Aktualności

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję lat 2024 - 2027

InformacjaWiceprezes Sądu Okręgowego w Płocku zawiadomił Radę Gminy Stara Biała o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2024-2027 i wniósł o dokonanie wyboru 5 ławników:

 • do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku -3 osoby, w tej liczbie do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, Wydział Pracy - 1 osoba,
 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku - 2 osoby, w tej liczbie do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku, Wydział Pracy - 1 osoba.

W związku z powyższym rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników.

Więcej

Poszukujemy EKODORADCY

Jeśli szukasz ciekawej pracy, łatwo nawiązujesz kontakty, posiadasz zdolność planowania i samodzielnej pracy, posiadasz prawo jazdy kategorii „B”?

To ogłoszenie jest dla Ciebie !

Poszukujemy EKODORADCY

Jeśli nie masz doświadczenia, nie martw się, wszystkiego Cię nauczymy!

Szczegóły oferty znajdują się w linku https://bip.starabiala.pl/oferta-pracy/8488/podinspektor-stanowisko-pracy-ds-ochrony-powietrza-ekodoradca-w-referacie-rolnictwa-i-gospodarki-komunalnej )

Zainteresowanych zapraszamy !

Dokumenty należy składać do Urzędu Gminy Stara Biała

do 16 lutego 2024 r., do godziny 15:00.

Miliony na lampy

sesja nr 50 www malePodczas jubileuszowej w tej kadencji samorządu, 50. sesji Rady Gminy Stara Biała, radni byli nad wyraz zgodni i wszystkie uchwały przyjęli jednogłośnie.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego

akcyzaUprzejmie informujemy, że rolnicy, którzy zamierzają odzyskać w 2024 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinni w terminie:

od 1 lutego 2024r. do 29 lutego 2024 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

 • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
 • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń
 • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępne są w Urzędu Gminy Stara Biała pok. Nr 13 oraz na bip.starabiala.pl.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 2-30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

pdfWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej653.22 KB

pdfFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie112.98 KB

Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnegozakresie e-Administracji i Geoinformacji (Asi)

Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-Administracji i Geoinformacji (Asi).

Tabiczka Projekt ASI 458x

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

OPIS PROJEKTU ASI

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

Projekt ASI realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynika m. in.: ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. – Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które są rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, są realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostały opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

-Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.

-Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

-Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.

-Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.

Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

PROJEKT ASI JAKO KONTYNUACJA DZIAŁAŃ

Projekt ASI wykorzystuje rezultaty projektów:

-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

-Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa.

-GEOPORTAL 2.

-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

Dostęp do ww. usług jest powszechny i nieodpłatny. Dane dostępne za pośrednictwem tych usług mają formę, która, o ile pozwolą na to przepisy prawa, umożliwią ich dalsze wykorzystanie.

Wszystkie usługi oraz towarzyszące im systemy teleinformatyczne, w tym systemy dziedzinowe odpowiednie dla zakresu merytorycznego danej usługi, zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w szczególności w zakresie:

-Autentyczności.

-Wykorzystywania danych referencyjnych.

-Dostępności.

-Integralności.

-Działania w modelu usługowym.

-Niezaprzeczalności.

-Poufności.

-Wg ustalonych polityk bezpieczeństwa informacji.

-We współpracy z repozytorium interoperacyjności, czyli częścią zasobów ePUAP przeznaczoną do udostępniania informacji służących osiąganiu interoperacyjności.

Celem takiego działania jest:

-Zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania publiczne w postaci elektronicznej.

-Zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną.

-Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych.

-Zapewnienie podmiotom publicznym redukcji kosztów funkcjonowania.

-Zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi.

-Zapewnienie swobody gospodarczej i równego dostępu do rynku informatycznego w zakresie usług i dostaw podczas udzielania zamówień publicznych dla wszystkich jego uczestników.

-Efektywna realizacja drogą elektroniczną ponad granicznych usług administracji publicznej.

CELE PROJEKTU ASI

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywała się poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.

Cele bezpośrednie Projektu to:

-Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2021.214).

-Zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych poprzez opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji i cyfryzacja baz danych, niezbędna w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji usług na 4 poziomie dojrzałości, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania.

-Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej.

SPODZIEWANE REZULTATY – PLANOWANE PRODUKTY

Rezultatami w rozumieniu bezpośrednich i natychmiastowych efektów Projektu są:

-Uzupełniony o nowe e-usługi portal Wrota Mazowsza umożliwiający kontakt on-line z jednostką, w tym udostępnione nowe e-usługi dla przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli.

-Systemy dziedzinowe towarzyszące elektronicznym usługom wypełniające mechanizmy interoperacyjności.

-Scyfryzowane dane przestrzenne dla potrzeb uruchomienia usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, tj. Wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych.

-Przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.

-Pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.

-Przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych, Umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych oraz utworzenie usługi w tym zakresie.

-Sprzęt i oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia ww. usług, który umożliwia:

-Uzyskanie możliwości instalacji i uruchomienia systemów teleinformatycznych oraz usług.

-Uzyskanie wyższego stopnia niezawodności systemów i dodatkowe zabezpieczenie danych.

-Zwiększenie wydajności platformy systemowo-sprzętowej w województwie.

-Zmniejszenie globalnych koszów utrzymania (jednolitość i efekt skali).

-Odmłodzenie sprzętu i zmniejszenie kosztów odtworzenia.

-Wprowadzenie jednolitej platformy informatycznej na poziomie województwa.

-Zmniejszenie globalnych kosztów utrzymania IT poprzez wykorzystanie efektu skali.

-Uzyskanie zgodności technologicznej rozwiązań stosowanych w JST z aktualnymi trendami rozwoju IT w Polsce i na świecie.

Wartość projektu:

Wkład Funduszy Europejskich: 78 609 814,36 zł

Link do projektu: https://geodezja.mazovia.pl/projekty/asi/startasi.html

 

Dotacje dla klubów

dotacje kluby www male339 tys. zł – tyle w sumie wynoszą dotacje dla trzech klubów z naszej gminy, których oferty zostały wybrane w konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

Więcej

PSZOK w Ogorzelicach będzie nieczynny

pszokwww maleWe wtorek i środę, 30 i 31 stycznia, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach będzie nieczynny. Zapraszamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,  poniedziałek – piątek w godz. 10.00 - 18.00.

Więcej

L Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 30 stycznia 2024 roku (tj. wtorek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się L Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy. pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Bronowo Kmiece. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stara Biała do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu Terytorialnego - edycja 2024. pobierz projekt
 10. Przedstawienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Biała za lata 2021-2022. pobierz Raport
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Więcej

Klub Seniora - Harmonogram na styczeń 2024

Informacja

Harmonogram zajęć dla uczestników Klubu Seniora w Gminie Stara Biała

STYCZEŃ 2024

Zajęcia sportowe - Maszewo Duże Hala Widowiskowo - Sportowa

4 stycznia (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe - p. Łukasz Rakowski

9 stycznia (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

11 stycznia (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

16 stycznia (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

18 stycznia (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

23 stycznia (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

25 stycznia (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

30 stycznia (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

Zajęcia z rękodzieła, spotkania integracyjne

Spotkania w Kamionkach

10 stycznia (środa) godz. 16.00 – 18.00 - p. Marzena Bonkowska

24 stycznia (środa) godz. 16.00 – 18.00 - p. Marzena Bonkowska

Spotkania w Maszewie Dużym

11 stycznia (czwartek) godz. 17.00 – 19.00 - p. Marzena Bonkowska

18 stycznia (środa) godz. 17.00 – 19.00 - p. Marzena Bonkowska

Ponadto:

W dniu 26 stycznia (piątek) koncert w Szkole muzycznej, godz. 19:00

Serdecznie zapraszamy !

Plany działań priorytetowych Dzielnicowych

InformacjaNa prośbę Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej Urząd Gminy zamieszcza poniżej informację o planowanych priorytetowych działaniach realizowanych przez Dzielnicowych na terenie poszczególnych rejonów w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

pdfInformacja Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej111.15 KB

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies