki: Biała
   Adres: ul. Andrzeja Kmicica 33
   09-411 Biała
   Telefon: 24 365-61-77 - Prezes Zarządu Spółki
   24 365-61-78 - księgowość, kadry, umowy i windykacja
   24 365-61-79 - eksploatacja, inwestycje
   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   WWW: www.starabiala.pl
   Prezes: Jarosław Rydzewski

   NIP: 774-32-13-406
   REGON: 146236488

   Konto bankowe:
   Bank Spółdzielczy w Starej Białej, ul. Bankowa 1, 09-411 Biała
   Nr konta: 31 9038 0004 0001 5017 2000 0010

   Godziny pracy:
   poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 700 - 1500
   środa: 700 - 1600

   Dyżur: całodobowy we wszystkie dni tygodnia. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu: 695 751 324.

   Spółka świadczy usługi w zakresie:

   • Dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych na terenie Gminy.

   Rada Nadzorcza:

   • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Marcin Łukasik
   • Członek Rady Nadzorczej: Henryk Czesław Jastrzębski
   • Członek Rady Nadzorczej: Bożena Marta Guzanek

   Zarząd (jednoosobowy):

   • Prezes Zarządu Spółki: Jarosław Rydzewski

   Struktura udziałów i majątek Spółki:

   • kapitał zakładowy: 6 548 500 zł
   • kapitał zakładowy wpłacony: 6 548 500 zł
   • liczba udziałów: 13 097
   • wartość udziału: 500 zł

   Struktura udziałów:

   • Gmina Stara Biała:
    ilość udziałów: 13 097
    wartość udziałów: 6 548 500 zł
    % struktury udziałów: 100%.
   Liczba artykułów:
   1
 • Aktualności
  Liczba artykułów:
  628
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  adres: ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
  sekretariat tel/fax: 243676630
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  strona web: www.starabiala.pl
  skrytka ePUAP: /gops-stara-biala/SkrytkaESP
  strona BIP Biuletyn Informacji Publicznej
  Kierownik: Małgorzata Klimczewska

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00

  środa: 8.00 – 16.00

  Liczba artykułów:
  2
  • Aktualności
   Liczba artykułów:
   71
  • Pomoc społeczna
   Liczba artykułów:
   3
  • Świadczenia rodzinne
   Liczba artykułów:
   7
  • Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus"

   Wnioski RODZINA 500+ od 1 sierpnia 2018 roku

   Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2018/2019 składać można drogą tradycyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała – Dział Świadczeń od dnia 1 sierpnia 2018 r, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujące go świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

   Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

   Liczba artykułów:
   3
  • Fundusz alimentacyjny
   Liczba artykułów:
   3
  • Pomoc socjalna dla uczniów
   Liczba artykułów:
   4
  • Realizowane programy
   Liczba artykułów:
   4
  • Realizowane projekty w ramach PO KL EFS

   Przystąpienie do projektu

   Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki - Unia Europejska

   W dniu 4 grudnia 2008 r. Gmina Stara Biała w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Białej podpisała umowę ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie jako instytucją wdrażającą - pośredniczącą II stopnia. Umowa ta została zawarta na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.

   Liczba artykułów:
   0
  • Przemoc w rodzinie
   Liczba artykułów:
   4
  • Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
   Liczba artykułów:
   4
  • Ubezpieczenia zdrowotne (90 dni)
   Liczba artykułów:
   2
  • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
   Liczba artykułów:
   3
  • Program "Za życiem"

   Informacje szczegółowe otrzymasz:
   •    w przychodni,
   •    w szpitalu,
   •    w ośrodkach pomocy społecznej,
   •    od asystenta rodziny.

   Z uprawnień mogą skorzystać:
   •    rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko - oznacza to:
         - ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
         - nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
   •    kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
   •    kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
   •    kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
   •    poronienia,
   •    urodzenia dziecka martwego,
   •    urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
   •    urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

   Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza:
   •    ubezpieczenia zdrowotnego,
   •    posiadającego specjalizację II stopnia,
   •    posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

   Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

   Aby skorzystać z uprawnień wystarczy zgłosić się do asystenta rodziny zatrudnionego przez ośrodek pomocy społecznej. Asystent na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł służyć pomocą w załatwianiu spraw w różnych instytucjach.

   Pomoc obejmuje:
   1. Okres okołoporodowy
   •    badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
   •    od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
   •    poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
   •    koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
   •    wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.
   2.    Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
   •    porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
   •    pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
   •    pomoc psychologiczna dla rodziców,
   •    rehabilitacja lecznicza,
   •    wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
   •    zakup leków poza kolejnością,
   •    opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:
   •    w dziennych ośrodkach wsparcia - placówkach całodobowych,
   •    w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),
   •    w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem - również indywidualną,
   •    przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego.
   •    opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
   •    kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
   •    inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
   •    informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

   Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

   Jeżeli osoba uprawniona zamieszkuje wraz z dzieckiem na terenie Gminy Stara Biała  wniosek o wypłatę świadczenia winna złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w Dziale Świadczeń w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony. Aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi do wniosku załączyć zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
   Rodzic dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością winien zwróć się o pomoc bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na miejsce zamieszkania:
   •    centra pomocy rodzinie,
   •    ośrodki pomocy rodzinie,
   •    ośrodki pomocy społecznej.

   Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) można uzyskać dofinansowanie :
   •    do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
    - jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.
    - dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:
         # ma skierowanie od lekarza prowadzącego,
         # spełnia kryterium dochodowe.
         # nie spełnia kryterium dochodowego - dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium. Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości.
   •    na likwidację barier:
         - architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów.
         - w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na zakupie syntezatora mowy.
         - technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać, np. na zakup roweru trójkołowego.
   •    na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - na zlecenie lekarza prowadzącego,
       - sprzęt rehabilitacyjny – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,
       - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne.
   •    na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.

   Inne świadczenia

   Można skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Przyznaje je ośrodek pomocy społecznej właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną.
   Świadczenia pieniężne:
   •    zasiłek stały,
   •    zasiłek okresowy,
   •    zasiłek celowy,
   •    specjalny zasiłek celowy.
   Świadczenia niepieniężne:
   •    praca socjalna,
   •    poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,
   •    usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna zalecona przez lekarza),
   •    specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i pedagogów),
   •    mieszkania chronione,
   •    ośrodki wsparcia.

   Szczegóły dotyczące przyznawania wspomnianych świadczeń znajdziesz stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne

   Podstawa prawna:
   •    Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.
   •    Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późń. zm.)

   Liczba artykułów:
   1
  • "Dobry Start" 300 zł dla Ucznia

   300 v2

   Liczba artykułów:
   3
 • e-Urząd
  Liczba artykułów:
  3
 • Poradnik Interesanta
  Liczba artykułów:
  1
 • Przepisy prawne
  Liczba artykułów:
  1
 • Multimedia
  Liczba artykułów:
  1
 • Cookie
  Liczba artykułów:
  1
 • USC

  Urząd Stanu Cywilnego

  Kierownik USC: Aleksandra Cylińska
  Z-ca Kierownika USC: Adrian Patryk Portalski
  Adres: ul. Jana Kazimierza 1
  09-411 Biała
  I piętro, pokój nr 21
  Telefon: 24 366 87 23
  Fax: 24 365 61 65
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00
  środa: 8.00 – 16.00

  Urząd stanu cywilnego wchodzi w skład urzędu gminy, a terytorium gminy stanowi okręg urzędu stanu cywilnego. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. Rejestracji stanu cywilnego dokuje się w rejestrze stanu cywilnego. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnych albo czynności materialno-technicznej.

  Akty stanu cywilnego są jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Na ich podstawie stwierdza się stan cywilny i rodzinny osób. Niezbędne są do wydawania dowodów osobistych lub paszportów, prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych. Stanowią źródło informacji w wielu dziedzinach życia społecznego, takich jak działania związane z ewidencjonowaniem ludności, statystyki dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego czy opracowania naukowe. W urzędzie stanu cywilnego akty urodzenia są przechowywane przez okres 100 lat, natomiast akty małżeństwa oraz zgonu -80 lat. Po upływie tego okresu przekazywane są do Archiwum Państwowego w Płocku. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego oparte jest przede wszystkim na ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, która reguluje zasady oraz tryb rejestracji stanu cywilnego oraz dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

  Ważne linki:

  Liczba artykułów:
  5

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies