Aktualności

Deklaracja - odbiór odpadów komunalnych

  • Drukuj

InformacjaUrząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że poniżej dostępna jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której  zamieszkują mieszkańcy wynosi 25,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą zostać zwolnieni w części z opłaty. Zwolnienie to wynosi 2,00 zł miesięcznie od obowiązującej opłaty.
Właściwą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy pokoju nr 11  (I piętro) w terminie do 31 stycznia 2020 r.

Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe do składania deklaracji za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji elektronicznej ePUAP, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, dostępnej pod adres:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/klasyfikacja-terytorialna/MAZOWIECKIE/p%C5%82ocki/Stara%20Bia%C5%82a%20(gmina%20wiejska)

Równocześnie zachęcamy wszystkie osoby, które nie posiadają profilu zaufanego do zarejestrowania swojego konta na portalu ePUAP www.epuap.gov.pl oraz skorzystania z uruchomionego w Urzędzie Gminy Stara Biała punku potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP. Więcej informacji na temat profilu zaufanego ePUAP pod adresem: https://www.starabiala.pl/gmina-stara-biala/aktualnosci/1015-punkt-potwierdzajacy-profil-zaufany-epuap

Dodatkowo informujemy, że odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od 15 stycznia 2020 r., a w najbliższych dniach udostępnimy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.
Zapewniamy, że w styczniu bieżącego roku odpady od wszystkich naszych mieszkańców zostaną odebrane.

docxDeklaracja nieruchomości zamieszkałe59.54 KB

docxDeklaracja domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele ...58.65 KB