Aktualności

V Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach V Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 28 marca 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy. pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019-2025. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Białą w 2019 roku. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Mańkowo, gmina Stara Biała. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Budżetowej Rady Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia wyboru sołtysa wsi Kamionki w gminie Stara Biała.pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia powtórnego wyboru sołtysa wsi Kamionki gmina Stara Biała. pobierz projekt
 18. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018” w 2018 roku. pobierz plik
 19. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018” w 2018 roku. pobierz plik
 20. Przedstawienie raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2018 rok. pobierz plik
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad rady gminy będzie dostępna na stronie https://bip.starabiala.pl/artykul/693/5767/v-sesja-rady-gminy-stara-biala-28-marca-2019-r

Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies