Aktualności

Uwaga! Ważne zmiany od 1 marca

dowod-min1 marca 2015 r. wchodzą w życie 3 nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany i nowe rozwiązania, które mają ułatwić załatwianie spraw w urzędach. Zakłada się, iż docelowo mają być korzystne dla klientów urzędów, jednak w początkowym okresie ich funkcjonowania czas załatwiania spraw może się wydłużyć. Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności mają związek z tworzonym przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów. System Rejestrów Państwowych obarczony jest nadal wadami i wciąż modyfikowany.

Ponadto może nastąpić konieczność zastosowania procedury awaryjnej, zwłaszcza, gdy dojdzie do awarii nowego systemu informatycznego, przerwy w dostawie prądu czy awarii sieci. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecydują realne działania. Mieszkańców naszej gminy prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym, początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Dołożymy wszelkiej staranności, aby realizacja nowych zadań leżących po stronie Urzędu Gminy odbywała się bez zbędnej zwłoki. Zachęcamy do korzystania z informacji nt. zmian na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl oraz na specjalnie przygotowanym dla obywateli portalu www.obywatel.gov.pl, który w prosty i przystępny sposób opisuje, co należy zrobić, co przygotować, gdzie pójść, a co można załatwić bez wychodzenia z domu. Obecnie znajdują się tam usługi, które dotyczą dowodów osobistych i ewidencji ludności. Wraz z rozwojem serwisu umieszczone zostaną w nim również informacje dotyczące ślubów, urodzeń czy zameldowania, oraz wiele innych.

Najważniejsze zmiany:

W zakresie rejestracji stanu cywilnego: Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu nadal będzie się odbywać w urzędzie stanu cywilnego miejsca zdarzenia, np. dziecko urodzone w szpitalu w Płocku musi zostać zarejestrowane w USC w Płocku, dziecko urodzone na terenie gminy zostanie zarejestrowane w USC w Starej Białej. Wraz z rejestracją dziecka, w urzędzie stanu cywilnego dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych automatycznie wygeneruje dla dziecka numer ewidencyjny PESEL. Nowe przepisy pozwalają również nadawać dzieciom imiona obcego pochodzenia. Ślub cywilny można zawrzeć na terenie całego kraju w wybranym USC w ustalonym wcześniej terminie. Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości. Opłata za ślub poza urzędem będzie wynosić 1 000,00zł.

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Starej Białej będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Stara Biała. Natomiast w nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Np.: urodzenie zarejestrowano w USC w Płocku, odpis aktu urodzenia można pobrać w Płocku lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w USC w Starej Białej, ale odpis aktu małżeństwa pobrać można w USC w Warszawie czy Łodzi i w każdym innym USC. Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę e-PUAP (jeśli posiadamy profil zaufany lub elektroniczny podpis kwalifikowany).

Wydawanie dowodów osobistych: Wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce, także drogą elektroniczną (należy posiadać podpis elektroniczny). Dotyczy to również możliwości dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. W sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu będzie możliwość działania przez pełnomocnika. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego będziemy załączać jedną fotografie, taką jak do paszportu. Nie będzie obowiązku dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów w formie aktów stanu cywilnego, np. odpisu skróconego aktu urodzenia. Zostanie on ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku z informacjami istniejącymi w posiadanych przez urząd rejestrach. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania wymagała wymiany dowodu osobistego. W nowym dokumencie zniknie adres, nie będzie również podpisu wnioskodawcy, koloru oczu i wzrostu, a zamieszczona zostanie informacja o obywatelstwie. Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują swoją ważność do czasu upływu zamieszczonego na nim terminu ważności (w prawym dolnym rogu). Wymiana dokumentu będzie dotyczyła tych mieszkańców gminy, którzy posiadają nieaktualne wpisy danych np. zmiana nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego.

pdfWzór nowego dowodu osobistego2.44 MB

Ewidencja ludności: prowadzona będzie w formie elektronicznej w rejestrze PESEL, w rejestrze mieszkańców i rejestrze zamieszkania cudzoziemców. Obowiązku meldunkowego można będzie dopełnić przez pełnomocnika. Dokonanie wymeldowania lub zgłoszenie wyjazdu za granicę będzie możliwe drogą elektroniczną (wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany). Obywatele polscy i cudzoziemcy będą mogli uzyskać numer ewidencyjny PESEL bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności załatwiane są w Referacie Spraw Obywatelskich i USC, tel. (24) 366 87 19, (24) 366 87 23.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies