Aktualności

Zmiany w gospodarce ściekowej

Nowelizacja zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z póżn. zm.) nałożyła na Urzędy Gminy obowiązek ewidencjonowania i kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków istniejących na terenie gminy pod względem:
• liczby właścicieli nieruchomości od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczby osób zameldowanych w nieruchomości;
• liczba zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych przez właścicieli zbiorników bezodpływowych lub osadów ściekowych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków;
• częstotliwość opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych;
• ilość pobranej wody przez użytkowników niepodłączonych do kanalizacji.
Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić kontrolę nie rzadziej niż raz na 2 lata na nieruchomości. Kontrole nieruchomości rozpoczną się od 2023 r.
Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do zawarcia umów i posiadania dowodów uiszczenia opłat (rachunków, faktur) za usługi wywozu nieczystości ciekłych z szamb oraz osadu z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i okazania tych dokumentów do kontroli. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny. Karze grzywny podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Biała.
Mając na uwadze powyższe przypominamy o zawieraniu umów na wywóz nieczystości ciekłych (również osadów ściekowych), posiadaniu dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę oraz systematycznym opróżnianiu zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych. Zgodnie ze zmianami przepisów dokumenty te zostaną poddane kontroli przez pracowników urzędu. Należy pamiętać, że posiadane dowodów uiszczania opłaty muszą potwierdzać regularność i ilość wywozu z danej nieruchomości. Niedopuszczalne jest, by nieczystości ciekłe z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies