Aktualności

XVI Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVI Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 października 2016 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. oraz informacja o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Biała w roku 2017. pobierz projekt (185kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017. pobierz projekt (192kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. pobierz projekt (3131kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. pobierz projekt (607kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt (182kB)
 14. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego kl. III.
 15. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
 16. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies