Aktualności

Mamy budżet na 2020 rok

Podczas XI sesji Rady Gminy Stara Biała, najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu na 2020 r. Radni zdecydowali o przyjęciu budżetu, chociaż dokonali w nim zmiany jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Dochody naszej gminy w 2020 r. mają sięgnąć ponad 69,8 mln zł. A wydatki prawie 68,3 mln zł. Ponad 7,7 mln zł przeznaczone będzie na inwestycje.
Kwestie związane z budżetem gminy wzbudziły trochę emocji podczas sesji. Głównie za sprawą poprawki do budżetu wniesionej przez radnego Huberta Murawskiego. Zaproponował on, aby z budżetu na inwestycje na przyszły rok wykreślić opracowanie dokumentacji technicznej i budowę części drogi w Starej Białej, tzw. drogi za szkołą oraz budowę ul. Dereniowej w Brwilnie. Zaproponował, aby pieniądze z tych inwestycji, w sumie 1,46 mln zł przeznaczyć na rozbudowę blisko 800-metrowego odcinka drogi gminnej w Kobiernikach.
Wójt Sławomir Wawrzyński odnosząc się do wniosku stwierdził, że nie zamierza przekonywać, która droga jest ważniejsza. Zaznaczył też, że kwestie związane z uchwaleniem budżetu są suwerenną decyzją radnych. – Ale uważam, że nie jest najlepszym pomysłem wyrzucanie tych inwestycji z budżetu na 2020 r. Droga w Starej Białej chyba już po raz trzeci przewija się przez projekt budżetu i ponownie ma wypaść z budżetu na 2020 rok i proponuje się ją realizować dopiero w 2021 roku, a to nie wzbudzi sympatii  naszych mieszkańców – mówił wójt.
Poinformował też radnych, że gmina złożyła wniosek na dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych m.in. modernizacji dróg w Kobiernikach i w Miłodrożu.  I prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia będzie informacja czy wnioski zostaną zaakceptowane. Zdaniem wójta jest spora szansa, aby zostały pozytywnie rozpatrzone i gmina otrzymała dofinansowanie.
Wójt zaproponował, aby radni nie dokonywali zmian w budżecie, a zgłoszone we wnioskach inwestycje będzie można zrealizować z pieniędzy pozyskanych w trakcie roku budżetowego. Zaznaczył też, że jest przekonany, iż w 2020 r. gminie uda się pozyskać środki z zewnątrz.
Podczas dyskusji radni Mariusz Downarowicz i Jacek Portalski przekonywali, że inwestycje w Starej Białej i w Brwilnie są potrzebne. – Nie podważam konieczności inwestycji w Kobiernikach, ale nie wycinajmy innych inwestycji, aby te zrealizować. Zapiszmy w budżecie, że jeśli będą środki to zrealizujemy i inwestycję w Kobiernikach – mówił Mariusz Downarowicz.
Hubert Murawski stwierdził, że to dobra informacja, iż jest duża szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na drogi. – Jeśli one będą to na pewno uda się je dobrze zagospodarować. Wszystkie inwestycje są potrzebne, ale uważam, że rozbudowa drogi w Kobiernikach jest bardzo istotna – mówił Hubert Murawski.
Ostatecznie za jego wnioskiem opowiedziało się ośmiu radnych. Przeciwko było siedmiu.
Podczas głosowania nad przyjęciem budżetu, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, 11 radnych było za jego przyjęciem z poprawkami. Czterech było przeciw.
Nasze dochody
W budżecie na 2020 r. założono dochody na poziomie 69 854 245 zł. Lwia część dochodów gminy to wpływy z podatków i opłat – 34 845 000 zł. W tym m.in. z PIT 14 677 042 zł, z podatku od nieruchomości 17,5 mln zł, z CIT 450 tys. zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 500 tys. zł.
Prawie 12,5 mln zł wpłynie do budżetu w ramach Programu „Rodzina 500+”, kolejne nieco ponad 4 mln zł to pieniądze na dotacje celowe dla GOPS z budżetu państwa. Prawie 10,5 mln zł to subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym prawie 10 mln to subwencja oświatowa.
Po stronie dochodów w budżecie na 2020 r. zaplanowane też jest 3,3 mln zł z tytułu wpływów z opłat za odbiór odpadów.
Wśród dochodów znalazło się też prawie 1,6 mln zł dofinansowania otrzymanego przez gminę z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
Nasze wydatki
Wydatki z budżetu w przyszłym roku mają sięgnąć 68 257 799,74 zł. Kwota  w wysokości 1 596 465, 26 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
Po stronie wydatków największa pozycja to oświata – 21 704 128 zł. W tej kwocie jest blisko 10 mln rządowej subwencji oświatowej. Z własnego budżetu gmina dokłada więc ponad 11 mln zł.
Ponad 16,8 mln zł po stronie wydatków znalazło się w dziale „rodzina”. Tutaj są pieniądze przekazywane przez budżet państwa na program „Rodzina 500+”, czy dla GOPS na świadczenia rodzinne, alimentacyjne.
Prawie 5,1 mln zł ma pochłonąć gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tym dziale znalazło się 3,3 mln zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, 300 tys. zł na dopłaty za wodę i ścieki czy 55 tys. zł na utrzymanie zieleni.
Po stronie wydatków jest też m.in. 2,65 mln zł na lokalny transport zbiorowy, czyli dotację dla płockiej Komunikacji Miejskiej czy 1,35 mln zł dotacji za dostarczanie wody. Wśród wydatków jest też prawie 656 tys. zł przeznaczonych na Fundusz Sołecki, a także blisko 1,1 mln zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Niespełna 4,8 mln zł ma zostać przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy. Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano w budżecie wydatki rzędu nieco ponad 1,7 mln zł.
Nasze inwestycje
W budżecie na 2020 r. zaplanowano 7 723 421,29 zł na inwestycje. Z tego na inwestycje związane z drogami prawie 6 mln zł. Najwięcej w przyszłym roku zostanie przeznaczone na budowę części ul. Mazowieckiego i Hermana oraz  Szacherskiego i Konopnickiej w Starych i Nowych Proboszczewicach. To kwota 2,25 mln zł. Na tę inwestycję gmina pozyskała ponad 2,1 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, a całość prac ma kosztować ponad 3 mln zł.
W budżecie zaplanowano także m.in. 1,46 mln zł na rozbudowę drogi gminnej w Kobiernikach, 1,2 mln zł na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Miłodróż, 500 tys. zł na budowę drogi wewnętrznej w Maszewie, 100 tys. zł na opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej między Maszewem Dużym a Maszewem, prawie 340 tys. zł na opracowanie projektów dróg, z czego blisko 178 tys. zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego.
Z pozostałych inwestycji 750 tys. zł ma zostać przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 300 tys. zł na zakup gruntów pod budowę dróg, 200 tys. zł na opracowanie dokumentacji i budowę kotłowni gazowej w SP w Starych Proboszczewicach, ponad 218 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego (z tego ponad 118 tys. zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego), 120 tys. zł na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ponad 157 tys. zł z Funduszu Sołeckiego na strefy rekreacyjno-sportowe.

sesja xi www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies