Aktualności

XI sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XI Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 15 marca 2016 roku (tj. wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 98/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w 2016 roku. pobierz projekt (150kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej „Stara Biała” Sp. z o.o. na lata 2016 – 2020. pobierz projekt (271kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2016 roku. pobierz projekt (302kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stara Biała - Projekt uchwały jest dostępny na stronie internetowej gminy przy zaproszeniu na sesję oraz w wersji papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Gminy. pobierz projekt (3044kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt (186kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz projekt (151kB)
 15. Przedstawienie Informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała.
 16. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018” w 2015 roku.
 17. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015” w 2015 roku.
 18. Przedstawienie Raportu z wykonania w 2015 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies