Aktualności

Raport z konsultacji społecznych

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka na każdym etapie powstawania zapewniał udział społeczeństwa w jego tworzeniu.
Przeprowadzone zostały:
1. Warsztaty scopingowo-strategiczne
2. Ankieta mobilnościowa „Aktywne i ekologiczne środki transportu”
3. Konsultacje społeczne do projektu:
- Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka
- Raportu strategiczno-diagnostycznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka
- Prognozy oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka
Warsztaty scopingowo-strategiczne zostały zrealizowane on-line przy współudziale doradców z firmy Wolański Sp. z o.o. w dniach 25, 27 - 28 października 2021 r. Wszyscy potencjalni uczestnicy warsztatów zostali poinformowani  pisemnie lub telefonicznie o przeprowadzanym badaniu z prośbą o potwierdzenie udziału. W sumie odbyło się 5 spotkań, w każdym spotkaniu brało udział około 15 osób.
W warsztatach uczestniczyli:
- młodzież,
- lokalni aktywiści i seniorzy,
- grupy NGO,
- urzędnicy.
Warsztaty zakończone zostały konferencją podsumowującą dla włodarzy MOF Płocka (prezydenta, starosty, burmistrza i wójtów), po której ustalone zostały konkretne kierunki działań mobilnościowych dla MOF Płocka wraz z ich priorytetyzacją.
Ankieta mobilnościowa „Aktywne i ekologiczne środki transportu” dostępna była w internecie w mediach społecznościowych i na stronach urzędowych MOF Płocka od dnia 17 czerwca 2022 roku do dnia 4 lipca 2022 roku. Ankieta zawierała 11 pytań, w tym 5 obowiązkowych pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru i 6 pytań otwartych. W ankiecie wzięło udział 219 osób, w tym 51% z Płocka, a 49% z okolicznych gmin. Ankietowani dostarczyli cennych uwag na temat obecnych dróg pieszych, rowerowych i funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz wskazali kierunki zmian, aby podróżować bezpieczniej, wygodniej i zdrowo.
Konsultacje społeczne Projektu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka odbyły się w dniach 14 marca - 28 kwietnia 2023 roku. Informacje na temat konsultacji wraz z formularzami konsultacyjnymi zamieszczone zostały na tablicach ogłoszeniowych w UMP, w siedzibie Komunikacji Miejskiej Płock i Miejskim Zarządzie Dróg, a także na stronie internetowej UMP oraz w mediach społecznościowych miasta.
Wszyscy zainteresowani mogli składać swoje uwagi w wersji papierowej lub elektronicznej do każdego z trzech projektów:
- Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka,
- Raportu strategiczno-diagnostycznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka,
- Prognozy oddziaływania na Środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka.
Ponadto do wszystkich jednostek oświatowych został wysłany e-mail z informacją o wydarzeniu i prośbą o zapoznanie możliwie największej liczby osób z projektem planu. Został również przygotowany plakat, który stał się wizytówką projektu i pojawił się na tablicach ogłoszeniowych jst, 9 przystankach autobusowych Komunikacji Miejskiej  Płock oraz 4 tablicach Citylights w centrum Płocka.
Gminy i Powiat Płocki, uczestniczące w projekcie, swoje zaangażowanie w konsultacje propagowały poprzez umieszczenie plakatów w swoich siedzibach oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, a także przez udostępnienie specjalnie przygotowanych skrzynek na formularze konsultacyjne.
13 kwietnia 2023 roku odbyło się stacjonarne spotkanie konsultacyjne, w którym wzięli udział mieszkańcy MOF, pracownicy UMP oraz pozostałych jst. On-line do spotkania dołączyli reprezentanci firmy Wolański Sp. z o.o. oraz Atsys.pl Sp. z o.o, przedstawiając prezentacje na temat istoty tworzenia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w prezentacji „Co to jest SUMP?” oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze w prezentacji „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka”. Natomiast w prezentacji podsumowującej Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka zaprezentowane zostały główne założenia i cele planu odnoszące się do MOF Płocka, które były odpowiedzią na zgłaszane podczas tworzenia dokumentu postulaty mieszkańców. Integralną część spotkania stanowiła dyskusja mieszkańców, którzy zgłosili swoje uwagi do projektu.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęło 6 formularzy zgłaszania uwag. Wszystkie zostały rozpatrzone, a uwagi odrzucone lub przyjęte częściowo zostały opatrzone wyjaśnieniem.
Wszystkie formy konsultacji społecznych stanowiły bardzo istotny wkład w tworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka i miały na celu stworzenie wspólnego planu działania w kierunku tworzenia nowych rozwiązań transportowych dla całego obszaru.  
Załączniki:
1. pdfFormularze konsultacyjne 79.8 KB
2. pdfZarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 4109/2023 z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka 46.97 KB
3. pdfRaport z przyjętych i odrzuconych uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych dla projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka155.99 KB
4. pdfRaport ze spotkania konsultacyjnego z dnia 13 kwietnia 2023 roku28.97 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies