Aktualności

Nowe stypendium

Podczas III sesji Rady Gminy Stara Biała, radni przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Stara Biała za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami naszej gminy.
Na III sesji, która odbyła się w czwartek, 20 czerwca, było 14 radnych. Kwestia uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów wzbudziła nieco emocji. Pierwotnie w regulaminie był zapis, że stypendia będą przyznawane uczniom, którzy na zakończenie roku szkolnego osiągną średnią 5,0.
Jednak przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Monika Przyczka, złożyła wniosek, aby to kryterium obniżyć do 4,75. Wójt, Sławomir Wawrzyński argumentował, że stypendium ma być uhonorowaniem uczniów wybitnych i że lepiej na początku pozostawić średnią na poziomie 5,0. – Jeśli przy takich kryteriach okaże się, że jest niewiele wniosków, to zawsze możemy nieco obniżyć wymagania. Jeśli zrobimy to teraz, to już na pewno nie podniesiemy średniej do poziomu 5,0 – mówił wójt.
Ostatecznie jednak w głosowaniu ośmiu radnych poparło wniosek radnej Moniki Przyczki. Pięcioro było przeciw i jeden głos wstrzymujący się.
Na stypendium będą mogli więc liczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, mieszkający w naszej gminie, którzy są:
• laureatami/finalistami konkursu lub olimpiady przedmiotowej organizowanych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej lub Mazowieckiego Kuratora Oświaty przynajmniej na szczeblu wojewódzkim,
• w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskali średnią ocen na poziomie co najmniej 4,75.
Wysokość stypendium określono na poziomie maksymalnie 1000 zł. Wnioski o stypendia będą mogli składać pełnoletni uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich - ich rodzice lub prawni opiekunowie. Wnioski będzie można składać do 15 września wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia.
Uchwała dotycząca stypendiów wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Gdy tylko uchwała wejdzie w życie opublikujemy wzór wniosku i procedury jego złożenia.
Podczas sesji radni dokonali także zmian w budżecie. Zdecydowali m.in. o przeznaczeniu z budżetu gminy 570 tys. zł na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Proboszczewice (szacowany koszt zakupu to 1,2 mln zł), zwiększeniu wydatków o 100 tys. zł na realizacje zadania „Budowa garażu przy OSP w miejscowości Wyszyna”, etap I (plan finansowy na realizację inwestycji to 300 tys. zł), przeznaczenie 250 tys. zł na „Remont budynku dworskiego w Nowych Proboszczewicach - odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej”.
Nasza gmina przystępuje do realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Całkowity koszt zadania to kwota 953 900 zł. 89 proc. środków na ten cel pochodzi z Funduszy Europejskich, tj. 848 971 zł, natomiast 11proc. środków stanowi wkład własny gminy, tj. 104 929 zł.
Projekt przewiduje wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu IT i niezbędnego oprogramowania w wysokości 784 100 zł. W ramach projektu planowany jest zakup nowoczesnych serwerów z oprogramowaniem systemowym, które zapewnią większą niezawodność i ochronę infrastruktury IT w gminnych jednostkach. Projekt zakłada wdrożenie procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

sesja 3 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies