Aktualności

Radni zdecydowali o opłacie za śmieci

sesja nr 10 www maleX sesja Rady Gminy Stara Biała zdominowana została przez uchwały związane z gospodarką odpadami. Radni zdecydowali m.in., że od stycznia stawka za odbiór śmieci wyniesie 25 zł od osoby miesięcznie. Karna stawka za niesegregowanie odpadów to 50 zł.

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne – sport

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 315/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej
i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 27 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Stara Biała).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku” w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała, pok. nr 22 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela:
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Adrian Portalski,
Urząd Gminy Stara Biała, pok. nr 21
tel. 24 366 87 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania:

pdfOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania ...148.23 KB

doc Wzór formularza naboru do komisji konkursowej46.5 KB

pdf Wzór formularza naboru do komisji konkursowej86.59 KB

docWzór formularza oferty realizacji zadania publicznego158 KB

pdfWzór formularza oferty realizacji zadania publicznego197.68 KB

docxWzór formularza aktualizacji opisu zakładanych rezultatów zadania ...17.44 KB

pdfWzór formularza aktualizacji opisu zakładanych rezultatów zadania ...134.22 KB

docxWzór formularza aktualizacji planu i harmonogramu realizacji zadania ...19.01 KB

pdfWzór formularza aktualizacji planu i harmonogramu realizacji zadania ...129.53 KB

docxWzór formularza aktualizacji zestawienia kosztów realizacji zadania22.78 KB

pdfWzór formularza aktualizacji zestawienia kosztów realizacji zadania130.57 KB

 

Nowe adresy w Ludwikowie

InformacjaUprzejmie informuję, że w dniu 26 września 2019 r. Rada Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 70/VIII/19 wprowadziła nazwy ulic we wsi Ludwikowo.
W związku z powyższym zmienią się adresy nieruchomości. Nowe adresy będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Więcej

Strażacy dostali sprzęt

straz sprzet www malePo raz kolejny jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy skorzystały z programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dofinansowanego ze środków powiatu płockiego. Doposażone zostały w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie jednostki OSP w Bronowie-Zalesiu, Brwilnie i Maszewie.

Więcej

Uprawy maku i konopi włóknistych w 2020 r.

InformacjaRolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2020 na terenie Gminy Stara Biała proszeni są o pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Urzędu Gminy Stara Biała,  pokój nr 9, w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. (Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę.)

Więcej

X Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach X Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 28 listopada 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy. pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Zwiększenie dostępności do usług publicznych w Gminie Stara Biała współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.  pobierz projekt
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska


Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://bip.starabiala.pl/artykul/693/6157/x-sesja-rady-gminy-stara-biala-28-listopada-2019-r
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Bukiet kwiatów 21.11

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II

Więcej

Wyjątkowe warsztaty w Wyszynie

wyszyna warsztaty www male„Chcę być kimś!” – takie było hasło wyjątkowych warsztatów, w których udział wzięli uczniowie najstarszych klas ze szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie. Warsztaty zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej, a poprowadził je Michał Zawadka.

Więcej

Uczciliśmy odzyskanie niepodległości

niepo www maleW SP im. Jana Pawła II w Starej Białej, w piątek, 8 listopada odbyła się wieczornica „Ku Niepodległości…”, z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, a Gminna Orkiestra Dęta dała próbkę swoich możliwości.

Więcej

Sesja z patriotycznym akcentem

sesja 9 www malePodczas IX sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 7 listopada, radni niemal jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie przyjęcia 18 uchwał. Znaleźli też czas, aby złożyć kwiaty pod obeliskiem przed Urzędem Gminy z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies