Aktualności

XLI Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 20 kwietnia 2023 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy.  pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023-2032.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 190/XXII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2023 roku.  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Draganie Nowe, Biała, Mańkowo i PGR Srebrna.  pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w m. Ogorzelice, gmina Stara Biała.  pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże.  pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości STARE PROBOSZCZEWICE.  pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stara Biała do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.  pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Stara Biała z Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej.  pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stara Biała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem.  pobierz projekt
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://starabiala.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies