Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Plakat rachmistrz miniaturaInformacja o otwartym i konkurencyjnym
naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

z uwzględnieniem wytycznych Wojewódzkiego Biura Spisowego
w Warszawie otrzymanymi w dniu 24.06.2020 r.

Wójt Gminy Stara Biała
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) Wójt Gminy Stara Białaogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów terenowych, którzy będą wykonywać zadania spisowe na terenie gminy Stara Biała w ramach Powszechnego Spisu Rolnego, który zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Stara Biała ustalona została w ilości 2 osób.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Stara Biała,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
II. Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.
III. Wymagane dokumenty:
1) zgłoszenie (wzór do pobrania),
2) oryginał dokumentu potwierdzającego wykształcenie do wglądu, z którego zostanie sporządzona kserokopia a oryginał niezwłocznie zwrócony kandydatowi,
3) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania),
4) Informacja dotycząca RODO (wzór do pobrania).
IV. Miejsce składania zgłoszeń:
Zgłoszenia można składać osobiście w Urzędzie Gminy Stara Biała, 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1, pokój nr 9 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w pokoju nr 9 i pod numerem telefonu: (24) 366 87 27.
V. Dodatkowe informacje:
1. Kandydat na rachmistrza terenowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o:
a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej,
b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego,
c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
Szkolenie kończy się egzaminem testowym.
Podczas szkolenia i egzaminu kandydat na rachmistrza terenowego posługuje się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Warunkiem uzyskania dostępu do systemu szkoleniowego jest posiadanie adresu e-mail.
2. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych, z którym zawiera umowę zlecenie.
4. Za wykonane prace spisowe rachmistrz terenowy otrzyma wynagrodzenie naliczone zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego536.83 KB

Oświadczenie kandydata na rachmistrza terenowego157.65 KB

Informacja dotycząca RODO117.53 KB

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych797.51 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies