Aktualności

XX Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XX Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 21 marca 2013 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja nt. porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w 2013 roku. pobierz plik (176kB)
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w latach 2013-2014. pobierz plik (236kB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2013-2020. pobierz plik (9554kB)
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2013 rok. pobierz plik (1524kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz plik (1296kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. pobierz plik (325kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2013 roku. pobierz plik (1296kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maszewo Duże oraz wschodniej części wsi Mańkowo. pobierz plik (4409kB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej, w jedną instytucję kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej. pobierz plik (206kB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Nowa Biała (dz. nr 49/7). pobierz plik (163kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Trzebuń (15 działek). pobierz plik (167kB)
 18. Przedstawienie Raportu z wykonania w 2012 roku zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 19. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Stara Biała na lata 2011-2013 w 2012 roku.
 20. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Biała.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Jan Wrześniewski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies