Aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2014

kwalifikacje-wojskowe-2014Minister Spraw Wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 12 listopada 2013 roku Dz. U. poz. 1491 określił termin kwalifikacji wojskowej w 2014 r. Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu gminy Stara Biała trwać będzie od dnia 31 marca do 3 kwietnia 2014 roku, dla kobiet odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 roku. Dniem dodatkowym będzie 15 kwietnia 2014 roku. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Płocku, która mieści się przy ul. Kilińskiego 12 w siedzibie budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Do kwalifikacji wojskowej w tym okresie zostaną wezwani:

 1. Mężczyźni urodzeni w 1995 r..
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Osoby urodzone w latach 1993-1994, które:
  • zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatową komisję lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1990-1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 4. Osoby, podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Stara Biała winny obowiązek ten spełnić w siedzibie powiatowej komisji lekarskiej Nr 1 w Płocku.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentacje medyczną (jeżeli taką posiadają);
 • aktualną fotografie o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji po raz kolejny powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • dokumentacje medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
 • książeczkę wojskową.

W trakcie badań lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej osoby mogą zostać uznane, jako:

 • zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności „A” - zdolny do czynnej służby wojskowej;
 • niektóre osoby, mogą zostać uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności „B”). Oznaczać to będzie przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej;
 • powiatowe komisje lekarskie mogą także orzec brak zdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kategoria „D”).

 Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, a w związku z tym będą posiadały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Otrzymanie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej „E”, oznaczać ona będzie trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, dana osoba nie będzie, więc podlegać obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Zgłoszenie do kwalifikacji wojskowej, ww. terminach /dzień oraz godzina stawiennictwa określona jest w wezwaniu/, nastąpi na podstawie wezwania imiennego, które zostanie doręczone osobie podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej , co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ termin i miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wynika z obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego, które stanowi również wezwanie do kwalifikacji wojskowej osób w nim wymienionych.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies