Aktualności

Konkurs ofert na zadanie publiczne

Konkurs oferty za zadanie publiczneWójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, iż działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 191/XXV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2014 roku.

Termin składania ofert do dnia 22.07.2014 r.

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: aktywizacja społeczna osób starszych w 2014 roku” w Urzędzie Gminy Stara Biała, pok. Nr 13 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Wszystkie informacje w załączonych dokumentach:
docWzór oferty realizacji zadania publicznego
docWzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
pdfOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2014 roku

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies