Aktualności

XV Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XV Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 8 września 2016 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki przez Gospodarkę Komunalną „Stara Biała” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016-2018” - załącznik do projektu uchwały jest dostępny na stronie internetowej przy zaproszeniu na sesję oraz w wersji papierowej w pokoju nr 22 w Urzędzie Gminy. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016-2018” - załącznik do projektu uchwały jest dostępny na stronie internetowej przy zaproszeniu na sesję oraz w wersji papierowej w pokoju nr 22 w Urzędzie Gminy. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016-2018” ” - załącznik do projektu uchwały jest dostępny na stronie internetowej przy zaproszeniu na sesję oraz w wersji papierowej w pokoju nr 22 w Urzędzie Gminy. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Biała”. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – wspólnej realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej na terenie gmin partnerskich”.pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała z 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018. pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z zamianą nieruchomości.pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże i w m. Nowa Biała.pobierz projekt
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies