Aktualności

Zaproszenie do współpracy dla stomatologów

  • Drukuj

dentysta www malyWójt gminy Stara Biała zaprasza lekarzy dentystów do współpracy przy zwiększeniu dostępności opieki stomatologicznej dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina. Wstępne deklaracje współpracy można składać w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała do 31 października.

Współpraca ma obejmować realizację postanowień wynikających z realizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniem. Przewiduje ona m.in., że w każdej szkole powinien być do dyspozycji dentysta.
Lekarz sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. Świadczenia określone są w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
Zadanie realizować może lekarz dentysta z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w Starych Proboszczewicach, Maszewie Dużym, Wyszynie, Starej Białej. Liczba placówek objętych świadczeniem, okres realizacji zadania oraz sposób organizacji udzielania świadczeń zostaną ustalone w ramach zawartego porozumienia pomiędzy gminą Stara Biała, a podmiotem udzielającym świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży. Realizacja zadania może odbywać się w gabinecie lekarza stomatologa lub w gabinecie stomatologicznym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „BIAŁA” – na podstawie porozumienia z gminą Stara Biała na świadczenie usług stomatologicznych.
Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń określają przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmieniana przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych ucznia.
Wstępne deklaracje dotyczące współpracy można składać w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała do 31 października  (ul. Jana Kazimierza 1, Biała).