Aktualności

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli

nauczycieleGmina Stara Biała informuje, że prowadzi cztery szkoły podstawowe tj. w Maszewie Dużym, Starych Proboszczewicach, Wyszynie i Starej Białej, dwa gimnazja: w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach oraz przedszkole w Wyszynie.

Zgodnie z art. 30 a i 30 b Karty Nauczyciela organ prowadzący jest zobowiązany do wyliczenia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych szkołach za 2013 rok i porównania do średniego wynagrodzenia, o którym mówi art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

W przypadku gdy wypłacone wynagrodzenie dla nauczycieli w gminie jest niższe od określonego w art. 30 ust. 3 należy do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy, wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Do wyliczenia średnich wynagrodzeń wlicza się niżej wymienione składniki wynagrodzenia:

 1. wynagrodzenie zasadnicze
 2. dodatek za wysługę lat
 3. dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji kierowniczej
 4. dodatek opiekuna stażu
 5. dodatek wychowawcy klasy
 6. dodatek motywacyjny
 7. nagroda jubileuszowa
 8. nagroda ze specjalnego funduszu nagród
 9. odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 KN
 10. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 11. dodatkowe wynagrodzenie roczne
 12. odprawa emerytalna i rentowa

Po dokonaniu wyliczenia średnich wynagrodzeń za 2013 rok gmina nie wypłaciła dodatku uzupełniającego dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, ponieważ średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego było wyższe niż określone w art. 30 ust. 3.

Dla nauczycieli stażystów gmina wypłaciła dodatek uzupełniający w kwocie 16.362,58 zł, ponieważ średnie wynagrodzenie było niższe niż określone w art. 30 ust. 3.

Wynagrodzenie nauczycieli za 2013 rok kształtowało się następująco:

 1. Nauczyciele stażyści
  • Średnioroczna liczba etatów:
   • od 01.01.2013 do 31.08.2013 – 7,11 etatu,
   • od 01.09.2013 do 31.12.2013 – 9,37 etatu.
  • Średnie wynagrodzenie, jakie winien osiągnąć nauczyciel stażysta zgodnie z art.30 ust. 3 KN wynosiło:
   • od 01.01.2013 do 31.08.2013 – 2 717,59 zł,
   • od 01.09.2013 do 31.12.2013 – 2 717,59 zł.
  • Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń daje kwotę 256 431,79 zł.
  • W 2013 roku dla nauczycieli stażystów wypłacono wynagrodzenie w wysokości 240 069,21zł.
  • Kwota różnicy wyniosła -16 362,58 zł, co daje przeciętnie mniej o 173,41 zł miesięcznie na 1 etat.
 2. Nauczyciele kontraktowi
  • Średnioroczna liczba etatów:
   • od 01.01.2013 do 31.08.2013 –27,47 etatu,
   • od 01.09.2013 do 31.12.2013 – 22,64 etatu.
  • Średnie wynagrodzenie, jakie winien osiągnąć nauczyciel kontraktowy zgodnie z art.30 ust. 3 KN wynosiło:
   • od 01.01.2013 do 31.08.2013 – 3 016,52 zł,
   • od 01.09.2013 do 31.12.2013 – 3 016,52 zł.
  • Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń daje kwotę 936 086,49 zł.
  • W 2013 roku nauczycielom kontraktowym wypłacono wynagrodzenie w wysokości 1 021 234,64 zł.
  • Kwota różnicy wyniosła 85 148,15 zł, co daje przeciętnie więcej o 274,39 zł miesięcznie na 1 etat.
 3. Nauczyciele mianowani
  • Średnioroczna liczba etatów:
   • od 01.01.2013 do 31.08.2013 – 18,48 etatu,
   • od 01.09.2013 do 31.12.2013 – 26 etaty.
  • Średnie wynagrodzenie, jakie winien osiągnąć nauczyciel mianowany zgodnie z art.30 ust. 3 KN wynosiło:
   • od 01.01.2013 do 31.08.2013 – 3 913,33 zł,
   • od 01.09.2013 do 31.12.2013 – 3 913,33 zł.
  • Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń daje kwotę 985 533,03 zł.
  • W 2013 roku nauczycielom mianowanym wypłacono wynagrodzenie w wysokości 1 001 778,93 zł.
  • Kwota różnicy wyniosła 16 245,90 zł, co daje przeciętnie więcej o 64,51 zł miesięcznie na 1 etat.
 4. Nauczyciele dyplomowani
  • Średnioroczna liczba etatów:
   • od 01.01.2013 do 31.08.2013 – 71,05 etatu,
   • od 01.09.2013 do 31.12.2013 – 72,76 etatu.
  • Średnie wynagrodzenie, jakie winien osiągnąć nauczyciel dyplomowany zgodnie z art.30 ust. 3 KN wynosiło:
   • od 01.01.2013 do 31.08.2013 – 5 000,37 zł,
   • od 01.09.2013 do 31.12.2013 – 5 000,37 zł.
  • Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń daje kwotę 4 297 517,99 zł.
  • W 2013 roku nauczycielom dyplomowanym wypłacono wynagrodzenie w wysokości 4 576 400,30 zł.
  • Kwota różnicy wyniosła 278 882,31 zł, co daje przeciętnie więcej o 324,49 zł miesięcznie na 1 etat.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies