Aktualności

Sesja w maseczkach

sesja 13 www maleRadni w maseczkach i rozsadzeni po sali obrad, brak gości i sołtysów – tak wyglądały obrady XIII sesji Rady Gminy Stara Biała w dobie epidemii, które odbyły się 4 czerwca. Radni byli niemal jednomyślni przy podejmowaniu uchwał.

Więcej

Usługi Teleopieki w Gminie Stara Biała

logo eunowyGmina Stara Biała realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Stara Biała”.

Więcej

XIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 4 czerwca 2020 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy. pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Biała w 2020 roku.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock w miejscowości Maszewo Duże.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 13. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Stara Biała.  pobierz dokument
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.   

Więcej

Asfalt na drodze w Miłodrożu

drogi milodroz www malyNa ponad 900-metrowym odcinku rozbudowywanej drogi gminnej w Miłodrożu pojawiła się już pierwsza warstwa asfaltu. Rozpoczęły się też prace na prawie 800-metrowym odcinku drogi w Kobiernikach.

Więcej

Zmiana rozkładu jazdy autobusów

autobus www malyOd 1 czerwca, na trzy miesiące, zostaną odwieszone niektóre kursy komunikacji miejskiej na terenie naszej gminy. Szczegółowe zmiany będzie można znaleźć w nowych rozkładach jazdy oraz na stronie internetowej KM Płock.

Więcej

Rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”

InformacjaRekrutacja uzupełniająca do projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”

Gmina Stara Biała realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Rekrutacja ma charakter uzupełniający co oznacza, że zgłaszający się chętni będą mieli pierwszeństwo udziału w projekcie w przypadku rezygnacji dotychczas zrekrutowanych osób.

 Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r. na terenie gminy Stara Biała.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w gminie Stara Biała. W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące zadania: utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora, usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, wsparcie opiekunów faktycznych.

Całkowita wartość projektu to 890 728,75 zł, dofinansowanie 822 836,75 zł.

Planowane efekty:

   Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 15 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.

   Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.

   Wsparcie 5 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: warsztaty radzenia sobie ze stresem, komunikacja i wsparcie osób zależnych, prawidłowa pielęgnacja osoby starszej Poradnictwo – spotkania ze specjalistą pracy socjalnej, poradnictwo spotkania z psychologiem.

 Utworzenie 2 Klubów Seniora dla 30 uczestników projektu, usytuowanych na terenie Gminy Stara Biała, w miejscowościach Dziarnowo i Maszewo Duże. W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach:

1) Zajęcia/ warsztaty:

-z rękodzielnictwa

-„Przez żołądek do serca”

-spotkania z diabetologiem

-spotkania z dietetykiem

-sportowe

2) Działania aktywizacyjno-integracyjne:

-wieczorki muzyczno-taneczne

-spotkania okolicznościowe

-Festyn "Aktywny Senior"

-ognisko dla Seniorów.

-Szlakiem z seniorem – wyjazdy historyczne do Płocka i Sierpc

-Wyjazd do Teatru w Płocku

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą również :

W Biurze Projektu : Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 5

Na stronie www.gminastarabiala.pl

Wypełnione i podpisane dokumenty należy składać w Biurze Projektu od 25.05.2020 r. w trybie ciągłym.

Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.

Biuro projektu:

Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

Kontakt tel: 23 366 87 29 , Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:

„Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:

   Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia;

 • Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę - w przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 • Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji;
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia - dotyczy osób z niepełnosprawnościami;
 • Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie - dotyczy osób niepełnoletnich

 Dokumenty do pobrania:

pdf Regulamin projektu

pdfFormularz rekrutacyjny opiekun faktyczny

pdfFormularz rekrutacyjny osoba niesamodzielna

pdfZalacznik_nr1_dot.osob_nieletnich.pdf

logoprojektzwok

Powrót do szkół z obostrzeniami

szkoly www maleOd poniedziałku, 25 maja uczniowie klas I-III mogą wrócić do szkół i brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. We wszystkich szkołach w naszej gminie udział w zajęciach od poniedziałku zadeklarowali rodzice 48 uczniów z 366, którzy objęci są edukacją wczesnoszkolną.

Więcej

Urząd Gminy otwarty, ale z ograniczeniami

ug www malyZgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od poniedziałku, 25 maja w każdym urzędzie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk), będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. Istotne jest także to, że od 24 maja zaczynają swój bieg lub biegną dalej terminy administracyjne obowiązujące przy załatwianiu spraw urzędowych.

Więcej

Odwołanie XIII Sesji Rady Gminy

InformacjaUprzejmie informuję, że zaplanowana na dzień 21 maja 2020 r. Sesja Rady Gminy została odwołana.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska

Filmowe informacje z naszej gminy

Informacja 1Garść filmowych informacji z naszej gminy, a wśród nich m.in. kwestie związane z budową dróg, działalności przedszkoli i obiektów sportowych po „odmrożeniu”, działalności wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, można znaleźć tutaj

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies