Aktualności

XI Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XI Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 19 grudnia 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy. pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia  5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock w miejscowości Maszewo Duże. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019-2025.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. pobierz projekt
 10. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 - 2025 oraz Budżetu Gminy Stara Biała na 2020 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
  4. przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020-2025,
  7. podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2019/2020. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych  w Goślicach w 2020 roku. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara Biała na 2020 rok. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2020 rok. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mańkowo.  pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok. pobierz projekt
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.   
Z poważaniem
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska


Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://bip.starabiala.pl/artykul/693/6187/xi-sesja-rady-gminy-stara-biala-19-grudnia-2019-r
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies