Aktualności

Zakaz wyrzucania śmieci

InformacjaSzanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym od lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach której wybrany przez gminę przedsiębiorca odbiera wytworzone w danym miesiącu: odpady segregowane (szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne) oraz pozostałości po segregacji/ zmieszane odpady komunalne. Jednocześnie dwa razy do roku odbierane są od właścicieli nieruchomości odpady wielkogabarytowe oraz po uprzednim zgłoszeniu odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu. Szczegóły odbioru zostały zawarte w ulotkach zamieszczonych na Portalu internetowym poświęconym gospodarce odpadami w ramach ZGRP www.odpady.zgrp.pl.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych również zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zasadach wskazanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego za które są odbierane odpady komunalne.

W związku z powyższym Urząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuje mieszkańców gminy, osoby związane z naszą gminą, prowadzące działalność gospodarczą na naszym terenie oraz czytających niniejszy komunikat, iż zabronione jest wyrzucanie lub podrzucanie odpadów komunalnych na przystanki autobusowe, obok pojemników na zużytą odzież, do przydrożnych rowów, lasów, na tereny nieużytków itp. Działania te są niezgodne z prawem i podlegają karze.

Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane przez Policję i podlega karze grzywny z art. 75 Kodeksu Wykroczeń w wysokości do 500 złotych albo karze nagany. Zastosowanie może mieć również art. 154 § 2 Kodeksu Wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…)podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.” Pozostawianie odpadów w lesie jest ścigane oprócz Policji przez odpowiednie służby leśne i karane z art. 162 Kodeksu Wykroczeń.

Takie przypadki podrzucania śmieci i różnych nieczystości mają miejsce najczęściej w m. Nowe Proboszczewice, Mańkowo, Maszewo. Nadmieniamy również, że gmina nie zatrudnia firmy świadczącej usługi utrzymania czystości i sprzątania na terenie gminy.

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby będące świadkami wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach o niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej sytuacji najbliższy komisariat Policji. Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies