Aktualności

XVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

W dniu 29 października 2020 roku (tj. czwartek) o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy.  pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2030.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2021 na obszarze gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. (dot. dz. o nr ewid. 31/13)  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. (dot. dz. o nr ewid. 23/20 i nr 23/21)  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. (dot. dz. o nr ewid. 31/4 i 31/5)  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Maszewo Duże.pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Trzepowo Nowe.  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Proboszczewice.pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mańkowo.  pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.  pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 17. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stara Biała za rok szkolny 2019/2020.  pobierz plik
 18. Przedstawienie informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady

                                                                    /-/ Małgorzata Edyta Lewandowska


Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://youtu.be/sTrQiuJ3OxY
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies