Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg (ZUD) na terenie gminy Stara Biała w sezonie zimy 2012/2013.

Na terenie gminy Stara Biała występują 4 kategorie dróg publicznych:

  1. Droga Krajowa nr 60
   Kutno - Płock - Ciechanów, dł. odc. 1,0 km - objęta II standard utrzymania
   Zarządca drogi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon Dróg Krajowych - Ślepkowo Szlacheckie. Tel. 24 265-52-51
  2. Drogi Wojewódzkie
   Nr 562 gr. woj. - Biskupice - Płock - IV standard utrzymania - 19,485 km
   Nr 559 gr. woj. - Budzeń Duży - Sikórz - Płock - IV standard - 23,344 km
   Nr 555 dr. Woj. 559 - Srebrna - Siecień - Murzynowo - rz. Wisła - Stary Duninów - dr. Nr 62 - IV standard - 9,066 km
   Nr 540 Bielsk - Proboszczewice - Sikórz - IV standard - 16,152 km
   Zarządca dróg: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Gostynin - Płock z siedzibą w Gostyninie, ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin, tel. 24 235-25-43, Obwód drogowy Nr 3 w Bielsku: 24 261-51-00 lub 608335036
  3. Drogi Powiatowe
   Nr 5201 W Płock - Bonisław - IV standard - 4,673 km
   Nr 2909 W Nowe Trzepowo - Bronowo - Zalesie - IV standard - 1,8 km
   Nr 2907 W Wyszyna - Ulaszewo - V standard- 2,705 km
   Nr 2908 W Srebrna - Draganie - V standard - 6,805 km
   Nr 5205 W gr. miasta - Draganie - Proboszczewice - V standard - 9,271 km
   Nr 6905 W Parzeń - Płock - V standard - 7,364 km
   Nr 2918 W Biała - Dziarnowo - Proboszczewice - V standard - 5,579 km
   Nr 2903 W Budzeń Duży -Karwosieki - Nowe Proboszczewice - V standard - 4,4 km
   Nr 3704 W Gozdowo - Golejewo - Proboszczewice - V standard - 2,058 km
   Nr 2910 W Bronowo - Zalesie - gr. gminy - Ciachcin - V standard - 0,723 km
   Zarządca dróg: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, tel. 24 267 68 38, fax 24 262-77-64, Obwód drogowy w Sikorzu - tel. 24 261-28-70 lub 50309137

   Standardy zimowego utrzymania dróg jakie występują na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy Stara Biała

standardOpis stanu utrzymania drogi dla danego standarduDopuszczalne odstępstwa od standardu
Odśnieżanie po ustaniu opadów śnieguPosypywanie od stwierdzenia występowania zjawisk
II
Droga krajowa nr 60
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na całej długości
- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
- błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz.
- gołoledź do 3 godz.
- szron do 3 godz.
- szadzi do 3 godz.
- śliskości pośniegowej do 4 godz.
- lodowicy do 4 godz.
IV
Drogi wojewódzkie i powiatowe
Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.
Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinku decydującym o możliwości ruchu.
- luźny 6 godz.
- zajeżdżony - występuje
- języki śnieżne -występują
- zaspy do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź do 8 godz.
- śliskość pośniegowa 10 godz.
- lodowica 8 godz.
V
Drogi wojewódzkie powiatowe gminne
Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanej.
Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinku decydującym o możliwości ruchu.
- śnieg luźny 16 godz.
- zajeżdżony występuje
- nabój śnieżny występuje
- zaspy występują do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź do 8 godz.
- pośniegowa 10 godz.
VI
Drogi wojewódzkie powiatowe gminne
Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg.
- śnieg luźny występuje
- zajeżdżony występuje
- nabój śnieżny występuje
- zaspy występują do 48 godz.
W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu 2 godz.
  • Drogi gminne o łącznej długości 62,797 km i drogi wewnętrzne ogólnodostępne o łącznej długości 163,52 km utrzymane w V i VI standardzie, w tym:
   - drogi o nawierzchni twardej bitumicznej, betonowej lub z prefabrykatów betonowych - 44,961 km
   - drogi o nawierzchni gruntowej ulepszone żwirem, żużlem lub tłuczniem - 181,59 km
   Zarządca: Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, tel. 24 366 87 10 lub 60127889

   Standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg kategorii gminnej i dróg wewnętrznych zarządzanych przez Wójta Gminy Stara Biała

standardOpis stanu utrzymania drogi dla danego standarduDopuszczalne odstępstwa od standardu
Odśnieżanie po ustaniu opadów śnieguPosypywanie od stwierdzenia występowania zjawisk
V
Drogi Wojewódzkie powiatowe gminne
Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanej.
Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinku decydującym o możliwości ruchu.
- śnieg luźny 16 godz.
- zajeżdżony występuje
- nabój śnieżny występuje
- zaspy występują do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź - do 8 godz.
- pośniegowa 10 godz.
VI
Drogi Wojewódzkie powiatowe gminne
Jezdnia zaśnieżona.br/> Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg.
- śnieg luźny występuje
- zajeżdżony występuje
- nabój śnieżny występuje
- zaspy występują do 48 godz.
W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżania 2 godz.

Wykaz dróg, którymi zarządza Wójt Gminy Stara Biała do odśnieżania i posypywania w sezonie zimowym 2012/2013

Nr drogiNazwa drogiStandardDługość odcinka do odśnież. w kmDługość odcinka do posypy-
wania w km
291301 W Stare Proboszczewice - Trzebuń V 1,593 0,3
291302 W Stare Proboszczewice - gr. gminy Bielsk V 1,132 0,2
291303 W Dziarnowo - Miłodróż V 1,587 0,4
291304 W Stare Proboszczewice - Ogorzelice V 2,125 1,2
291305 W Stara Biała - Kowalewko - Kamionki V 1,700 0,3
291306 W Stara Biała - Stara Biała V 2,080 0,4
291307 W Dziarnowo - Br. Kmiece - N. Bronowo V 2,610 0,7
291308 W Stara Biała - Kowalewko V 1,600 0,5
291309 W Srebrna - Stara Biała V 2,950 0,9
291310 W Stare Draganie - Bronowo-Zalesie V 2,735 0,9
291312 W Nowa Biała - Mankowo - Wyszyna V 2,040 0,4
291313 W Nowe Trzepowo - gr. gminy (Żukowo) V 1,333 0,2
291314 W Maszewo Duże - Maszewo V 1,410 0,9
291317 W Maszewo Duże - Brwilno V 0,235 0,2
291318 W Srebrna - Kobierniki - dr. woj. 555 V 2,016 0,9
291319 W Kobierniki - gr. gminy (Sikórz) V 0,359 0,2
291325 W (dr. pow. 6905 W) Stara Biała - Dziarnowo V 1,118 0,2
Pozostałe drogi gminne o naw. gruntowej i drogi wewnętrzne w tym osiedlowe VI 163,52 5,0
Ogółem 192,145 13,8

Plan zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych, którymi zarządza Wójt Gminy Stara Biała w sezonie zimy 2012/2013

Zimowe Utrzymanie Dróg (ZUD) gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych odbywać się będzie według V i VI standardu utrzymania przyjętego jak dla dróg powiatowych.

 1. Drogi kategorii gminnej o nawierzchni twardej bitumicznej - 44,961 km utrzymywane będą według V standardu.
 2. Pozostałe drogi kategorii gminnej i drogi wewnętrzne o łącznej długości 181,59 km w tym osiedlowe, utrzymywane będą według VI standardu.
 3. Dyżury. Nie planuje się prowadzenia ZUD w systemie patrolowym ani dyżurów sprzętowych do odśnieżania i zwalczania gołoledzi. Praca podjęta będzie na wezwanie po ustaniu opadów śniegu lub po wystąpieniu gołoledzi. Nie przewiduje się działań zapobiegawczych.

Prowadzone będą dyżury w Urzędzie Gminy w godzinach pracy od 700 do 1500, w środy od 800 do 1600 tel. 24 366 87 26.

Odśnieżanie dróg wykonywane będzie przy użyciu pługów odśnieżnych.
W sezonie zimowym 2012/2013 zarządca dróg gminnych i wewnętrznych dysponuje:
1 pługiem lekkim jednostronnym na samochodzie m-ki Star
3 pługi lekkie jednostronne montowane na koparko - ładowarkach budowlanych.
4 pługami średnimi dwustronnymi montowanymi na ciągnikach rolniczych o mocy pow. 80 KM
1 pługiem średnim dwustronnym montowanym na samochodzie o ładowności 12Mg
Zwalczanie gołoledzi - łagodzenie skutków gołoledzi odbywać się będzie poprzez uszarstnianie miejsc wyznaczonych do posypywania. Uszarstnianie polegać będzie na posypywaniu 10% mieszanką soli i piasku miejsc wyznaczonych tj. miejsc decydujących o możliwości ruchu, takich jak strome podjazdy i zjazdy, skrzyżowania z drogami publicznymi o nawierzchni twardej, niebezpieczne zakręty o ograniczonej znakami prędkości.
Zarządca dysponuje 1 piaskarką typu P-1 (ładowności 5t) zamontowaną na samochodzie m-ki Star. Do posypywanie przewidziano 240 ton piasku i 30 ton soli.

Zimowym Utrzymaniem Dróg kieruje Wójt Gminy Stara Biała - Sławomir Wawrzyński tel. 24 366 87 10 lub 601278891 przy pomocy pracowników:

 1. Jan Ropiak,
 2. Ewa Świtalska

tel. 24 366 87 26 lub 605200120

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies