Aktualności

XIV Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIV Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z przebiegu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za 2015 rok. pobierz projekt (588kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za 2015 rok. pobierz projekt (531kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2015 rok -. załączniki do projektu uchwały są dostępne na stronie internetowej przy zaproszeniu na sesję oraz w wersji papierowej w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy. pobierz projekt (4568kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. pobierz projekt (107kB)
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2031” – załącznik do projektu uchwały jest dostępny na stronie internetowej przy zaproszeniu na sesję oraz w wersji papierowej w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy. pobierz projekt (6359kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018. pobierz projekt (319kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała. pobierz projekt (188kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ma przystąpienie Gminy Stara Biała do projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”. pobierz projekt (833kB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Biała. pobierz projekt (186kB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. pobierz projekt (190kB)
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies